26
06 2017
2767

Proiectul legii privind plata pentru poluarea mediului. Aviz negativ

În Monitorul Oficial din 26 iunie 2017 este publicat avizul Guvernului privind amendamentele înaintate la Legea nr. 37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Guvernul nu susține amendamente propuse, iar în avizul său menționează că Legea nr.37 din 24 martie 2017 prevede concretizarea normelor ce țin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare și control al taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Propunerile de modificare au fost determinate de faptul că atât reprezentanții mediului de afaceri, cât și autoritățile responsabile de administrarea taxelor, s-au confruntat cu dificultăți de interpretare și aplicare a prevederilor Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, care au fost puse în aplicare la 1 ianuarie 2017. Astfel, modificările aduse Legii privind plata pentru poluarea mediului, prin prisma Legii nr. 37 din 24 martie 2017, au urmărit scopul de a elimina lacunele depistate în aceasta, de a exclude interpretările duale și de a evita deficiențele de interpretare și aplicare a prevederilor legale. Guvernul apreciază că soluția propusă prin amendamente înaintate de Președintele Republicii Moldova este o revenire la situația alarmantă aplanată, prin adoptarea Legii din 24 martie 2017, cu efortul comun al Guvernului, Parlamentului și al mediului de afaceri. De asemenea, relevă faptul că modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr. 37 din 24 martie 2017 a fost efectuată și în contextul conformării prevederilor vizate la angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordurile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și Acordului de Asociere RM-UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora. În acest sens, Guvernul reiterează faptul că plata pentru poluarea mediului impusă la frontieră prelua forma unor taxe suplimentare la import, fapt care nu este justificat nici prin prisma prevederilor Acordului de Asociere RM–UE, nici prin alte acorduri de liber schimb și nici prin normele internaționale ale Organizației Mondiale a Comerțului. Totodată, notează că Republica Moldova are două litigii în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, aferente subiectului vizat, care, în prezent, sunt suspendate doar datorită faptului că Republica Moldova a promis să găsească o modalitate pentru soluționarea problemelor respective pe cale amiabilă. În avizul său Guvernul atrage atenția asupra faptului că taxa pentru poluarea mediului nu poate fi impusă la frontieră, aceasta urmând a fi percepută ca taxă pe interior față de toți agenții economici, indiferent de originea produselor (autohtone sau de import), iar în cazul în care aceste produse au impact negativ asupra mediului, acestea trebuie supuse plății vizate. În partea ce ține de noțiunile aferente ambalajului primar,secundar și terțiar, Guvernul remarcă, că noțiunile respective corespund celor din Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Prin semnarea Acordului de Asociere între RM-UE, Moldova și-a asumat angajamentul să transpună această Directivă în legislația națională. Referitor la reducerea încasărilor la bugetul de stat din cauza micșorării taxei, temere exprimată în inițiativa legislativă, Guvernul subliniază, că majorarea încasărilor la bugetul de stat pe seama creșterii prețurilor mărfurilor de larg consum nu este un lucru dorit nici de consumatori, nici de comercianți. De altfel, majorarea prețurilor poate cauza reducerea consumului final și, respectiv, micșorarea încasărilor din alte impozite mai semnificative la bugetul de stat, de exemplu din aplicarea TVA. Concomitent, în vederea compensării pierderilor la buget ca urmare a diminuării cotei taxei pentru poluarea mediului, a fost extinsă baza impozabilă, prin includerea ambalajului din aluminiu. De asemenea,taxa pentru poluarea mediului urmează a fi aplicată atât pentru produsele importate, cât și pentru cele autohtone. Totodată, diminuarea taxelor pentru poluarea mediului (prin Legea nr. 37 din 24 martie 2017) s-a realizat în vederea conformării cu standardele internaționale și excluderea barierelor tarifare la import, acest fapt fiind un angajament în cadrul acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, diminuarea taxelor urmărește eliminarea discrepanțelor dintre tarifele stabilite spre achitare de către importatori și producătorii de ambalaj autohtoni. Potrivit art.152 din Acordul de Asociere RM-UE, Moldova acordă tratament național mărfurilor celeilalte Părți în conformitate cu art. III din Acordul General pentru Tarife Vamale și Comerț (GATT 1994), inclusiv notele sale interpretative. Astfel, art. III din GATT 1994 reglementează principiul tratamentului național în materie de impozitare și reglementări interne, care stabilește că fiecare membru al Organizației Mondiale a Comerțului acordă produselor altui stat, membru al OMC, tratament de reglementare și fiscal nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat produselor naționale. Prin urmare, un produs importat, care a trecut frontiera după plata taxelor vamale și a altor taxe, trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone. Aferent aspectelor ce vizează diminuarea taxei în detrimentul producătorilor autohtoni, Guvernul evidențiază faptul că legea prevede scutirea de taxă pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru ambalajul medicamentelor, ambalajul aferent dispozitivelor medicale şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. În acest context, prin prisma Legii nr.37 din 24 martie 2017, producătorii autohtoni sunt avantajați considerabil, fiind scutiţi de taxă în situații concret reglementate în lege. În partea amendamentelor ce vizează aplicarea taxei asupra ambalajelor care conțin produse cu un conținut solid, Guvernul menționează, că aceste modificări necesită elaborarea unui mecanism de determinare a volumului sau masei conținutului, posibilitate care ar putea fi examinată doar în cadrul unui alt exercițiu, cu consultarea repetată a mediului de afaceri și doar după realizarea unei analize economico-financiare ample. Acest exercițiu trebuie realizat după implementarea integrală a Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, sistemul de aplicare a plății pentru poluarea mediului urmând a fi corelat cu cele mai bune practici europene. Suplimentar, în cazul ambalajelor utilizate la ambalarea produselor solide, sub incidenţa taxei pentru poluarea mediului vor cădea toate mărfurile industriale şi alimentare cu consistenţă solidă ambalate în ambalaje poluante. De asemenea, sub incidenţa taxei pentru poluarea mediului vor cădea şi mărfurile social importante sau de primă necesitate, precum ar fi produsele de panificaţie, produsele pentru copii, ceea ce va duce, indispensabil, la creșterea prețurilor acestor mărfuri şi, respectiv, la reducerea puterii de cumpărare a populației. Până în prezent nu există un mecanism de aplicare a taxei pentru poluarea mediului pentru ambalajele ce conțin produse cu o consistență solidă. Referitor la posibilitatea declarării eronate de către agenții economici a volumului ambalajului, reducând astfel suma ce urmează a fi achitată la buget, în aviz se menționează că agenții economici sunt obligați să se conformeze legii în vigoare, iar Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, în concordanță cu art.l3 lit. d) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, au obligația să aplice principiul prezumţiei bunei-credinţe şi a respectării legislaţiei de către persoana supusă controlului. Guvernul mai reamintește că ajustarea cotelor taxei pentru mărfuri, care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, a fost realizată ca urmare a examinării capacității mărfurilor respective de poluare a mediului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.