20
08 2018
1394

Procedurile de acces la măsurile de ocupare a forței de muncă, înaintate spre consultare

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă propune spre consultare proiectul de hotărâre privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă. Documentul prevede 11 proceduri, după cum urmează: 1. Procedura de înregistrare cu statut de șomer și de scoatere din evidență a șomerilor 2. Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, 3. Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității, 4. Procedura de desfășurare a stagiului profesional, 5. Procedura de subvenționare a locurilor de muncă, 6. Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, 7. Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități, 8. Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii inițierii unei afaceri proprii, 9. Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale, 10. Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă, 11. Procedura de acordare a ajutorului de șomaj. Astfel, procedura de înregistrare cu statut de șomer și de scoatere din evidență a șomerilor stabilește regulile de înregistrare a acestora pentru a putea participa la măsurile de promovare a ocupării forței de muncă prestate de ANOFM, precum și condițiile pe care trebuie să le întrunească persoanele respective. Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare conține actele ce urmează a fi depuse de către șomer pentru a urma un curs de formare, drepturile și obligațiile acestuia, precum și metoda de desfășurarea a cursurilor. Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității stabilește modul și condițiile de desfășurare și finanțarea instruirii la locul de muncă în cadrul unității a șomerilor de către ANOFM. Beneficiari sunt șomerii înregistrați în baza de date ANOFM, care nu au o profesie și care au beneficiat de servicii de ghidare, urmare a cărora li s-a recomandat instruirea la locul de muncă. Procedura de desfășurare a stagiului profesional se referă la desfășurarea și finanțarea stagiului pentru dobândirea de către șomer a abilităților practice. Acesta se organizează pentru șomerii fără vechime în muncă, în scopul creșterii șanselor de ocupare. Durata stagiilor nu poate depăși 4 luni. Procedura de subvenționare a locurilor de muncă stabilește condițiile de acordare de către ANOFM a subvențiilor angajatorilor care angajează, cu contract individual de muncă, șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Subvenția se plătește lunar, în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, per șomer angajat. Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Angajatorii care creează sau adaptează locurile de muncă existente pentru persoanele cu dizabilități vor beneficia de subvenții. Procedura prevede că subvenția se achită într-o singură tranșă și constă în compensarea a 50% din cheltuielile suportate, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă. Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități stabilește procedura de reabilitare a persoanelor în cadrul instituțiilor de reabilitare profesională, la îndreptarea ANOFM. La finalul procesului de reabilitare, instituția va elibera un certificat cu privire la reabilitarea profesională, ce va conține recomandări de încadrare în câmpul muncii sau de recalificare profesională. Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii inițierii unei afaceri proprii prevede acordarea de către ANOFM a consultanței, asistenței și subvenției șomerilor care inițiază o activitate independentă sau o afacere. Pentru acordarea subvenției, ANOFM va încheia cu beneficiarul un contract de finanțare. Beneficiarul este obligat să mențină locul de muncă creat pentru o perioadă de cel puțin 36 luni. Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale este o măsură activă de ocupare a forței de muncă și este adresată agenților economici cu scopul stimulării creării locurilor de muncă în mediul rural, prin acordarea subvențiilor. Cuantumul subvenției constituie maxim 10 salarii medii pe economie pentru anul precedent. Valoarea ei reprezintă 65% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, iar restul 35% din valoarea acestor cheltuieli se vor suporta de angajator. Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă reglementează modul de acordare de către ANOFM a indemnizației unice de încadrare și a celei unice de instalare, cu scopul stimulării mobilității forței de muncă. Astfel, șomerul care se angajează la o distanță mai mare de 20 km de localitatea în care își are domiciliul va beneficia de o indemnizație egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent. Procedura de acordare a ajutorului de șomaj stabilește procedura de examinare a cererii și condițiile de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, cuantumul, durata de plată, suspendarea, restabilirea și încetarea ajutorului. Este de menționat faptul că cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în funcție de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă: • 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer, în cazul încetării activității ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului de angajați etc. • 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni în cazul încetării activității în alte condiții decât cele menționate Potrivit notei documentului, implementarea acestor măsuri va necesita alocarea pentru anul 2019 a resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, în mărime de 70 mil. lei. Acestea au fost prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2019-2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.