Știri

Prezentarea Declarațiilor / Dărilor de seamă privind impozitul pe venit / Achitarea impozitului pe venit pentru anul 2016 de către contribuabili

Până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea Declarației pe venit a persoanelor juridice (forma VEN12) a rămas mai puțin de o săptămână. Reiterăm, că în acest an Declarația pe venit a persoanelor juridice poate fi prezentată până pe data de 27 martie, inclusiv. Declarațiile și dările de seamă cu privire la impozitul pe venit pot fi depuse de către contribuabili, cu respectarea termenelor stabiliți în art. 129 alin. 8) din CF, prin următoarele metode:
  • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;
  • pe suport de hârtie, prezentând Declarația cu privire la impozitul pe venit la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat;
  • prin intermediul oficiului poștal, expediind Declarația cu privire la impozitul pe venit printr-o scrisoare recomandată, în adresa oricărei subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat, comodă contribuabilului.
În tabelul de mai jos este prezentată lista Declarațiilor, rapoartelor și informațiilor privind impozitul pe venit pe perioada fiscală 2016, termenele de prezentare a acestora și de virare a plăților respective în bugetul de stat, pentru diferite categorii de contribuabili: persoane juridice, persoane fizice ce practică activitate profesională sau cea de întreprinzător.
Categoria
contribuabilului
Obiectul 
impunerii
Cota 
impozitului
Declarația/
Darea de
seamă/
Notă
Termenul 
de
prezentare
Termenul 
de achitare
Codul 
economic
Agenţii 
economici
care nu sînt 
înregistrați
ca plătitori de 
TVA, cu 
excepţia
gospodăriilor 
ţărăneşti 
(de fermier) şi 
întreprinzătorilor
 individuali
 (art. 54/1
(1) СF)
venitul,
din 
activitatea 
operaţională 
obţinut 
în perioada 
fiscală 
de 
declarare 
(art. 54/2,
(1) 
CF)
3% (art. 
54/3 
CF)
darea de,
seamă 
privind 
impozitul 
pe 
venitul 
din 
activitatea 
operațională
(Forma 
IVAO1 5),
Ordinul MF 
nr.,
110 din 
28.07.2015
anual,nu 
mai
tîrziu 
de 25 
martie 

anului
următor 
perioadei 
fiscale de 
declarare.
 (art. 54/4
 (3)
CF)
achitarea
 impozitului 
la
 buget se 
efectuează 
în
rate, 
trimestrial, 
pînă la data 
de 
25 a lunii 
următoare
 trimestrului
corespunzător 
(art. 54/4 (2) 
CF).
111240
-art. 88, 89, 
90,
90/1, 91 
CF,
art. 90/1 –
dacă
 venitul 
achitat 
(pe tip 
de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33 
alin. (1)
-nota de,
informare 
privind 
salariul şi 
alte 
plăţi 
efectuate 
de către 
patron
 în folosul,
angajaţilor, 
precum 
şi alte plăţi 
achitate 
rezidenţilor
 (Forma 
IALS 14),
Nota de 
informare 
privind
 impozitul
 reţinut din 
alte,
surse 
de 
venit decît 
salariul
 achitate 
persoanelor 
nerezidente,
(Forma 
INR14),
HG
697 din 
22.08.2014
anual, 
nu 
mai 
tîrziu 
de 25
ianuarie
 a,
anului
 următor 
anului 
fiscal de gestiune 
(art. 92 (3),
CF)
--
-art.,88, 89, 
90,
90/1, 91 
CF
-Darea de
 seamă 
privind 
suma 
venitului 
achitat 
şi 
impozitul 
pe venit,
reţinut 
din acesta,(Forma
IRV14),
HG
697 din 
22.08.2014
lunar, nu 
mai 
tîrziu
 de 25 
zi a 
lunii 
următoare 
lunii de gestiune 
(art. 92 
(2) CF)
pînă la 
data
 de 
25 a lunii 
următoare 
lunii 
în care
 au,
fost 
efectuate 
plăţile,
(art. 92 
(1) CF)
111110,
(SAL),
111220,(
FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
Agenţii 
economici
care sînt 
înregistraţi 
ca plătitori 
de TVA
venitul 
inpozabil 
obţinut în 
perioada
 fiscală
 de
declarare
12% (art.
