28
03 2016
1148

Procedurile de achiziții publice, vor fi racordate la prevederile Acordului de Asociere dintre UE și RM

Operatorii economici, care vor dori să participe la licitațiile pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor din banii publici, vor avea mai mult timp pentru a-și pregăti ofertele, potrivit modificărilor, propuse la Legea privind achizițiile publice din 3 iulie 2015. Modificările rezultă din Titlul V al Acordului de Asociere, semnat între UE și Republica Moldova și sunt afișate de MF pentru consultări publice. Astfel, termenul limită pentru exprimarea interesului și pregătirea ofertelor, în care valoarea contractului, care urmează să fie atribuit este mai mic decât pragul stabilit în Legea nominalizată, va fi de 20 de zile, iar dacă valoarea contractului va fi mai mare decât pragul stabilit, de 37 de zile. Pragul stabilit de lege este de 80 mii lei pentru contractele de achiziție a bunurilor și serviciilor, iar pentru cele de achiziție a lucrărilor de 100 mii lei. În cazul unor măsuri de urgență, când numărul de zile este imposibil de respectat, autoritatea contractantă poate micșora numărul de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. Iar dacă anunțul de participare a fost transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al UE termenul poate fi redus cu 7 zile și, respectiv, cu 5 zile, în funcție de valoarea contractului. De asemenea, a fost exclusă posibilitatea atribuirii unui contract de achiziții publice prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare a unui operator economic, care are drepturi prioritare asupra anumitor bunuri, servicii și lucrări, deoarece această prevedere nu corespunde standardelor de bază prevăzute în articolul 271 al Acordului de Asociere. De asemenea, se prevede excluderea contractelor de achiziţii publice, care au ca obiect achiziţia de bunuri în scop de revânzare din excepțiile de la prevederile Legii privind achizițiile publice, deoarece Directiva 2004/18/CE la care este armonizată Legea în cauză nu prevede asemenea excepții și, concomitent, nu este în concordanță Standardul de bază care reglementează atribuirea contractelor, prevăzute la articolul 271 al Acordului de Asociere. Modificările preconizează crearea unui organism imparţial şi independent, însărcinat cu revizuirea deciziilor luate de entitățile contractante în cadrul atribuirii contractelor de achiziții publice. Astfel, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va dispune, conform proiectului, de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară. Aceasta, își va estima costurile activităţii sale şi-și va planifică propriul buget anual, care va fi aprobat de Parlament până la 1 iulie a anului în curs. Apoi bugetul aprobat al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestații va fi remis Guvernului pentru includerea lui în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor. În ceea ce privește asigurarea independenței consilierilor de soluționare a contestațiilor, aceștia vor deține mandat pentru un termen de 5 ani cu posibilitatea de a avea două mandate consecutive. Ei vor avea statut de demnitate publică. Astfel, consilierii de soluționare a contestațiilor vor putea fi demiși doar în cazul expirării mandatului ori în cazul în care încalcă prevederile cadrului legal. Un alt aspect important, menit să asigure imparțialitatea consilierilor de soluționare a contestațiilor este un set de norme, propus să reglementeze modalitatea de evitare și atenuare a conflictului de interese. Iar pentru a asigura o autonomie decizională deplină, proiectul prevede că deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor să poată fi contestate doar de instanțele de judecată. În scopul asigurării transparenței și imparțialității la adoptarea deciziilor în procesul de examinare a contestațiilor, articolul 79 a Legii privind achizițiile publice va fi suplimentat cu un alineat, prin care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor se angajează să organizeze ședințe deschise pentru examinarea contestațiilor cu publicarea prealabilă a unui anunț în acest sens. Totodată, în sarcina Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor se pune sarcina publicării deciziilor pe marginea contestațiilor pe pagina web a acesteia. Până la crearea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor(31 august 2016) funcțiile și atribuțiile acesteia vor fi exercitate de Agenția Achiziții Publice. Acesta pentru a asigura funcționalitatea procesului de examinare a contestațiilor . Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor va fi o instituție nouă în cadrul Parlamentului, iar consilierilor de soluționare a contestațiilor li se va conferi statut de demnitate publică. Modificări în acest sens se propun și în Legea din 16 iulie 2010 ”Cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”. Implementarea proiectului presupune crearea unei instituții noi în cadrul administrației publice centrale, astfel va fi necesară alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat. Personalul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor va fi compus din 15 unități, inclusiv un director general și un director general adjunct, numiți și eliberați din funcție de Parlament. Totodată, Comisiei Economie Buget și Finanțe i se va conferi dreptul de a organiza concurs pentru angajarea consilierilor de soluționare a contestațiilor, inclusiv a directorului și directorului adjunct. Pentru anul bugetar în curs, având în vedere crearea unei instituții noi vor fi necesare mijloace financiare în valoare de 1,1mil lei. Pentru un an integral suma solicitată este de 3,2mil lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.