12
07 2016
1231

Progrese şi aspecte ale procesului de implementare a prevederilor FATCA în Republica Moldova

În condiţiile în care FATCA a devenit un subiect de notorietate în practica fiscală internaţională şi tot mai multe state ale lumii implementează prevederile acesteia, Republica Moldova nu a rămas imparţială evenimentelor date, iniţiind negocierile la subiectul respectiv cu autorităţile americane încă de la finele anului 2013. Astfel, prin Hotărîrea nr. 511 din 02 iulie 2014, Guvernul Republicii Moldova a aprobat negocierea şi semnarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) – Acord FATCA. În vederea implementării prevederilor FATCA în Republica Moldova, s-a optat pentru Modelul 2 de Acord Interguvernamental, în contextul în care acest tip de Acord este caracteristic statelor ce nu au încheiată o Convenţie de Evitare a Dublei Impuneri cu Statele Unite ale Americii – SUA. La data de 26 noiembrie 2014, în rezultatul negocierii prevederilor Acordului FATCA, acesta a fost semnat de către Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA. Conform Acordului semnat, furnizarea informaţiei cu privire la conturile clienţilor - cetăţeni americani urmează a fi efectuată de către instituţiile financiare din domeniul bancar şi nebancar al Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA, direct autorităţilor fiscale americane. În acelaşi timp, Acordul FATCA a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 234 din 10 decembrie 2015. Totodată, în vederea facilitării implementării prevederilor Acordului FATCA, semnat de către Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA, autorităţile Republicii Moldova au iniţiat, în perioada anului 2014, procedura de modificare şi completare a legislaţiei în sensul dat. Prin urmare, proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost adoptat de către Parlament prin Legea nr. 241 din 29 decembrie 2015. Legea prenotată oferă undă verde instituţiilor financiare raportoare ale Republicii Moldova de aplicare în totalitate a prevederilor Acordului FATCA, semnat de către Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA, precum şi asigură dreptul instituţiilor date de aplicare a reţinerii la sursă a impozitului prevăzut de cerinţele FATCA. Totodată, legea nominalizată oferă dreptul instituţiilor financiare raportoare din Republica Moldova de a închide conturile clienţilor – cetăţeni americani, în cazul în care aceştia nu îşi exprimă consimţămîntul privind raportarea de către instituţia financiară a informaţiei aferente contului respectiv autorităţii fiscale americane, cu excepţia cazurilor în care asupra mijloacelor băneşti din conturile clienţilor existenţi este aplicat sechestru şi/sau clienţii deţin angajamente contractuale faţă de instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova sub formă de credite şi/sau garanţii bancare. În acelaşi timp, Legea nr. 241 din 29 decembrie 2015 presupune modificarea legislaţiei speciale aferente activităţii instituţiilor financiare din domeniul bancar şi nebancar al Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA. În mare parte, prin legea prenotată s-a completat legislaţia specială cu dreptul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care potrivit Acordului FATCA este autoritatea competentă a Republicii Moldova, de a solicita instituţiilor financiare raportoare din Republica Moldova informaţii conform cerinţelor FATCA, precum şi obligaţia acestora de furnizare a datelor solicitate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, amendament ce va facilita exercitarea atribuţiilor de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în calitate de autoritate competentă a Republicii Moldova. De asemenea, este de remarcat faptul că, reieşind din prevederile Acordului, autoritatea competentă din SUA (Trezoreria SUA) poate înainta autorităţii competente a Republicii Moldova (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) solicitări de prezentare a informaţiei cu referire la conturile SUA recalcitrante şi plăţile efectuate din surse SUA instituţiilor financiare neparticipante (instituţii financiare din Republica Moldova care nu cad sub incidenţa prevederilor FATCA şi, respectiv, nu sunt obligate să raporteze informaţii), care urmau a fi raportate de către instituţia financiară raportoare a Republicii Moldova, în cazul obţinerii din partea acestora a consimţământului de raportare. Solicitările respective sunt înaintate de către Trezoreria SUA, în baza informaţiei agregate prezentată anual de către instituţiile financiare raportoare din Republica Moldova. De altfel, Acordul FATCA prevede