v15 b) 
CF)
declaraţia 
cu 
privire
 la 
impozitul 
pe venit,
(Forma 
VEN 12),
HG 
nr. 596,
din 
13.08.2012
anual,nu 
mai 
tîrziu
 de data 
de 
25 a 
lunii a
treia după 
finele
perioadei 
fiscale de 
gestiune 
(art. 83
 (4) CF)
nu mai 
tîrziu 
de termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 87 CF)
111210
-art.,88, 
89, 90,
90/1,91 
CF,
art. 90/1 –
dacă venitul 
achitat (pe
tip 
de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33 
alin. (1)
-nota de,
informare 
privind 
salariul şi 
alte
 plăţi 
efectuate 
de 
către 
patron în 
folosul,
angajaţilor, 
precum 
şi alte plăţi 
achitate 
rezidenţilor,
(Forma
 IALS14)
,Nota de,
informare 
privind 
impozitul 
reţinut 
din alte 
surse 
de
 venit 
decît 
salariul,
achitate 
persoanelor 
nerezidente,
(Forma 
INR14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
anual, nu 
mai 
tîrziu 
de 25 
ianuarie 
a,
anului 
următor 
anului 
fiscal 
de 
gestiune 
(art. 92 
(3),CF)
--
-art. 88, 89, 
90, 
90/1 şi 91 
CF
-darea de
 seamă 
privind 
suma 
venitului 
achitat
 şi 
impozitul 
pe 
venit,
reţinut 
din acesta,
(Forma
 IRV14),
HG 697 
din 
22.08.2014
lunar, nu 
mai
 tîrziu 
de 25 zi a 
lunii 
următoare
 lunii de 
gestiune
pînă la 
data 
de 25 a 
lunii 
următoare 
lunii 
în
care au fost efectuate 
plăţile 
(art. 92(2) 
CF)
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
Persoanele 
juridice
care practică 
activitate 
profesională 
(birourile asociate)
venitul 
inpozabil 
obţinut în 
perioada 
fiscală 
de
declarare
12% (art. 
15 b) 
CF)
declaraţia 
cu 
privire
 la 
impozitul
 pe venit,
(Forma 
VEN 12),
HG nr. 596,
din 
13.08.2012
anual,nu
 mai 
tîrziu 
de data 
de
 25 a 
lunii 
a
treia 
după 
finele 
perioadei 
fiscale de 
gestiune 
(art. 83 (4)
 CF)
nu mai 
tîrziu
 de
 termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 87,CF)
111210
-art. 88, 89, 
90, 
90/1, 91 
CF,
art. 90/1 –
dacă 
venitul 
achitat 
(pe
tip 
de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33
 alin. (1)
-nota de,
informare 
privind 
salariul 
şi 
alte
 plăţi 
efectuate 
de către 
patron 
în folosul,
angajaţilor,
 precum
 şi alte plăţi 
achitate
 rezidenţilor,
(Forma 
IALS14),
Nota de informare,
privind
 impozitul 
reţinut 
din alte
 surse de
 venit
 decît
 salariul 
achitate,
persoanelor 
nerezidente,
(Forma 
INR14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
anual, 
nu 
mai 
tîrziu
 de 25
 ianuarie 
a,
anului 
următor 
anului 
fiscal 
de 
gestiune 
(art. 92
 (3),CF)
--
-art.88,89, 
90, 
90/1 şi 91 
CF
-darea de 
seamă 
privind 
suma 
venitului 
achitat şi 
impozitul 
pe 
venit,
reţinut din 
acesta,
(Forma 
IRV14),
HG nr. 
697 
din 
22.08.2014
lunar, 
nu 
mai
 tîrziu 
de 25 
zi a 
lunii 
următoare 
lunii de 
gestiune
pînă la 
data 
de
 25 a lunii 
următoare 
lunii 
în
care 
au fost 
efectuate 
plăţile 
(art. 92 (2) 
CF)
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
Persoanele 
fizice ce
practică 
activitate 
profesională
alta decît 
notarii
 si executorii 
judecătorești
venitul 
inpozabil 
obţinut în 
perioada 
fiscală
 de
declarare
7% pînă 
la
 29640 lei;
18% ce 
depășește
 29640
lei (art. 15 
a),CF)
declaraţia 
cu 
privire
 la 
impozitul 
pe 
venit
 (Forma 
VEN 12),
HG,nr. 
