25
09 2017
1217

Sancţiunile pentru încalcarea regulilor de utilizare a drumurilor publice se vor majora

În cazul în care pentru efectuarea transporturilor cu depășiri ale masei totale, maselor pe axe sau dimensiunilor maxime admise, ce implică consolidarea lucrărilor de artă, de modificare a rețelelor inginerești, precum și orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora și suportarea cheltuielilor revin titularului autorizației speciale de transport. Proiectul de lege ce are drept scop consolidarea cadrului legal în domeniul administrării și exploatării drumurilor publice naționale și locale, precum și crearea unui mecanism adecvat de finanțare a întreținerii și reparației drumurilor publice a fost aprobat repetat de Parlament, ca urmare a remiterii spre reexaminare de către șeful statului. Proiectul vine cu completări și modificări în mai multe acte normative, precum Legea drumurilor, Legea privind reglemetarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea cu privire la publicitate, Codul fiscal și Codul Contravențional. Documentul prevede că Agenția Națională Transport Auto va avea dreptul să efectueze controlul unităților de transport pentru stabilirea depășirii masei totale, maselor pe axe și a dimensiunilor admise, precum și să calculeze sumele taxelor prevăzute în Titlul IX din Codul fiscal. În lipsa autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public sau în zonele de protecție ale acestuia, administratorul drumului va notifica proprietarul obiectivului despre necesitatea demolării acestuia în termen de 60 zile de la data notificării. Pentru folosirea zonei drumului public sau a zonelor de protecție ale acestuia din afara perimetrului localităților se percep taxe prevăzute în Titlul IX din Codul fiscal. Conform prevederilor, administratorul drumului va putea delega responsabilitățile pentru starea tehnică a drumului și siguranța la trafic unei terțe părți prin contracte multianuale de întreținere bazate pe performanță în conformitate cu Legea privind achizițiile publice. Documentul delimitează competențele autorităților publice locale de nivelul I și II fiind propusă clasificarea drumurilor locale prin implementarea căreia va fi posibilă planificarea mai eficientă a lucrărilor de întreținere și reparație. Proiectul de lege mai prevede interzicerea amplasării publicității exterioare în zonele drumurilor publice și străzilor precum și în ariile naturale protejate de stat. Se prevede și majorarea semnificativă a sancțiunilor contravenționale. În acest sens, încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase de către persoanele fizice va fi sancționată cu amendă de la 100 la 150 UC, comparativ cu amenda actuala de la 10 la 20 unități, iar încălcarea regulilor respective de către persoanele juridice va fi sancţionată cu amendă de la 450 la 500 UC, în prezent fiind de la 50 la 100 UC. De la 5-10 UC la 100-150 UC va creşte amenda pentru aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea pe banda de separaţie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor de lemn la mai puţin de 100 de metri de acestea. Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului sau care împiedică vizibilitatea, amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare neautorizate în zona de protecţie a drumului, care, în prezent, se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 UC, se va sancționa cu amendă de la 100 la 150 UC, aplicată persoanelor fizice și cu amendă de la 400 la 450 unități aplicată persoanei juridice, cu ulterioara defrișare a arborilor și demolarea construcțiilor neautorizate, precum și remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate. Totodată, în Codul fiscal, în an. 5 și 6 din titlul IX ce ține de taxele rutiere, termenul prescripții tehnice va fi înlocuit cu acord prealabil.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.