25
04 2017
899

Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru unele categorii de beneficiari a fost publicat

În Monitorul Oficial nr. 128-132 din 21 aprilie 2017 a fost publicat Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru însănătoşire persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl, persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi a ajutorului material unic pentru întremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit persoane cu dizabilităţi. Cheltuielile legate de plata ajutorului material unic se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat. Potrivit documentului, cuantumul ajutorului material unic se determină reieşind din salariul mediu lunar pe ţară stabilit pentru anul precedent şi va constitui pentru categoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, precum şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe sau accentuate din categoriile indicate în pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 575 din 2 septembrie 1992 – două salarii medii lunare pe ţară. Persoanele care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare vor beneficia de un salariu mediu lunar pe ţară. Persoanele care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare vor primi o indemnizație unică de 50 % din salariul mediu lunar pe ţară. Persoanelor care se încadrează în două categorii de beneficiari li se stabileşte un singur ajutor material unic, la alegere. Ajutorul material unic se stabileşte şi se achită o dată pe an şi nu se recalculează pentru anul stabilit. Pentru a intra în posesia indemizației, beneficarii trebuie să prezinte casei teritoriale de asigurări sociale:
  • buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;
  • legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobâl;
  • legitimaţia de colaborator al subdiviziunilor de risc deosebit;
  • certificatul eliberat de către Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau ale structurilor acestuia;
  • procura sau actul care atestă împuternicirile persoanei de a semna cererea.
Cererea, cu documentele menţionate, se depune la casele teritoriale de asigurări sociale de la locul de trai anual până la 31 decembrie inclusiv al anului respectiv. Decizia despre acordarea sau refuzul acordării ajutorului material unic se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei. Ajutorul material unic neîncasat în legătură cu decesul beneficiarului se achită, inclusiv pentru anul decesului, soțului sau soției care nu s-a recăsătorit, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care demonstrează că a suportat cheltuielile de deces. În cazul în care beneficiarul de ajutor material unic se stabileşte cu domiciliul peste hotarele ţării, ajutorul material unic stabilit se plăteşte inclusiv pentru anul radierii de la evidenţă cu condiţia solicitării acestuia cu depunerea tuturor documentelor necesare, în condiţiile prezentului Regulament, până la data radierii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.