596 
din 
13.08.2012
anual,
nu mai 
tîrziu 
de data 
de
25 a 
lunii 
a
treia 
după 
finele 
perioadei 
fiscale de 
gestiune 
(art. 83 
(4) CF)
nu mai 
tîrziu 
de 
termenul 
stabilit
pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 87 CF)
111210
persoanele 
fizice 
care, pe 
lângă 
venitul din
activitatea 
profesională desfășurată, 
obțin și alte 
venituri 
impozabile
toate 
sursele 
de venit 
impozabile, 
cu 
excepția
celor 
aferente 
activității 
profesionale
7% pînă 
la 
29640 lei,
18% ce 
depășește 
29640
lei
(art.15 a)
CF)
declarația 
persoanei
 fizice cu 
privire 
la 
impozitul
 pe venit 
(Forma 
CET 15),
HG nr. 834 
din 
01.12.2015
anual,
Nu 
mai 
tîrziu
 de
data 
de 
30 
aprilie 
a
anului 
următor 
anului 
fiscal
 de 
gestiune 
(art. 83
 (4) CF)
nu mai 
tîrziu 
de 
termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea declaraţiei
 (art. 87 CF)
111121,
(spre plată),
111130,
(arenda bunurilor)
Notarii,și 
executorii 
judecătorești
notarii și 
executorii,
judecătorești
venitul 
obţinut
 în 
perioada 
fiscală 
de
declarare
(art.69/3,CF)
18% (art. 
69/5 (2) 
CF)
calculul impozitului
 pe 
venitul 
persoanei
ce 
practică activitate,
profesională
 de notar
 sau 
de 
executor
 judecătoresc 
(CNOTAREX 
15 ),
Ordinul MF 
nr. 72 din 
25.05.2015
lunar,nu 
mai 
tîrziu 
de data 
de 
25 a 
lunii
următoare
 lunii 
de 
declarare
(art.696
(3) CF)
pînă la 
data 
de
 25 a 
lunii
 următoare,
lunii 
de gestiune
 (art. 696 (2) 
CF)
111210
care obțin 
venit din o
 altă 
activitate,
decît,cea 
de 
notar si 
executor
 judecătoresc
toate 
sursele 
de venit
 impozabile, 
cu 
excepția
celor 
aferente 
activității 
notariale 
sau 
activității 
de
 executor 
judecătoresc
7% pînă la
 29640 lei;
18% ce
 depășește 
29640
lei (art. 15
 a)
CF)
declarația 
persoanei
 fizice cu 
privire
 la 
impozitul 
pe venit 
(Forma CET 15),
HG nr. 
834 din 
01.12.2015
anual,nu 
mai 
tîrziu
 de data 
de 
30 
aprilie
 a
anului 
următor 
anului 
fiscal de 
gestiune 
(art. 83 (4)
 CF)
nu mai 
tîrziu 
de 
termenul 
stabilit
 pentru 
prezentarea
declaraţiei
 (art. 87 CF)
111121
,(spre plată),
111130,
(arenda bunurilor)
Reprezentanța,
permanentă 
a nerezidentulului,
(art.75-76,CF)
venitul,
obţinut 
în 
Republica 
Moldova 
în 
conformitate 
cu 
art. 71 lit. 
а)-m), r), t) 
şi,u) 
(art. 75 (1-2) 
CF)
art. 71 
alin.
 (1)
lit. c) şi d) CF
12% (art. 
15 b) 
CF)
declaraţia
cu 
privire la
impozitul 
pe
venit,
(Forma 
VEN 12),
HG nr.
