12
01 2016
1464

Prevederile Codului Subsolului, armonizate la standardele europene

Cerințe minime pentru prevenirea sau reducerea cît mai mult posibil a efectelor nefaste asupra mediului sau sănătății umane, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile extractive a elaborat Ministerul Mediului (MM) și propune pentru consultări publice proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare (Codul subsolului și Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător). Modificările și completările prevăd crearea unei garanții financiare în scopul respectării tuturor obligațiilor din autorizația eliberată pentru gestionarea deșeurilor din industria extractivă și garantarea existenței unui fond disponibil pentru reabilitarea amplasamentului, afectat de instalațiile de gestionare a deșeurilor. Concomitent, precum precizează, Ministerul Mediului, implementarea prevederilor Codului Subsolului, adoptat la 2 februarie 2009 a evidențiat un șir de lacune la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide și apelor subterane. Se speră, că traducerea în fapt a modificărilor și completărilor vor contribui la eliminarea lor. MM consideră oportun excluderea alineatului (2) al articolul 17 din Codul subsolului, deoarece în contractul privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol este expres inclusă cantitatea-limită (volumul) substanțelor minerale utile, atribuită unui agent economic. Este rațional să fie exclusă și litera g) a articolului 9 al Codului subsolului, deoarece, stabilirea limitelor de extragere pentru toate tipurile de substanţe minerale utile este inoportună. Cu atît mai mult, că articolul 59 al Codului subsolului stipulează că exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile se efectuează în conformitate cu proiectele tehnice, prezentate de către agenții economici. În proiectele tehnice sunt expuse limitele de extragere pentru toate tipurile de substanţe minerale utile. Iar planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere, schemele tehnologice includ obligatoriu volumul posibil de extragere în funcție de structura geologică a zăcămîntului, amplasarea acestuia în spațiu, cererea de substanțe minerale utile pe piață, concentrarea în zona cu zăcăminte de același tip de substanțe minerale utile, și nu în ultimul rînd, posibilitățile tehnice și financiare ale agentului economic. Concomitent, în Codul subsolului urmează a fi operate modificări în vederea excluderii unor prevederi contradictorii sau care pot fi interpretate în mod arbitrar. De exemplu, articolul 16, litera d), ce prevede drept temei de apariție a dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol „alte cazuri prevăzute de lege”. Formule de acest fel pot provoca interpretări eronate, precum susține MM. Aducerea în condiţii egale a tuturor beneficiarilor de subsol, are drept scop modificarea articolului 83 al Codului subsolului. Aceasta introduce obligativitatea încheierii contractelor privind folosirea sectoarelor de subsol şi cu beneficiarii de subsol, care au obţinut dreptul de folosinţă pînă la intrarea în vigoare a Codului subsolului. Modificarea articolului 70 precizează componenta bugetului public naţional la care se va efectua achitarea taxei pentru extragerea substanţelor minerale utile, în vederea uniformizării prevederilor, ce reglementează corectitudinea colectării taxelor respective. Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative în vigoare, afișat pentru consultări publice de Ministerul Mediului, mai prevede delimitarea competențelor între Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale și Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale în vederea efectuării expertizei de stat a informaţiei geologice cu privire la subsol și expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile. MM precizează că, din momentul intrării în vigoare a Codului subsolului și a deciziei guvernului privind implementarea acestuia din 12 august 2009, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale a devenit autoritatea administrativă centrală din subordinea Ministerului Mediului, specializată în cercetarea, evidenţa, reglementarea şi controlul folosirii resurselor minerale. Agenția implementează politica statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului. De competenţa Agenţiei ține atribuirea perimetrelor geologice şi a perimetrelor miniere, coordonarea ridicării de construcţii pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe minerale utile explorate, precum şi coordonarea proiectării sondelor de exploatare şi a prizelor de captare a apelor subterane. Monitorizarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, de asemenea, ține de competențele Agenției. Totodată, se precizează că Agenția eliberează avizul expertizei de stat a informaţiei geologice privind subsolul, iar Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, activitatea căreia este asigurată de către Agenţie, eliberează Avizul expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile. Aceste acte permit introducerea acestora în balanţa de stat şi excluderea acestora din balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile sau trecerea la pierderi din balanţa de stat şi de la balanţa întreprinderilor miniero-extractive. Folosirea sectoarelor de subsol poate fi realizată doar în limitele perimetrelor geologic sau minier, după caz. Prin urmare, actele de confirmare a perimetrelor geologic şi minier sunt acte permisive pentru practicarea activităţii de întreprinzător. Pentru a asigura corelarea normelor juridice existente, se propune operarea de modificări și completări în Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, în vederea investirii prin lege a Agenţiei şi a Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile cu dreptul de a emite acte permisive în domeniul vizat. Foarte important de reținut, că în afara Avizului expertizei de stat pentru trecerea la pierderi de la balanţa întreprinderilor miniero-extractive a rezervelor de substanţe minerale utile/solide/ nemetalifere şi pentru construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile solide nemetalifere, celelalte acte permisive se eliberează gratuit. Ceea ce denotă că activitatea agenților economici nu va fi împovărată de cheltuieli suplimentare. MM mai menționează, că modificările și completările transpun parțial Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.