că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat trebuie să prezinte, în termen de 6 luni de la recepţionarea solicitării din partea Trezoreriei SUA, a tuturor informaţiilor necesare, iar în cazul posibilelor întîrzieri în transmiterea informaţiilor solicitate, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat trebuie să informeze Trezoreria SUA cu referire la acest fapt şi ulterior să transmită informaţia aferentă cît mai curînd posibil. Totodată, conform Acordului FATCA, semnat de către Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA, intrarea în vigoare a prevederilor acestuia se efectuează la data recepţionării, de către SUA, a notificării în scris din partea Republicii Moldova, privind îndeplinirea de către Republica Moldova a procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Astfel, în urma adoptării Legii privind ratificarea Acordului FATCA şi Legii pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a notificat Ambasada SUA cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului, şi, respectiv, autorităţile fiscale ale SUA au clasificat Acordul FATCA semnat cu Republica Moldova drept Acord în vigoare1 . Suplimentar, se remarcă faptul că, potrivit prevederilor Acordului FATCA, semnat de către Republica Moldova şi SUA, noţiunea de „instituţie financiară raportoare a Republicii Moldova” presupune orice entitate care raportează autorităţilor fiscale americane informaţii cu privire la conturile deţinute de către clienţii – cetăţeni americani pe teritoriul Republicii Moldova, şi anume:
 • instituţie ce gestionează depozite de titluri mobiliare (orice entitate care deţine, ca o parte substanţială a activităţii sale, active financiare în contul altor persoane);
 • instituţie de atragere a depozitelor (entitate care acceptă depozite în contextul unei afaceri bancare sau similare acesteia);
 • entitate de investiţii (entitate care desfăşoară, în calitate de afacere, sau este administrată de o entitate care desfăşoară în calitate de afacere, activităţi de tranzacţionare în instrumentele pieţei monetare precum certificate de depozit, instrumente financiare derivate, valori mobiliare, contracte futures etc.; efectuează altfel de investiţii, administrează şi gestionează fonduri sau bani în numele altor persoane);
 • societate de asigurări (orice entitate care este o companie de asigurări sau o companie care deţine o companie de asigurări, care eliberează, sau este obligată să efectueze plăţi aferente unui contract de asigurare a valorii în numerar sau contract de anuitate).
Reieşind din definiţiile expuse în Acord, se constată că instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova sunt următoarele:
 • bănci comerciale, care activează în baza Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995. Conform datelor disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei, la momentul actual 11 bănci comerciale deţin licenţă de desfăşurare a activităţii în domeniul bancar2 ;
 • companii de asigurare, care activează în baza Legii cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21 decembrie 2006. Potrivit informaţiilor publicate pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, la momentul actual 16 companii de asigurare deţin licenţă de desfăşurare a activităţii în domeniul asigurărilor3 ;
 • societăţi de investiţii, care activează în baza Legii privind piaţa de capital nr.171 din 11 iulie 2012. Conform informaţiilor publicate pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, la momentul actual 19 societăţi de investiţii deţin licenţă de desfăşurare a activităţii investiţionale, dintre care 8 sunt bănci comerciale4 .
Totodată, este de remarcat că, conform prevederilor Acordului FATCA, semnat de către Republica Moldova şi SUA, instituţiile financiare raportoare din Republica Moldova urmau să se înregistreze, în termen de pînă la 01 iulie 2014, pe pagina web oficială a autorităţii fiscale americane. De asemenea, o dată cu înregistrarea instituţiei financiare străine pe pagina oficială a autorităţii fiscale americane, acesteia i se conferă un număr unic de identificare special (GIIN – global intermediary identification number). Astfel, potrivit informaţiei disponibile pe pagina web oficială a autorităţii fiscale americane, la situaţia din 24 mai 2016, sunt înregistrate 30 entităţi din Republica Moldova drept instituţii financiare raportoare, dintre care:
 • 11 bănci care deţin licenţă de desfăşurare a activităţii în domeniul bancar;
 • 4 companii de asigurare (C.A. ,,Grawe Carat Asigurări” S.A., C.A. ,,Donaris Group” S.A., C.A. ,,Galas” S.A. şi C.A. ,,Garanţie” S.A.);
 • alte 14 entităţi ce activează în alte domenii5 .
