29
08 2019
631

Practica judiciară. Legislația din RM nu reglementează noțiunea de ,,tarif majorat”

SRL ,,F” şi SA ,,C” au depus cerere de chemare în judecată împotriva SA ,,Apă…” cu privire la anularea actelor administrative. În motivarea cererii reclamanții au invocat că, începând cu luna mai 2017, SA ,,Apă…” a adoptat faţă de un număr de circa 100 de agenți economici din mun. Chişinău o poziție discriminatorie şi anticoncurențială de aplicare selectivă a legii la stabilirea tarifelor pentru recepționarea şi preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți. Aceștia au menționat că, în luna aprilie a anului 2017, au recepționat de la SA ,,Apă…” notificările privind rezilierea unilaterală de către SA ,,Apă…” a contractelor de recepționare şi preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanţi încheiate între SA ,,Apă…” şi reclamanți. Prin notificările enunțate întreprinderile au fost informate că colaborarea referitoare la recepționarea de SA ,,Apă…” a apelor uzate vor fi reglementate prin semnarea unui acord bilateral, care nu a fost semnat cu reclamanții, deși au fost înaintate în scris solicitări în acest sens. Ulterior, în luna iulie a anului 2017, entitățile au recepționat de la SA ,,Apă…” notificări prin care au fost informate că, conform deciziei Consiliului SA ,,Apă…” din 12 iunie 2017, pentru agenții economici, de la care, pe parcursul anului 2017, nu s-au preluat probe de apă uzată, calculele vor fi efectuate conform coeficientului aplicat anterior, până la prelevarea probelor noi. Totodată, pentru agenții economici de la care s-au preluat probe pe parcursul anului 2017, se vor aplica, până la finele anului curent, conform coeficienților expuși în tabel”. Societățile au relatat că actele administrative la care se referă SA ,,Apă…” în înștiințările sale prin care îi obligă, în mod discriminatoriu față de alţi agenți economici din mun. Chișinău, la plata ,,tarifelor diferențiate”, nu le-au fost puse la dispoziție, iar pretinsele tarife continuă să fie încasate. Reclamanții au solicitat anularea facturilor fiscale eliberate de SA ,,Apă…” în adresa SA ,,C” în sumă de 12 908,06 de lei şi în adresa SRL ,,F” în sumă de 89 351,06 de lei. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, care a fost menţinută şi de către Curtea Supremă de Justiţie, acțiunea în contencios administrativ depusă de SRL ,,F” şi SA ,,C” a fost admisă și au fost anulate facturile fiscale eliberate acestora, instanţa argumentând hotărârea prin faptul că ANRE este unicul organ de a dispune de dreptul de a aproba tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraș, şi se deduce că SA ,,Apă…” nu este împuternicită cu astfel de atribuții. Având în susținere art. 22 alin. (18) al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013, se constată că SA ,,Apă…” ar fi în drept să calculeze tarife diferențiate exclusiv în următoarele cazuri: existența unui contract semnat între părți şi conform modalității stabilite prin Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998. Astfel, conținutul art. 22 alin. (18) al Legii nr. 303 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, invocat de SA ,,Apă…” la calcularea tarifelor diferențiate pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, este interpretat eronat şi aplicat selectiv, aceasta deoarece se face trimitere doar la sintagma ,,calculată proporțional cu indicii normativelor indicate”, fără a lua în considerare continuarea sintagmei „conform condițiilor contractuale”, frază care reprezintă un tot întreg. În sensul normelor enunțate este de înțeles că SA ,,Apă…” nu se încadrează în niciuna din aceste două situații prevăzute la art. 22 alin. (18), or, în lipsa unui contract valabil privind recepționarea şi preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, SA ,,Apă…” urma să aplice prevederile Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, care prevede expres că, plata pentru poluarea mediului se efectuează la bugetul de stat şi nicidecum în bugetul unei societăți pe acțiuni, precum este SA ,,Apă…”. Respectiv, prevederile Legii nr. 303 sunt aplicate de societatea intimată în mod incorect. În aceste condiții, în conformitate cu art. 220 Cod civil, factura fiscală este lovită de nulitate, deoarece contravine principiului legalității şi la emiterea acestui act nu se respectă legislația în vigoare aplicabilă acestui act. Incidente sunt şi constatările Consiliului Concurenței menționate în decizia nr. APD-61 din 4 decembrie 2017, prin care SA ,,Apă…” i-a fost aplicată o amendă în mărime de 767 048,51 de lei pentru calculul incorect al tarifelor diferențiate pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1), (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 prin faptul impunerii agentului economic a tarifului diferențiat pentru serviciul de recepționare în sistemul municipal de canalizare a apelor uzate în baza Legii nr. 303, fapt absolut inadmisibil, deoarece aplicabile speței sunt prevederile Legii cu privire la poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, iar decizia Consiliului Concurenței a dat un răspuns promt la litigiul supus judecății. Mai mult, s-a constatat că SA ,,Apă…”, fiind unicul operator ce prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în localitate, aplică discriminatoriu tarifele în mod diferit faţă de agenții economici în lipsa unui contract privind recepționarea şi preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți şi impune în mod abuziv altor întreprinderi de același nivel tarif diferențiat pentru serviciul de recepționare în sistemul de canalizare a apelor uzate, fapt absolut inadmisibil, în condițiile Legii cu privire la poluarea mediului. Suplimentar, în decizia Consiliului Concurenței se menționează şi faptul că anterior SA ,,Apă…” a fost preavizat şi de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care prin hotărârea nr. CCE34-11/45 din 12 iulie 2012 a constatat ca ilegale acțiunile SA ,,Apă…” privind impunerea şi înaintarea plăților suplimentare mărite pentru preepurarea apelor uzate cu încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) a Legii nr. 110 din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței, această încălcare abuzivă fiind depistată încă începând cu anul 2012. Respectiv, instanța de recurs a considerat oportun de a remarca că actele normative în vigoare din Republica Moldova nu reglementează noțiunea de ,,tarif majorat” şi nu prevăd metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.