18
02 2022
1842

Noul Regulament de prezentare a Declarației de avere și interese personale

Declaraţia de avere şi interese personale în formă electronică (declarația electronică) se depune de către subiecții declarării specificați1 la art. 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale doar prin intermediul serviciului electronic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”, disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI), în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 din Legea prenotată.
 
În MO de astăzi, 18 februarie, este publicat noul Regulament privind modul de completare a declarației de avere şi interese personale în formă electronica (Regulament). Acesta a fost aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.4/2022 și intrat în vigoare la momentul publicării. Tot prin acest ordin a fost abrogat Ordinul președintelui ANI pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică nr. 15/2018.
 
Documentul vine cu precizarea noțiunilor de valoare a bunului, valoare de piață a acestuia, ceea ce urmează să elimine incertitudinile subiecților declarării.
 
Regulamentul stabilește că, în cazul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă durata perioadei de suspendare este mai mică decât un an fiscal, subiectul declarării nu va depune o nouă declaraţie la reîncadrarea în funcţie. Documentul stabilește și procedeele ce urmează a fi întreprinse în condițiile în care survine situația de depunere a unei, a două sau a trei obligații de depunere a declarației electronice. De exemplu, în situația în care încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie-31 martie și subiectul declarării a depus declarația anuală, acesta va fi obligat să depună declarația la eliberare/încetare, cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale – la data depunerii declarației.
 
Totodată, în cazul în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie-31 martie și subiectul declarării nu a depus încă declarația anuală, acesta va fi obligat să depună două declarații: declarația anuală și declarația la eliberare/încetare (cu indicarea veniturilor obținute în anul fiscal curent).
 
Regulamentul precizează modul de completare a declarației în formă electronica; verificarea și completarea compartimentelor „Informații generale privind subiectul declarării”; „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, pe parcursul anului”; „Bunuri imobile în țară și străinătate”; „Bunuri mobile în țară și străinătate”; „Active financiare în țară și străinătate”; „Cote părți/ Acțiuni în capitalul social al unui agent economic”; „Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie”.
 
Un capitol aparte al documentului reglementează modul de depunere a declarației de avere și interese personale pe suport de hârtie. Astfel, aceste declarații vor putea fi depuse doar dacă pentru categoria respectivă de subiecți ai declarării Legea nr. 133/2016 a prevăzut, în mod expres, o astfel de excepţie. La completarea declarației pe suport de hârtie subiecţii declarării se vor ghida, pe partea de conţinut, de prevederile Regulamentului intrat în vigoare.
 
Amintim, în cazul în care subiectul declarării va constata că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta va avea dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.
________________________________________________
1Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
Articolul 3. Subiecţii declarării averii și intereselor personale
(1) Subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sînt:
a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
b) membrii Consiliului de supraveghere al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor, precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor;
d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
h) membrii Consiliului de Integritate;
i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.
(2) Subiecţii prevăzuţi la alin. (1) sînt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea Națională de Integritate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.