Suplimentar, se menţionează că, pe lîngă înregistrarea în sistemul autorităţii fiscale americane, instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova au şi alte obligaţii:
 • cu privire la conturile financiare ale cetăţenilor SUA, existente în Republica Moldova la situaţia din 30 iunie 2014:
 • solicitarea de la fiecare titular de cont a U.S. TIN-ului (U.S. taxpayer identification number – numărul de identificare al contribuabilului din SUA) şi consimţămîntul acestuia cu privire la raportarea informaţiei aferente contului deţinut;
 • informarea titularului de cont, în scris, că, în cazul în care U.S. TIN-ul şi consimţămîntul nu sunt date, se va raporta autorităţii fiscale americane o informaţie agregată despre cont. Informaţia oferită despre cont poate genera o serie de solicitări din partea autorităţii fiscale americane pentru prezentarea unor date detaliate despre cont, caz în care, informaţia despre cont va fi transmisă autorităţii fiscale a Republicii Moldova, iar aceasta o va prezenta ulterior autorităţii fiscale americane;
 • raportarea anuală către autoritatea fiscală americană şi sintetizarea informaţiei cu privire la conturile SUA recalcitrante.
 • în ceea ce priveşte conturile sau obligaţiile faţă de instituţiile financiare neparticipante ale Republicii Moldova, existente la situaţia din 30 iunie 2014, şi în legătură cu care instituţia financiară raportoare a Republicii Moldova urmează să efectueze o plată/ transfer:
 • cu privire la anii calendaristici 2015 şi 2016, solicitarea, de la fiecare astfel de instituţie financiară neparticipantă, a consimţămîntului acesteia privind raportarea informaţiei aferente contului deţinut;
 • informarea instituţiei financiare neparticipante, în scris, că, în cazul în care consimţămîntul nu este acordat, se va raporta autorităţii fiscale americane o informaţie agregată despre plăţile efectuate în adresa instituţiei financiare neparticipante; informaţia agregată oferită poate genera o serie de solicitări din partea autorităţii fiscale americane pentru prezentarea unor date detaliate despre cont, caz în care, informaţia despre cont va fi transmisă autorităţii fiscale a Republicii Moldova, iar aceasta o va prezenta ulterior autorităţii fiscale americane;
 • cu privire la noile conturi identificate ca conturi din SUA, precum şi a instituţiilor financiare neparticipante ale Republicii Moldova la sau după 1 iulie 2014 - obţinerea, de la fiecare titular de cont şi instituţie financiară neparticipantă, a consimţământului privind raportarea informaţiilor aferente contului deţinut/plăţilor efectuate, aceasta fiind o condiţie de deschidere a contului.
Pe lîngă cele enunţate, se remarcă faptul că, potrivit prevederilor Acordului FATCA, semnat de către Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA, precum şi conform secţiunii 1471 (b) a Codului Intern de Venituri al SUA, instituţiile financiare raportoare ale Republicii Moldova sunt obligate să încheie acorduri adiţionale individuale cu autoritatea fiscală a SUA (FFI Agreement). Încheierea unui astfel de acord adiţional, de rînd cu înregistrarea pe pagina oficială a autorităţii fiscale americane şi obţinerea GIIN-ului, oferă instituţiei financiare raportoare din Republica Moldova statutul de instituţie financiară participantă conform prevederilor FATCA şi nu este subiect al reţinerilor la sursă din SUA, efectuate conform secţiunii 1471 al Codului Intern de Venituri al SUA. În acelaşi timp, instituţia financiară raportoare a Republicii Moldova este obligată să-şi verifice şi să-şi menţină statutul de instituţie financiare străină conformă prevederilor FATCA, prin anunţarea periodică a autorităţii fiscale americane cu privire la respectarea cerinţelor de conformitate6 . Acordul adiţional încheiat în mod individual de către instituţiile financiare raportoare şi autoritatea fiscală americană cuprinde prevederi detaliate aferente exercitării obligaţiilor instituţiilor financiare raportoare reieşind din prevederile FATCA, acestea fiind expuse în 13 secţiuni:
 • scopul acordului;
 • definiţii;
 • cerinţe privind documentarea şi identificarea titularilor de cont şi a instituţiilor financiare neparticipante – include obligaţiile instituţiei financiare raportoare de identificare a clienţilor – cetăţeni americani, dar şi a instituţiilor financiare neparticipante în adresa cărora instituţia financiară raportoare urmează să efectueze plăţi/ transferuri;
 • cerinţe aferente reţinerii la sursă – sunt vizate prevederi generale şi specifice privind procedura de efectuare a reţinerilor la sursă de către instituţia financiară raportoare, precum şi în adresa căror persoane sau instituţii se vor efectua reţinerile date;
 • cerinţe de depozitare – conţine prevederi aferente modului de depozitare a sumelor reţinute la sursă de către instituţia financiară raportoare;
 • informaţia ce urmează a fi raportată şi obligaţiile de returnare a taxelor – sunt incluse prevederi specifice privind procedura de raportare a informaţiei (conturile cu referire la care este necesară raportarea informaţiei, termenul de raportare şi modalitatea de completare a formularelor, raportarea informaţiilor privind sumele reţinute de către instituţia financiară raportoare), formularele ce urmează a fi completate şi prezentate de către instituţia financiară raportoare în cazul efectuării reţinerilor la sursă;
 • interdicţii legale aferente raportării şi reţinerilor la sursă – conţine prevederi ce ţin de modul de acţionare a instituţiei financiare raportoare în situaţiile în care cadrul legislativ naţional nu permite acesteia conformarea la prevederile FATCA de raportare şi reţinere la sursă;
 • proceduri de conformitate – prevede măsurile şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către instituţia financiară raportoare în vederea menţinerii statutului de conformitate;
 • certificatul de reţinere la sursă a instituţiei financiare străine raportoare – precizează modul în care este tratată instituţia financiară raportoare în cazul în care se efectuează o plată/ transfer în adresa acesteia, precum şi formularul/ certificatul ce atestă statutul instituţiei financiare neraportoare drept instituţie în adresa căreia nu se efectuează reţinerile la sursă;
 • ajustări în cazul suprareţinerilor sau subreţinerilor la sursă – prevede acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către instituţia financiară raportoare în cazul suprareţinerilor sau subreţinerilor la sursă, modul de transferare a sumei suprareţinute autorităţii fiscale americane etc.;
 • grupul instituţiilor financiare raportoare – conţine prevederi specifice instituţiilor financiare străine care fac parte dintr-un anumit grup, acestea fiind instituţii financiare străine afiliate;
 • expirarea, modificarea, rezilierea şi prelungirea acordului adiţional;
 • alte prevederi7 .
Suplimentar celor expuse, se enunţă că termenul de raportare a informaţiei conform prevederilor FATCA pentru instituţiile financiare raportoare care aplică prevederile unui Acord FATCA de Model 2 este 31 martie al anului următor perioadei de gestiune, cu excepţia anilor 2016 şi 2017, cînd urmează a fi efectuate 2 raportări: către data de 15 martie şi către data de 31 martie (vezi tabelul 1). Astfel, spre deosebire de statele ce implementează un Acord Interguvernamental de tip 1, statele ce au încheiat un Acord Interguvernamental de tip 2, inclusiv Republica Moldova, pe lîngă raportarea anuală către data de 31 martie, au fost obligate să efectueze raportări adiţionale autorităţii fiscale americane, în termen de pînă la 15 martie 2016 pentru perioada anului 2015, precum şi urmează să efectueze raportări în termen de pînă la 15 martie 2017 pentru perioada anului 2016, a informaţiei agregate privind numărul instituţiilor financiare neparticipante recalcitrante către care plata/ transferul a fost efectuat în cursul anului, precum şi valoarea totală a plăţilor/ transferurilor respective.

