06
03 2020
43609

Noul Tabel de evidență a timpului de muncă, aprobat

În Monitorul Oficial din 6 martie 2020 Ministerul Economiei și Infrastructurii, Confederația Națională a Patronatului şi Confederația Națională a Sindicatelor au publicat Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă (nr. 17 din 28 februarie 2020).

 

Aceasta a fost elaborată în scopul asigurării aplicării corecte și uniforme a prevederilor art. 106 din Codul muncii, precum și în vederea asigurării evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare, precum și a absențelor de la lucru din diferite motive. Astfel, unităților, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, se recomandă să țină evidența timpului de muncă, utilizând următorul model al Tabelului:

 

 

De asemenea, pe data de 28 februarie au fost aprobate modificările operate în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” (Convenția colectivă (nivel naţional) nr. 18 este publicată în MO din 6 martie curent). Astfel, orice modificare sau completare care vizează cel puțin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Codul muncii1 va fi considerată modificare a contractului individual de muncă.

 

Totodată, se abrogă pct.22 din Convenția nr.4, potrivit căruia, cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În asemenea cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării contractului individual de muncă cu 2 luni înainte. Contractul individual de muncă poate înceta și prin acordul scris al părţilor. În acest sens, se completează pct.27 din Convenție, care în redacția anterioară prevedea că încetarea contractului poate surveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor sau la inițiativa uneia dintre părți.

 

În același timp, este publicată și Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale, care are caracter de recomandare pentru entități.

 

_____________

1Articolul 49. Conţinutul contractului individual de muncă (1) Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi include: a) numele şi prenumele salariatului; b) datele de identificare ale angajatorului; c) durata contractului; d) data de la care contractul urmează să-şi producă efectele; d1) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia; e) atribuţiile funcţiei; f) riscurile specifice funcţiei; f1) denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări – art. 312– 316); g) drepturile şi obligaţiile salariatului; h) drepturile şi obligaţiile angajatorului; i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților; j) compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase; k) locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului; l) regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămînii de muncă a salariatului; m) perioada de probă, după caz; n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia; p) condiţiile de asigurare socială; r) condiţiile de asigurare medicală; s) clauzele specifice (art. 51), după caz. (2) Contractul individual de muncă poate conţine şi alte prevederi ce nu contravin legislaţiei în vigoare. (3) Este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.