01
04 2015
2707

Se propune certificarea obligatorie a softurilor utilizate pentru ducerea evidenței financiare, contabile și fiscale automatizate

Începînd cu 01.05.2016, se propune de a interzice utilizarea sistemelor informaţionale computerizate, soft-urilor elaborate pentru maşini de casă şi control necertificate în modul stabilit de Guvern. Această prevedere se conține în proiectul documentului, care va determina politica bugetar-fiscală pentru anul 2015. În vederea sporirii responsabilităţii contribuabililor, asigurării complete şi corecte a evidenţei financiare, contabile și fiscale şi excluderii utilizării în evidența acestora a sistemelor informaţionale dubioase, Ministerul Finanțelor propune, în cadrul proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care va determina politica bugetar-fiscală pentru anul 2015, introducerea obligativităţii contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător, de a utiliza în cazul ducerii evidenței financiare, contabile, fiscale automatizate numai a sistemelor informaţionale computerizate, softurilor elaborate pentru maşini de casă şi control certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor în modul stabilit de Guvern. Se propune Guvernului în termen de 3 luni să elaboreze modul de certificare a sistemelor informaţionale computerizate, softurilor elaborate pentru maşini de casă şi control care va reglementa întregul mecanism de certificare. Totodată, se prevede că organul fiscal și funcționarul fiscal vor avea dreptul să acceseze și/sau să ridice de la contribuabil sistemele informaționale computerizate, mașinile de casă și control, în scopul verificării softurilor instalate în acestea. Conform proiectului, contribuabililor li se va oferi o perioadă de tranziţie de un an (01.05.2015 - 30.04.2016), în care ei vor putea să certifice sistemele informaţionale computerizate şi softurile utilizate pentru maşinile de casă şi control la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor. Totodată, în cazul utilizării sistemelor informaționale computerizate și/sau softurilor elaborate pentru mașini de casă și control, necertificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, se propune aplicarea sancțiunilor fiscale și contravenționale atît pentru contribuabil, cît și pentru persoanele cu funcţie de răspundere. În acest context se prevede ca art. 5 din CF să fie completat cu punctul 43): 43) Sistem informațional computerizat – produs software destinat pentru automatizarea evidenței financiare, contabile și fiscale, inclusiv gestiunea și controlul vînzărilor, din toate domeniile de activitate ale economiei naționale. Totodată, la art. 8 din CF ”Drepturile și obligațiile contribuabilului”, alin. (2) se va completa cu litera c1) cu următorul cuprins: c1)în cazul utilizării sistemelor informaționale computerizate, softurilor elaborate pentru mașini de casă și control, să certifice aceste sisteme la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, în modul stabilit de Guvern. Aceste prevederi se aplică agenților economici care livrează și/sau utilizează sisteme informaționale computerizate, softuri elaborate pentru mașini de casă și control, precum și agenților economici care prestează servicii de ținere a evidenței contabile cu utilizarea sistemelor și softurilor date. La art. 134 din CF ”Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal”, alin. (1) lit. e) se propune în următoare redacție: e) să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă al contribuabilului, și/sau să ridice de la contribuabil sistemele informaționale computerizate, mașinile de casă și control, în scopul verificării softurilor instalate în acesta, întocmind un proces-verbal similar modului prevăzut la art.145. Proiectul prevede completarea art. 257 din CF ”Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale” cu un nou alin. (51), conform căruia: (51) Utilizarea sistemelor informaționale computerizate și/sau softurilor pentru mașini de casă și control, necertificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, se sancționează cu o amendă de 50 000 lei. Tot în acest context, art. 295 din Codul contravențional se propune de a fi completat cu alin. (10): (10) Utilizarea sistemelor informaționale computerizate și/sau softurilor pentru mașini de casă și control, necertificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor se sancționează cu amendă de la 25 la 150 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcție de răspundere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.