04
03 2019
2545

Nerespectarea legislaţiei muncii generează sancţiuni

În luna martie 2018, în temeiul art. 4 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, a fost efectuat un control privind respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii la una din întreprinderile de stat pentru silvicultură, fiind depistate următoarele încălcări: - relaţiile de muncă ale unor salariați nu au fost perfectate în formă scrisă, prin încheierea contractului individual de muncă; - propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă nu a fost adusă la cunoştinţa unor salariați sub semnătură, iar în alte cazuri refuzul angajatorului de a perfecta contractul nu a fost comunicat salariaților în scris, în decurs de 5 zile lucrătoare; - salariaților nu le-au fost asigurate condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii, - nu a fost asigurată plata integral a salariul în termenele stabilite; - nu a fost examinată sesizarea unui salariat privind încălcarea actelor legislative ce ţin de norme ale dreptului muncii, nu au fost luate măsuri pentru prevenirea încălcării lor; - angajatorul nu a efectuat asigurarea socială şi medicală obligatorii; - la unitate nu s-a ţinut în modul stabilit evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de salariat. Conform prevederilor Codului muncii, în cazul în care contractul individual de muncă nu este perfectat în formă scrisă, acesta urmează a fi considerat încheiat pe o perioadă nedeterminată şi să-şi producă efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate. Respectiv, inspectorul din cadrul Inspecţiei Teritoriale de Muncă Căuşeni, responsabilă de a verifica respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, a constatat că o persoană cu funcţie de conducere a admis încălcări ale legislației muncii, manifestate prin neacordarea garanțiilor și a compensațiilor prevăzute de lege și utilizarea muncii nedeclarate. Respectiv, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție prevăzută de art. art. 55 alin.(l) lit. g) şi 551 din Codul contravenţional (CC) al RM. Potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. g) din CC, neacordarea garanțiilor și a compensațiilor prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și de la 150 la 240 de UC aplicată persoanei juridice. Totodată, potrivit art. 551 CC RM, utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 UC aplicată persoanei fizice, de la 150 la 210 UC se aplică persoanei cu funcţie de răspundere, iar persoanei juridice – de la 210 la 300 UC. Art.10 din CC prevede că acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este pasibilă de sancţiune contravenţională. Respectiv, prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Bender) persoana cu funcţie de răspundere din cadrul întreprinderii de stat pentru silvicultură a fost recunoscută vinovată în săvârşirea contravenţiilor descrise supra cu aplicarea amenzii în mărime de 70 UC, ceea ce constituie 3500 lei, pentru neacordarea salariatului a garanțiilor și a compensațiilor, iar pentru utilizarea muncii nedeclarate – cu amendă în mărime de 150 UC (7500 lei). Prin concurs de contravenţii (art.44 din CC), prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă, funcționarului i-a fost aplicată amenda în mărime de 150 UC sau 7500 lei. Contravenientul a declarat recurs, însă Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău a constatat că procesul-verbal cu privire la contravenţie a fost întocmit în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei și corespunde cu circumstanţele de drept şi de fapt stabilite şi temeiuri legale de a fi anulat nu sunt. Astfel, odată în plus a fost demonstrată necesitatea respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă și că admiterea muncii nedeclarate va fi, cu siguranță, sancționată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.