596 din 
13.08.2012
anual,nu 
mai 
tîrziu 
de 
data de 
25 a
 lunii a
treia după finele 
perioadei fiscale 
de 
gestiune 
(art. 83 
(4) CF)
nu mai 
tîrziu 
de 
termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 87 CF)
111210
-art. 88, 89, 
90, 
90/1, 91 CF,
art. 90/1 –
dacă 
venitul 
achitat 
(pe tip 
de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33 
alin. (1)
-nota de,
informare
 privind 
salariul şi 
alte
 plăţi 
efectuate
 de către 
patron 
în folosul,
angajaţilor, 
precum
 şi alte plăţi 
achitate
 rezidenţilor 
(Forma 
IALS14),
Nota de informare 
privind 
impozitul 
reţinut 
din alte
 surse de 
venit 
decît,
salariul 
achitate persoanelor 
nerezidente
 (Forma
 INR14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
anual, nu 
mai tîrziu 
de 25 
ianuarie a,
anului 
următor 
anului 
fiscal 
de 
gestiune 
(art
. 92
 (3),CF)
--
-art.,88, 89, 
90,
90/1, 
91 CF
-Darea de
 seamă
 privind 
suma 
venitului 
achitat şi 
impozitul 
pe venit,
reţinut din 
acesta,
(Forma 
IRV14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
lunar, nu 
mai
tîrziu 
de 25
 zi 
a lunii 
următoare 
lunii de 
gestiune
 (art. 92 
(2),CF)
pînă la
 data 
de
 25 a
 lunii 
următoare 
lunii 
în care
 au,
fost 
efectuate 
plăţile,(art. 
92 (1) CF)
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
Nerezidenți,a)
reprezentanțele 
persoanelor 
juridice,
nerezidente,b) 
persoanele
 juridice
nerezidente, 
care obțin
 venit
 din activitatea 
desfășurată
 în 
Republica 
Moldova
de la alte 
persoane 
decît cele 
specificate
 la art.90 din
 Codul fiscal
suma 
finanţărilor 
şi 
încasărilor
cu 
destinaţie 
specială, 
transferată 
de 
către 
persoanele
 menționate 
la art.
 76 СF,
precum și 
suma 
veniturilor 
obținută de
 către 
nerezidenții, 
conform 
art. 71
din CF
-Darea de 
seamă
 privind 
activitatea 
desfășurată 
de 
nerezidenți 
în,
Republica 
Moldova și
 veniturile 
obținute 
de către 
aceștia,
(Forma,
NER16),
HG nr. 836,
din
05.07.2016
anual, nu 
mai tirziu 
de 25 
martie 
anului 
următor
anului 
fiscal 
de 
gestiune
în cazul 
completării secțiunii 
a treia
_____________
în termen 
de 
3 zile 
de la 
încheierea 
activității în,
Republica Moldova, 
în cazul 
completării 
secțiunii a 
doua,(art. 
74 (4) CF)
-111210,
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, SER etc.),
111230,
(DIV)
Întreprinzător,
individual
număr
 mediu 
anual de 
salariaţi nu 
depăşeşte 3
unităţi şi
nu sînt 
plătitori 
de TVA
venitul 
obţinut 
în perioada 
fiscală de 
declarare
ca 
intreprindere
 individuală
7% pînă la 
29640 lei;
8% ce 
depășește 
29640
lei (art. 15 
a),CF)
dare de 
seamă
 fiscală 
unificată,
(Forma 
UNIF14),
Ordinul 
IFPS 
nr. 
1804
din 
30.12.2014
nu mai 
tîrziu de 
data 
de 25 
martie 
a anului
următor 
anului
 fiscal
 de 
gestiune 
(art. 83
(11)
 CF)
nu mai
 tîrziu 
de 25 
martie al 
anului 
următor
anului 
fiscal 
de 
gestiune 
(art. 92 
(6) 
CF)
111210,
111110 
(SAL),
111220 
(FOL, 
SER etc.)
număr 
mediu 
anual de 
salariaţi 
depăşeşte 3
unităţi 
şi/sau,
sînt 
plătitori
 de TVA
venitul 
obţinut 
în 
perioada
fiscală de 
declarare
7% pînă 
la 
29640 lei;
18% ce 
depășește
 29640
lei (art. 15
 a),CF)
declaraţia 
cu 
privire
 la 
impozitul
 pe 
venit,
(Forma 
VEN 12),
HG nr. 
