07
11 2017
1646

Problemele pieţei muncii vor fi soluţionate de Observator

În RM a fost lansată activitatea celui de al VI Grup de lucru al Consiliului economic pe lângă Prim-ministru. De acestă data efortul este depus pentru dezvoltarea pieţei muncii prin crearea, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a Observatorului acestei pieţi. În cadrul şedinţei a avut loc un dialog deschis şi profund, care a dezvăluit mai multe aspecte ale domeniului. A fost constatat că cererea şi oferta pe piaţa muncii, la moment, există independent una de alta, generând cheltuieli financiare la nivel de stat şi privat. Astăzi în ţară lipseşte o sursă de informatie statistică veridică şi deplină, deşi, pentru colectarea ei şi informatizarea procesului au fost cheltuite surse financiare şi umane enorme, eficienţa fiind sub limita aşteptărilor. Pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ, reeşind din comanda de stat anual efectuată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, nu corespunde necesităţilor economiei. Ţara are nevoie de ingineri, arhitecţi şi specialist IT, iar noi pregătim jurişti, pedagogi şi economişti. Toate aceastea reduc din competitivitatea companiilor pe piața autohtonă și internațională, afectând decizia antreprenorilor de a investi în Moldova. Pe termen lung, fenomenul duce la creșterea șomajului şi nivelului de emigrare, creează o povară asupra sistemului public de asigurări sociale.Realitățile economice evoluează mai rapid decât politicile publice în domeniul pieței forței de muncă. Se atestă capacitatea redusă a responsabililor de politici publice din domeniu de a reacționa la timp și competent la schimbările de pe piața muncii pentru a susține pregătirea și perfecționarea sau recalificarea cadrelor, lucru care ar asigura o rată mai înaltă de angajare. Respectiv, mecanismele și instrumentele de monitorizare a pieței muncii și de identificare timpurie a cererii de aptitudini/educație și formare, ar trebui să fie îmbunătățite. Ineficiența politicilor statului orientate spre nevoile pieței muncii și actualizate la realitățile zilei, precum și insuficiența informației necesare pentru orientare și reorientare în carieră au drept consecință: - luarea deciziilor incorecte în alegerea profesiilor/meseriilor de către tineri (ca rezultat un număr mare de absolvenți nu își găsesc un loc de muncă după profesie și sunt nevoiți fie să accepte un job nepotrivit așteptărilor, fie să plece peste hotare); - elaborarea de către instituțiile de învățământ a unor programe de studii irelevante, ce nu conțin (atât sub aspectul conținutului, cât și a calității) disciplinele necesare pentru obținerea unei calificări corespunzătoare cererii de pe piața forței de muncă; - instituirea unui sistem de educație și formare profesională ce nu asigură dezvoltarea unor competențe adecvate șomerilor în dependență de necesitățile economiei pe termen lung (astfel riscul de a se reîntoarce în rândul șomerilor rămâne înalt); - imposibilitatea reorientării în carieră, pe orizontal sau vertical, din motiv că prestatorii de servicii educaționale nu se adaptează la nevoile pieței muncii. Cei mai afectați de neconcordanța între cerere și ofertă pe piața muncii rămân a fi grupurile vulnerabile ale populației: tinerii, vârstnicii, șomerii și migranții ,” se spune în sinteza propusă de secretariatul Consiliului economic. De asemenea, s-a constatat că la viteza cu care se schimbă cerinţele pe piața muncii atât internă, cât şi cea expernă, organele de stat nu reușesc să se adapteze, schimbările ce au loc avea un efect negativ asupra societății, economiei sau productivității pe termen mediu şi lung. Toate acestea au influenţat decizia Consiliului economic de a susţine crearea unei structuri noi – Observatorul pieţei muncii, scopul căruia este asigurarea unei comunicări eficiente și permanente pentru a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor publice în domeniu bazate pe necesitățile reale ale economiei. Proiectul a fost elaborat şi prezentat Grupului de lucru de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Astfel, a fost propus ca Observatorul să fie creat în cadrul ANOFM, cu statut de direcţie, principalele atribuţii ale acestuia fiind producerea şi furnizarea informaţiilor veridice, bazate pe analiza pieţei muncii, realizarea studiilor proprii şi sistematizarea celor existente, furnizarea prognozelor (pe termen scurt şi mediu) consumatorilor – instituţiilor de stat, agenţilor economici, şomerilor, instituţiilor de învăţământ, unele dintre ele fiind şi parteneri ale Observatorului. Ce ţine de activitatea celui de al VI Grup de lucru, acesta şi-a propus să devină unul trans-sectorial și interinstituțional, asumându-şi obligaţiile de a contribui la: • stimularea dezbaterilor cu părțile interesate pe marginea politicilor publice din domeniu; • generarea și transmiterea către factorii de decizie a propunerilor și recomandărilor membrilor privind reducerea decalajului între cerere și ofertă pe piața muncii. • elaborarea recomandărilor pentru instituțiile statului referitor la proiecte de acte normative și legislative în domeniu; • contribuția la adoptarea deciziilor pe marginea recomandărilor și propunerilor elaborate și transmise factorilor de decizie; • monitorizarea implementării recomandărilor și propunerilor elaborate; • elaborarea unui mecanism de evaluare a necesităților pieței muncii și identificare de soluții în acest sens, și coordonarea aplicării periodice a mecanismului dat; • identificarea și semnalarea evoluțiilor actuale și potențiale ale pieței muncii și domeniilor de interes sporit pentru economie în scopul elaborării programelor de studii corespunzătoare formării a cadrelor; • revizuirea indicatorilor / datelor necesare de a fi colectate pentru o mai bună percepere a fenomenelor de pe piața forței de muncă; • elaborarea și actualizarea listei ocupațiilor prioritare necesare pentru acoperirea golului creat în oferta de muncă prin angajarea lucrătorilor imigranți; • perfecționarea sistemului de finanțare de stat și de repartizare anuală a locurilor de studii bugetare; • identificarea bunelor practici în domeniul flexibilității pieței muncii și diseminarea lor; • asigurarea unui dialog cu comunitatea donatorilor în scopul coordonării acțiunilor în domeniul flexibilității pieței muncii și identificării resurselor financiare; • informarea publicului larg cu privire la tendințele pieței muncii. Preşedinte al Grupului de lucru a fost ales Sergiu Harea, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei, rezultat al aprecierii de către membrii grupului de lucru a eforturilor CCI la dezvoltarea şi promovarea în Moldova a învăţământului dual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.