12
02 2019
1525

Statutul de șomer: înregistrarea și scoaterea din evidență

În Monitorul Oficial din 8 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 26 decembrie 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă. Documentul conține următoarele proceduri: • de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor • de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare • de instruire la locul de muncă în cadrul unității • de desfășurare a stagiului profesional • de subvenționare a locurilor de muncă • de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități • de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități • de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii pentru inițierea unei afaceri • de susținere a proiectelor de inițiative locale • de stimulare a mobilității forței de muncă • de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj. Conform anexei nr. 1, procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a acestora, inclusiv de către subdiviziunea teritorială, se efectuează prin completarea în Sistemul informațional al pieței muncii a fișei șomerului la data depunerii cererii. Nu se admite depunerea cererii prin reprezentant. Cererea depusă trebuie să fie însoțită de buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, actele de studii şi de calificare deținute și declarația pe propria răspundere. În cazul care șomerul invocă starea sănătății drept motiv de refuz al locului de muncă corespunzător și nu deține certificat de încadrare în grad de dizabilitate, subdiviziunea teritorială solicită prezentarea de către șomer a certificatului medical. Conform procedurii, beneficiarii de ajutor de șomaj, la prezentarea actelor confirmative, rămân în evidență cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pe perioada angajării temporare, pe o durată determinată de până la 3 luni. Evidenţa șomerilor înregistrați se ține în Registrul de evidență a șomerilor, în sistemul informațional, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale. Documentul prevede și motivele încetării statutului de șomer. Astfel, persoana este scoasă din evidenţă, pierzându-și statutul de șomer, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă sau a altei categorii de pensie, cu excepția pensiei de urmaș și a pensiei de dizabilitate, înmatricularea la o formă de învățământ cu frecvență, începerea concediului de maternitate, pierderea totală a capacității de muncă. De asemenea, persoana este eliminată din Registrul de evidență a șomerilor dacă se atestă lipsa inițiativei în căutarea unui loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale, și indisponibilitatea de a începe activitatea de muncă, aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu, dobândirea sau încercarea de a obține statutul de șomer ori ajutorul de șomaj prin înșelăciune etc. Cheltuielile de formare și ținere a dosarului șomerului se finanțează în limitele alocațiilor bugetare aprobate anual. Litigiile ce țin de înregistrarea și scoaterea din evidență a șomerului, nerezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţele de contencios administrativ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.