Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe venit


Articolul 12. Noţiuni
4)Venit impozabil – venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
41) Venit estimat – venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale, inclusiv ca urmare a instituirii posturilor fiscale.
5) Venit din investiţii – venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md

29
05 2020
139

Истекает срок подачи CET18

Сегодня, 29 мая 2020 г., истекает срок подачи декларации по подоходному налогу за прошлый год (Форма CET18) физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность. Напоминаем, в соответствии с положениями Налогового кодекса, декларацию необходимо представлять ежегодно до 30 апреля, однако в этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, Распоряжением №3 (п.26.3) Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова этот срок был продлен на месяц.

Так, Декларацию о подоходном налоге вправе представлять все налогоплательщики, а для некоторых категорий это является обязанностью. Это физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестиционных фондов), которые:
Detalii
29
05 2020
80

Ordinul nr. 252 din 26.05.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
05 2020
336

Scutirea personală, condiționată de tipul contractului încheiat cu rezidentul parcului IT

O persoană fizică, în decursul anului 2019, a obținut venituri de la activitatea salarială în cadrul unei întreprinderi și al unui contract de prestări servicii încheiat cu o companie rezidentă a parcului IT. La locul de muncă a beneficiat de scutirea personală și scutirea pentru două persoane întreținute (copii). Ținând cont de faptul că a obținut venit de la compania rezidentă a parcului IT, persoana fizică pierde dreptul la scutirile utilizate? Este necesar să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit CET18 (în continuare – CET18) și să își excludă scutirile?
Detalii
29
05 2020
144

6. (29.2.4.1) Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui bun imobil?

Proprietatea privată (bunul imobil) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.

Totodată, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut.
Detalii
29
05 2020
198

1. (29.2.3.61) Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii?

Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.
Detalii
28
05 2020
162

Sectorul ÎMM: baza impozabilă a veniturilor obținute în anul 2020

În luna decembrie 2019 întreprinderea „A” neplătitoare de ТVА ce aplică IVAO а încheiat un contract de vânzare a unui bun imobil și a primit o sumă în calitate de avans, însă, din anumite motive obiective, eliberarea facturii fiscale și înregistrarea de către cumpărător a dreptului de proprietate la organele cadastrale au avut loc în ianuarie 2020. Este de menționat că livrarea bunului imobil nu constituie activitatea de bază a întreprinderii. Ținând cont de faptul că, începând cu 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare noile prevederi referitoare la obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), se include oare venitul obținut din vânzarea bunului imobil în baza de aplicare a IVAO?
Detalii
27
05 2020
353

Предварительная проверка и косвенные методы оценки доходов физического лица

В ряде случаев косвенные методы позволяют начать предварительную проверку налогоплательщика – физического лица. Решение o ee начале может быть принято, если установлена значительная разница между доходом, который задекларировал налогоплательщик, и доходом, оцененным Государственной налоговой службой (ГНС).

Налогоплательщик обратился в суд и потребовал отменить административный акт о начале проверки с использованием косвенных методов. Представители ГНС требования истца не признали и потребовали отклонить его заявление. Заслушав стороны дела, суд Кишинева отклонил требования налогоплательщика. Апелляционная палата Кишинева поддержала позицию суда первой инстанции, установив, что истец требовал отменить решение ГНС о начале предварительной налоговой проверки.
Detalii