Tabelul 1. Termeni şi cerinţe de raportare a informaţiei conform prevederilor FATCA pentru instituţiile financiare străine raportoare

State ce
implementează
Modelul 1 de
Acord
Interguvernamental
State ce
implementează
Modelul 2 de Acord
Interguvernamental
Republica
Moldova*
Cerinţe de raportare
Termen
de raportare
Perioada
de raportare
Termen
de raportare
Perioada
de raportare
Termen
de raportare
Perioada
de raportare
30 septembrie
2015
201431 martie
2015
2014


31 martie
20152014
Informaţia
de bază**, care include:,·,
- Numele, prenumele
titularului contului;,·,
- Numele prenumele
acţionarilor majoritari –
cetăţeni ai SUA (pentru entităţile
nefinanciare
pasive străine8);,·,
- U.S. TIN-ul titularului
contului;,·,
- U.S. TIN-ul acţionarilor
majoritari –
cetăţeni ai SUA (pentru entităţile
financiare pasive);,·,
- Adresa titularului contului;,·
- Adresa acţionarilor
majoritari –
cetăţeni ai SUA (pentru entităţile
financiare pasive);,·,
- Numărul contului deţinut
în
instituţia financiară raportoare;,·,
- Valoarea mijloacelor
financiare
deţinute în cont;
- Informaţia agregată (numărul
conturilor şi
valoarea totală a acestora) –
în cazul clienţilor recalcitranţi.,
--15 martie
2016
201515 martie
2016
2015
Informaţia agregată
privind numărul
instituţiilor financiare neparticipante
recalcitrante, către
care instituţia
financiară raportoare a efectuat
o plată/ transfer în perioada
anului
de raportare, precum şi valoarea
agregată a sumelor plătite/
transferate.
30 septembrie
2016
201531 martie
2016
2015


31 martie
20162015
- Informaţia,de bază;,
- Valoarea veniturilor achitate,
cu excepţia
veniturilor,obţinute din urma
vînzării sau răscumpărării proprietăţilor.
--15 martie
2017
201615 martie
2017
2016
Informaţia agregată privind
numărul instituţiilor financiare
neparticipante recalcitrante, către
care
instituţia financiară raportoare
a efectuat o plată/ transfer în perioada
anului de raportare, precum şi
valoarea agregată a sumelor
plătite/
transferate.
30 septembrie
2017 –
şi
ulterior***
2016 –
şi ulterior
31 martie
2017 –
şi
ulterior
2016 –
şi ulterior
31 martie
2017 –
şi
ulterior2016 –
şi ulterior
- Informaţia,de bază
- Valoarea veniturilor
achitate,
cu excepţia veniturilor obţinute
din urma vînzării
sau
răscumpărării proprietăţilor
- Valoarea veniturilor,achitate
în conturile custodiale.
Sursa: Elaborat de autori, în baza datelor Acordului FATCA semnat de către Guvernul Republicii Modova şi Guvernul SUA şi a datelor disponibile pe www.irs.gov * În condiţiile în care Republica Moldova a fost inclusă de către SUA în lista statelor ce sunt considerate ca fiind conforme prevederilor FATCA până la data de 01 iulie 2014, instituţiile financiare raportoare din Republica Moldova urmau să-şi execute obligaţiile de raportare, de rând cu alte state, indiferent dacă Acordul FATCA era semnat/ în vigoare sau nu (www.treasury.gov). ** Informaţia de bază urmează a fi raportată în fiecare an, conform termenilor de raportare caracteristici prevederilor Modelului de Acord Interguvernamental, şi anume: 30 septembrie a fiecărui an (pentru statele ce implementează Modelul 1 de Acord FATCA) şi 31 martie a fiecărui an (pentru statele ce implementează Modelul 2 de Acord FATCA). Totodată, se remarcă faptul că începând cu anul 2016, pe lîngă informaţia de bază, toate instituţiile financiare străine raportează şi informaţia aferentă veniturilor achitate, cu excepţia veniturilor obţinute din urma vînzării sau răscumpărării proprietăţilor. În acelaşi timp, începînd cu anul 2017, pe lîngă informaţia de bază şi informaţia privind veniturile achitate, cu excepţia celor din vînzarea/ răscumpărarea proprietăţilor, toate instituţiile financiare străine vor raporta şi informaţii cu privire la veniturile achitate în conturile custodiale. *** Ulterior, toate raportările anuale, ce urmează a fi efectuate după anul 2017, vor include informaţia de bază, informaţia aferentă veniturilor achitate, cu excepţia veniturilor obţinute din urma vînzării sau răscumpărării