22
10 2019
2601

Superficia se va înregistra cu indicarea termenului pentru care a fost constituită

Pentru înregistrarea în baza contractului de societate civilă a drepturilor care se supun înregistrării, contractul trebuie să fie autentificat notarial. Dacă contribuţia la societatea civilă constă din drepturi înregistrate, cu execepţia cazului în care contractul prevede altfel, dreptul se înregistrează în favoarea tuturor participanţilor potrivit cotelor stabilite în contract. Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern ce conține modificări în unele actele normative în vigoare. Astfel, se propune completarea Legii cadastrului bunurilor imobile cu un articol – 409 ce va stabili înregistrarea drepturilor în baza contractului de societate civilă. Dreptul de proprietate al participantului la societatea civilă asupra construcţiei dobândite ca urmare a activităţii desfăşurate în societatea civilă se înregistrează dacă anterior sau concomitent se înregistrează un drept de proprietate sau superficie al acestuia asupra terenului, legea fiind completată cu art.408 ce prevede înregistrarea superficiei. Potrivit documentului, superficia se înregistrează în temeiul: • actului juridic autentificat notarial, hotărârii judecătoreşti irevocabile, certificatului de moştenitor sau actului administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea superficiei • actului juridic autentificat notarial prin care proprietarul terenului şi a construcţiei situate pe acesta a dispus doar de construcţie • actului juridic autentificat notarial prin care proprietarul terenului şi a construcţiei situate pe acesta a dispus atât de teren, cât şi de construcţie, dar în favoarea unor persoane diferite • declaraţiei autentificate notarial prin care proprietarul terenului renunţă la dreptul de a invoca accesiunea, în cazul în care s-a construit pe terenul altuia. Superficia se înregistrează în favoarea beneficiarului construcţiei sau celui căruia beneficiarul i-a transmis dreptul de proprietate asupra construcţiei. Superficia se înregistrează cu indicarea în registrul bunurilor imobile a duratei pentru care a fost constituită. Concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate după noul titular, ca rezultat al înstrăinării construcţiei de către superficiar către un terţ, se va înregistra şi superficia după noul titular, chiar dacă actul justificativ nu prevede expres transmiterea superficiei. Dacă superficiarul nu înstrăinează toate construcţiile înregistrate, pentru înregistrarea superficiei după noul titular şi modificarea întinderii superficiei deţinute de primul titular se va prezenta planul geometric al terenului cu indicarea părţilor din teren grevate cu superficie. Articolul va stabili și cazurile de radiere a superficiei: la cererea persoanei interesate în cazul stingerii superficiei prin expirarea termenului pentru care a fost constituită sau cu acordul superficiarului, în cazul rezilierii contractului prin care s-a instituit superficia. Dacă este înregistrată ipotecă asupra dreptului de superficie, asupra construcţiei înregistrată ca proprietate a superficiarului, ipoteca se radiază cu acordul creditorului ipotecar. Dacă se prezintă actul juridic prin care proprietarul terenului preia obligaţiile din contractul de ipotecă, ipoteca se transcrie la teren cu aceleaşi date. Alte drepturi reale limitate se radiază concomitent cu radierea superficiei, dacă nu se prezintă alte acte. Totodată, superficia se radiază concomitent cu înregistrarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului de către superficiar ori a dreptului de proprietate a construcţiei de către proprietarul terenului, fie a dobândirii de către un terţ a ambelor bunuri. Temei de radiere a superficiei vor servi documentele prin care s-a obținut proprietatea. De asemenea, superificia se stinge concomitent cu radierea construcţiei ca rezultat al distrugerii, dacă actul justificativ stipulează expres privind stingerea superficiei în cazul pieirii imobilului. Citiți și Подоходный налог физического лица в случае заключения договора суперфиция.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.