596,
din
03.08.2012
nu mai 
tîrziu
 de 
data 
de 25 
a lunii 
a treia 
după
finele 
perioadei 
fiscale de 
gestiune
 (art. 83 (4) 
CF)
nu mai
 tîrziu 
de
 termenul 
stabilit
 pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 
87 CF)
111210
art. 88, 89, 
90,
90/1, 91 
CF,
art.90/1 –
dacă venitul 
achitat 
(pe tip
 de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33 
alin. (1)
-nota de,
informare
 privind 
salariul şi 
alte
 plăţi 
efectuate 
de către 
patron 
în folosul,
angajaţilor, 
precum 
şi alte plăţi
 achitate
 rezidenţilor
 (Forma 
IALS 14),
Nota de
 informare
 privind 
impozitul 
reţinut 
din alte,
surse de 
venit
 decît 
salariul 
achitate persoanelor 
nerezidente
,(Forma 
INR14)
,HG nr.
697 din 
22.08.2014
anual, 
nu mai 
tîrziu 
de 25 
ianuarie
 a,
anului 
următor 
anului fiscal
 de 
gestiune 
(art. 92 (3),
CF)
--
art.88,89,90,
90/1 ,91 CF
-Darea de 
seamă 
privind 
suma 
venitului 
achitat
 şi
 impozitul pe 
venit,reţinut 
din acesta,
(Forma 
IRV14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
lunar, nu 
mai
tîrziu de 
25 zi
 a lunii următoare
 lunii de gestiune 
(art. 92 
(2),CF)
pînă la
 data 
de 
25 a lunii 
următoare
 lunii 
în care au
,fost 
efectuate 
plăţile,(
art. 92 (1),CF)
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
-Fondatorul 
care obține,
alte venituri
 impozabile 
ca persoană 
fizică 
cetățean
Toate sursele 
de venit 
impozabile, 
cu excepția
celor 
aferente 
activității ca intreprindere
 individuală
7%
 pînă la 
29640 lei;
18% ce depășește 
29640
lei (art. 15 
a),
CF)
Declarația 
persoanei 
fizice cu 
privire la 
impozitul 
pe venit,
(Forma 
CET 15),
HG 
nr. 
834 din 
01.12.2015
Nu mai
 tîrziu 
de
 data de 
30 aprilie
 a anului
următor 
anului 
fiscal 
de gestiune
(art.83(4) 
CF)
Nu mai
 tîrziu 
de
 termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea declaraţiei 
(art. 
87 CF)
111121,
(spre plată),
111130,
(arenda bunurilor)
Gospodărie țărănească
(de fermier)
număr 
mediu 
anual de 
salariaţi
nu 
depăşeşte 
3
unităţi şi,
care 
nu sînt 
înregistraţi 
ca
plătitori de 
TVA
venitul 
obţinut în 
perioada 
fiscală de 
declarare
ca 
gospodarie 
țărănească
(de fermier)
7%,
art.15 c),CF)
dare de 
seamă
 fiscală 
unificată,
(Forma
 UNIF14),
Ordinul 
IFPS 
nr. 
1804
din 
30.12.2014
nu mai tîrziu 
de 
data de 
25 martie 
a anului 
următor,
anului,de 
gestiune
 (art. 83 
(11),CF),
Nu a 
obţinut 
venit
impoz. 
scutit de prezentare 
(art. 83 (9),
CF)
nu mai 
tîrziu 
de 
25 martie
 al
 anului 
următor
anului fiscal 
de gestiune 
(art. 92 
(6) CF)
111210,
111110 
(SAL),
111220 
(FOL, 
SER etc.)
număr 
mediu 
anual de 
salariaţi 
depășește 
3
unităţi 
şi/sau,
care,
sînt 
înregistraţi 
ca plătitori 
de
TVA
venitul 
obţinut în 
perioada 
fiscală de 
declarare
7%,
(art.15 c),CF)
declaraţia cu 
privire la
 impozitul pe
 venit,
(Forma 
VEN 12),
HG nr.