proprietăţilor şi informaţia cu privire la veniturile achitate în conturile custodiale. În acelaşi timp, instituţiile financiare raportoare din Republica Moldova pot beneficia de o extindere, cu 90 de zile, a termenului de raportare a informaţiei (31 martie). Extinderea dată se efectuează doar în baza completării de către instituţia financiară raportoare a unui formular prestabilit de către autoritatea fiscală americană. Solicitarea de extindere a termenului urmează a fi efectuată nu mai tîrziu de termenul-limită iniţial (31 martie) de prezentare a informaţiei şi nu se aplică raportărilor privind numărul instituţiilor financiare neparticipante recalcitrante, către care instituţia financiară raportoare a efectuat o plată/ transfer în cursul anului, precum şi valoarea totală a plăţilor/ transferurilor respective, termenul de prezentare al informaţiilor date fiind 15 martie, fără posibilităţi de prelungire a acestuia. Reieşind din cele expuse, se constată că procesul de aplicare a prevederilor Acordului FATCA semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA a fost deja iniţiat, cea mai mare parte a instituţiilor financiare raportoare autohtone depunînd eforturi în vederea conformării prevederilor date, întru evitarea excluderii din lista instituţiilor financiare neconforme şi taxării cu 30 la sută din plăţile/ transferurile recepţionate din sursele SUA. Astfel, o bună parte din instituţiile financiare raportoare din Republica Moldova, în special cele din sectorul bancar, s-au autosesizat şi au iniţiat pregătirile pentru implementarea cerinţelor FATCA, prin înregistrarea pe pagina oficială a autorităţii fiscale americane, publicarea pe pagina web oficială a informaţiilor generale aferente prevederilor FATCA pentru informarea clienţilor, precum şi iniţierea procesului de identificare a clienţilor – cetăţeni americani în momentul stabilirii relaţiilor de afaceri (la deschiderea conturilor) prin solicitarea completării diverselor chestionare şi informaţii relevante, în vederea determinării incidenţei acestora prevederilor FATCA. Cu toate acestea, atît autoritatea competentă din Republica Moldova, cît şi instituţiile financiare raportoare autohtone se confruntă cu o serie de dificultăţi şi neclarităţi, cu atît mai mult că prevederile FATCA se bazează pe detalii specifice legislaţiei SUA în materie fiscală, legislaţie care este diferită de cea a Republicii Moldova. Dificultăţile şi neclarităţile întîmpinate se axează, în special, pe procedura de identificare a potenţialilor clienţi care cad sub incidenţa prevederilor FATCA, modul de completare a formularelor de raportare, procedura de reţinere la sursă a 30% din plăţile/transferurile orientate spre clienţii recalcitranţi, precum şi modul de reflectare a reţinerilor date şi transferării acestora autorităţii fiscale americane etc., probleme ce urmează a fi abordate ulterior.

(Va urma)

Surse: www.bnm.md; www.cnpf.md; www.irs.gov; www.treasury.gov. _______________________________ 1 www.treasury.gov 2bnm.md 3cnpf.md 4cnpf.md 5Concomitent, este de remarcat că pe pagina oficială a autorităţii fiscale americane, în calitate de instituţii financiare raportoare ale Republicii Moldova, s-au înregistrat şi 2 bănci care activează pe teritoriul Transnistriei (,,Agroprombank” S.A. şi ,,Tiraspromstroybank” S.A.). 6Anunţul nr. 2013 – 69 al Serviciului Fiscal al SUA ,,FFI agreement for Participating FFI and Reporting Model 2 FFI”. Disponibil: www.irs.gov. 7Anunţul nr. 2014 – 38 al Serviciului Fiscal al SUA ,,FFI agreement for Participating FFI and Reporting Model 2 FFI”. Disponibil: www.irs.gov. 8Entităţi nefinanciare pasive străine – entităţi care nu desfăşoară activităţi financiare, nu sunt rezidente în SUA şi dispun de surse pasive de obţinere a veniturilor, precum dividende, dobânzi, anuităţi, venituri din locaţiuni, diferenţe avantajoase de schimb valutar, venituri obţinute de pe urma contractelor de asigurare etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.