16
06 2017
1860

Vor fi introduse noi tarife pentru alimentarea cu apă

Consumatorii vor achita un tarif pentru producerea şi transportarea apei, precum şi unul pentru preluarea sau epurarea apelor uzate. Un proiect de lege ce prevede modificarea şi completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este propus spre consultare de Ministerul Mediului. Astfel, potrivit documentului, art. 35 din Lege, care prevede tarifele la serviciul alimentării cu apă va fi completat cu două tarife noi: pentru producerea sau transportarea apei şi unul pentru preluarea sau epurarea apelor uzate, care prevăd transportarea apei dintr-un sistem în altul şi aplicarea tarifului în cazul preluării apelor uzate de la operatorul care prestează servicii de canalizare în alte zone de operare. Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate includ și o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare a sistemelor aferente furnizării sau prestării serviciului care poate reprezenta maxim 30% din valoarea totală a tarifului. Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori, care va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul regional, căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale din același raion, va aplica un tarif unic pentru întreaga arie de operare, care va fi asigurat în urma implementării unei strategii tarifare, reglementată în contractul de delegare a gestiunii. În cazul în care un operator regional are contracte de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare cu mai multe unități administrative-teritoriale din raioane diferite, ca urmare a procesului de regionalizare și în cazul în care acest operator regional duce evidență contabilă a costurilor separate pe activități pentru fiecare raion, tariful aplicat se poate determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități - fie ca tarif unic aplicat pentru întreaga zonă de operare, fie ca tarif separat pentru fiecare raion, în funcție de opțiunea agreată în contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Totodată, proiectul vine cu competenţe noi pentru autorităţile responsabile de getionarea serviciului. În scopul asigurării respectării principiului costurilor necesare și justificate la calcularea tarifelor pentru serviciu, legea va fi completată cu un articol ce se referă la efectuarea controalelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare de către ANRE. Astfel, Agenția va efectua controale, stabilind durata de timp necesară pentru efectuarea lor, care, în funcție de complexitate, nu va depăși 90 de zile calendaristice, iar perioada de întocmire a actului de control și de prezentare a acestuia persoanelor supuse controlului nu va depăși 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.Autorii mai propun completarea legii cu încă un articol ce va reglementa Regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Acesta ţine de dreptul de proprietate al bunurilor şi gestiunii serviciului public. O altă prevedere se referă la stabilirea redevenței pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care se stabilește în contractul de delegare. În cazul în care, unitatea administrativ-teritorială este angajată într-un contract de împrumut, redevența anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei pentru anul respectiv. Redevența menţionată va fi utilizată doar în scopul de investiţii pentru reparaţii cu capitalizarea cheltuielilor, reabilitării, modernizării şi dezvoltării bunurilor proprietate publică care au făcut obiectul concesionării sau dezvoltării noilor imobilizări corporale, aceste sume neputând fi recuperate prin amortizare. Licenţierea operatorilor Proiectul introduce obligativitatea licenţierii operatorilor. Licenţele pentru furnizarea sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi eliberate în modul următor: • pentru operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, care au furnizat pe perioada ultimului an calendaristic, înainte de momentul solicitării licenței, un volum mai mic de 300 mii m3 apă și dispune de dotări tehnico-materiale cu utilaj corespunzător, licența se eliberează pe un termen de 3 ani. În aceleași condiții se va elibera licența și pentru operatorii nou-înființați; • pentru operatorii serviciului public, care au furnizat pe perioada ultimului an calendaristic, înainte de momentul solicitării licenței un volum între 300 mii m3 și 1mil. m3 apă și dispune de dotări tehnico-materiale cu utilaj corespunzător, licența se eliberează pe un termen de 5 ani; • pentru operatorii serviciului public, care au furnizat pe perioada ultimului ancalendaristic, înainte de momentul solicitării licenței un volum mai mare de 1mil. m3 apă și dispune de dotări tehnico-materiale cu utilaj corespunzător, licența se eliberează pe un termen de 7 ani. Va fi creat şi un fond de dezvoltare Fondul de Dezvoltare, ce va fi constituit ca un fond de rezervă, ale cărui disponibilități se păstrează într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o bancă comercială, va fi destinat pentru: • întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, • cofinanțarea proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă • asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei de stat aferente. Fondul va fi format din sume, cel puțin egale cu: • vărsămintele din profitul net de la întreprinderea municipală conform deciziei fondatorului, care operează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; • dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar al unităților administrative-teritoriale sau al statului; • amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale; • redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale, în temeiul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizareîn temeiul deciziei consiliului local. • cota de dezvoltare, în temeiul deciziei consiliului local; • dobânzi aferente disponibilităților Fondului de Dezvoltare. Notă: Operatorii reţelelor interne de apă vor fi obligaţi să încheie contracte cu fiecare proprietar

2 comentariu

avatar
35 din Дege, poate ati avut in vedere lege
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.