596 din 
13.08.2012
nu mai 
tîrziu 
de 
data de 
25 
a lunii
 a treia 
după
finele 
perioadei
 fiscale de 
gestiune
 (art. 83 (4) 
CF)
nu mai 
tîrziu
 de
 25 martie 
al 
anului 
următor
anului fiscal 
de gestiune
 (art. 92
 (6) CF)
111210
--art.88,89, 
90,90/1 ,
91,CF,
art.90/1 –
dacă venitul 
achitat 
(pe tip 
de venit) 
depăşeşte 
scutirea 
personală 
stabilită
la art. 33 
alin. (1)
-nota de,
informare
 privind
 salariul şi 
alte plăţi 
efectuate 
de 
către
 patron
 în folosul,
angajaţilor, 
precum şi 
alte 
plăţi 
achitate 
rezidenţilor 
(Forma 
IALS 14),
Nota de
informare 
privind 
impozitul 
reţinut 
din alte,
surse de 
venit 
decît 
salariul 
achitate 
persoanelor 
nerezidente,
(Forma 
INR14),
HG nr.
697 din 
22.08.2014
anual, 
nu mai 
tîrziu
 de 25 
ianuarie a,
anului 
următor 
anului fiscal 
de 
gestiune 
(art. 92 (3),
CF)
--
art.,88, 89, 
90,
90/1, 
91 CF
-Darea de 
seamă
 privind 
suma 
venitului 
achitat 
şi 
impozitul
 pe
 venit,
reţinut din
 acesta,
(Forma 
IRV14),
HG
 nr.
697 din 
22.08.2014
lunar, nu 
mai tîrziu
 de 25 zi a 
lunii 
următoare 
lunii de gestiune 
(art. 92 
(2),CF)
pînă la data 
de 
25 a lunii 
următoare
 lunii
 în care au,
fost efectuate plăţile,
(art. 92 (1) 
CF)
111110,
(SAL),
111220,
(FOL, 
SER etc.),
111230,
(DIV)
Persoanele 
fizice
rezidente 
(cetăţenii 
Republicii 
Moldova, 
cetăţenii 
străini, 
apatrizii, 
inclusiv
membrii 
societăţilor
 şi 
acţionarii 
fondurilor
 de 
investiţii)
 (art. 83 (2) a) CF)
venit 
impozabil 
obţinut în 
perioada 
fiscală de
declarare
7% pînă 
la 
29640 
lei;
18% ce 
depășește 
29640
lei (art.15 
a),CF)
declarația 
persoanei 
fizice 
cu privire
 la
 impozitul
 pe 
venit
 (Forma 
CET 15),
HG 
nr.834 din 
01.12.2015
nu mai
tîrziu de 
data 
de 
30 aprilie 
a anului 
următor 
anului de 
gestiune 
(art. 83 (4)
CF)
nu mai 
tîrziu de 
termenul 
stabilit 
pentru
prezentarea 
declaraţiei 
(art. 87 CF)
111121,
(spre plată),
111130,
(arenda 
bunurilor)
Întreprinderile
de stat 
şi municipale
 art. 133 
alin. (1)
 lit. c) CF
--darea de 
seamă 
privind 
defalcările 
din profitul 
net al,
întreprinder 
de stat 
şi 
municipal 
(Forma,
DISM-16),
Ordinul 
IFPS 
nr. 455
 din
17.05.2016
anual, 
nu 
mai tîrziu
 de 30 
iunie 
a anului,
următor 
anului
 fiscal
 de 
gestiune
-141231
Societățile
pe acțiuni art. 
133 alin.
 (1) lit. c) CF
--darea de 
seama 
privind 
dividendele 
ce,
urmează a 
fi 
achitate 
la buget de 
către 
societățile 
pe acțiuni,
(Forma,DPP-16),
Ordinul IFPS 
nr. 455 din
17.05.2016
anual, nu 
mai tîrziu
 de 30 iunie 
a anului,
următor 
anului
 fiscal 
de gestiune
-141221

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4643 vizualizări

Data publicării:

23 Martie /2017 14:45

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

declaraţia cu privire la impozitul pe venit | perioada fiscală | impozit pe venit | persoana juridica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon