14
12 2013
1797

Particularităţile implementării proiectelor IT în administrarea fiscală

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat, avînd la bază principiul „Funcţionarul fiscal în serviciul Contribuabilului”, este orientată spre asigurarea comodităţii contribuabililor în raportarea fiscală, minimizarea costurilor aferente acestui proces, sporirea conformării benevole şi promovarea civismului fiscal în rândul populaţiei. Toate aceste imperative au determinat implementarea unor schimbări calitative în gestiunea fiscală, fiind dictate inclusiv de diversitatea relaţiilor de cooperare, de perfecţionarea proceselor tehnologice şi mecanismelor de management, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi facilitarea interacţiunii SFS cu societatea civilă, mediul de afaceri şi autorităţile publice.

Astfel, este indispensabil elaborarea şi lansarea unor sisteme informaţionale eficiente, dar şi operative de interacţiune a subiecţilor impozabili cu autorităţile fiscale. Utilizând aceste instrumente moderne, Serviciul Fiscal de Stat îşi realizează scopul trasat în vederea instituirii relaţiilor de colaborare cu contribuabilii, poziţionându-se drept o instituţie capabilă să ofere servicii şi asistenţă bazată pe tehnologii informaţionale performante.

Toate proiectele IT, menite să asigure o administrare fiscală eficace, sunt elaborate şi implementate cu suportul administratorului tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al SFS – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”. Ca rezultat al activităţii acestei structuri au fost lansate şi toate acele servicii electronice care simplifică prezentarea declaraţiilor fiscale şi altor documente de către persoanele fizice şi juridice.

Elaborarea iniţială a unui proiect are la bază necesitatea automatizării unui proces de afaceri aferent administrării fiscale. În urma efectuării unei analize detaliate a viziunii şi sarcinilor înaintate, se creează un grup de proiect dirijat de managerul proiectului.

Sarcina fundamentală a echipei de proiect constă în asigurarea realizării pe etape şi în condiţii optime a sistemului.


fig.1: Etapele implementării proiectelorPentru ca sistemul informaţional sau serviciul electronic dezvoltat să aibă un nivel înalt de calitate, etapele de implementare se desfăşoară în strictă conformitate cu ciclul „Planifică-Efectuiază-Verifică-Acţionează” (fig. 1). Această abordare, bazată pe proces, presupune un control permanent, la fiecare nivel de realizare al acestuia. Astfel, pentru început se elaborează un plan tactic de implementare a proiectului care înglobează toate acele etape necesare.

Întreprinderea organizează activităţile date corespunzător Standardului de reglementare a procesului de executare a proiectelor aprobat prin ordinul administratorului. Acest standard prevede procedura integră de gestiune a proiectelor în domeniul TIC.

Managementul de proiect se realizează în conformitate cu tehnologia de proiect, reprezentând în ansamblu modele şi instrumente speciale de administrare. Elementul de bază al sistemului este considerat pachetul documentelor de administrare. Norme, reguli şi recomandări expuse în pachet, reflectă prezentarea complexă a companiei referitor la tehnologia de proiect. Documentul se bazează şi pe Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 78, din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”.

În continuare sunt prezentate procese tehnice de elaborare a proiectului:

 • Procesul de determinare a cerinţelor. La acest nivel se determină cerinţele Serviciului Fiscal de Stat faţă de software, care se analizează şi se transformă în cerinţe acceptabile faţă de sistem. Acestea includ necesităţile şi dorinţele tuturor părţilor interesate în ciclul de viaţă al software-ului. Cerinţele înaintate exprimă interacţiunea presupusă a proiectului cu persoanele vizate şi sunt etalonul conform căruia se verifică funcţionalitatea produsului software.

 • Procesul de analiză a cerinţelor. Scopul acestui proces reprezintă transformarea cerinţelor specificate în viziunea tehnică asupra software-ului solicitat. Prin acest proces se creează ideea despre viitorul sistem, care trebuie să satisfacă exigenţele SFS fără descrierea unei realizări concrete. În cerinţele faţă de software se stabileşte ceea ce trebuie să facă sistemul din punctul de vedere funcţional, pentru a satisface solcitările expuse, care pot fi cantitative şi/sau calitative.

 • Procesul proiectării de structură. Soluţiile proiectării de structură determină setul complet al elementelor de sistem viabile atît tehnic, cît şi comercial, din care se configurează sistemul software. Aceasta este baza pentru verificarea corespunderii sistemului realizat la cerinţele stabilite, precum şi pentru planificarea şi elaborarea strategiei de asamblare şi testare. Soluţiile acestui proces se perfectează în proiectul tehnic, fiind un document necesar pentru transformarea cerinţelor sarcinii tehnice în descrierea realizării modulelor concrete sau a elementelor sistemului software. Proiectul tehnic serveşte drept mijloc de comunicare între persoanele implicate în proiectarea şi realizarea sistemului software. Ulterior se elaborează arhitectura sistemului software şi schema lui structurală cu asocieri între elemente, se determină interfeţele externe faţă de sistem şi între componentele sistemului însuşi
.
 • Procesul de realizare-dezvoltare. Scopul procesului dat constă în crearea de facto a sistemului software. La această etapă soluţia de proiect se transformă în acţiuni de creare. Astfel, conform metodologiei alese de elaborare şi tehnologiilor de realizare, se elaborează produsul software. Procesul de realizare include acţiunile privind crearea şi testarea sistemului software. respectiv se programează codul elementelor software, gata pentru combinare în sistemul de lucru. Tehnologia şi metodologia de elaborare se coordonează cu Serviciul Fiscal de Stat, iar metodele de programare corespund limitărilor unanim acceptate.

 • Procesul de integrare. Prin acest proces, elementele software se asamblează într-un sistem capabil de funcţionare cu configuraţie parţială sau completă. Configuraţia creată se înregistrează şi se prezintă beneficiarului pentru verificarea şi primire ulterioară. În procesul ciclului de viaţă al software-ului, procesul de integrare se poate petrece de multiple ori, la fiecare iteraţie, pînă la corespunderea completă cu cerinţele sarcinii tehnice.

 • Procesul de verificare-testare — se desfăşoară întru a demonstra corespunderea caracteristicilor şi funcţionalităţii produsului software cu cerinţele specificate, corespunzător cărora a fost realizat produsul. Acest proces prezintă informaţia analitică necesară pentru realizarea acţiunilor de corecţie, fiind orientate spre eliminarea neconformităţilor în sistemul/elementul software realizat sau în procesele care le influenţează. Acţiunea de verificare începe după finisarea elaborării şi integrării sistemului software şi presupune planificarea şi efectuarea testării de calificare.

 • Procesul de aprobare. Activităţile procesului de aprobare iniţiază de obicei realizarea exploatării experimentale, care acordă informaţie despre comportamentul sistemului în mediul real de exploatare, cu utilizarea datelor reale. Exploatarea experimentală este necesară pentru familiarizarea utilizatorului cu produsul software implementat şi detectarea devierilor în funcţionarea lui. În procesul de aprobare se efectuează evaluarea comparativă şi se confirmă că au fost realizate corect cerinţele persoanelor interesate faţă de sistemul software. La detectarea devierilor, ele se înregistrează şi se realizează acţiunile de corecţie. Toate devierile în funcţionare şi observaţiile (în cadrul sarcinii tehnice), detectate în timpul exploatării experimentale, se înlătură pînă la finisarea exploatării experimentale. În caz de necesitate, se corectează planul de elaborare şi implementare a sistemului informaţional automatizat (SIA).

 • Procesul de trecere în exploatare industrială. Scopul procesului de trecere constă în asigurarea capacităţii produsului software de a presta serviciile prevăzute de cerinţele beneficiarului. Prin acest proces se realizează instalarea produsului software aprobat la locurile funcţionării lui şi lansarea SIA corespunzător prevederilor stipulate în acord (contract). Scopul procesului de exploatare constă în utilizarea produsului software pentru primirea serviciilor şi acordarea suportului operaţional utilizatorilor. Începutul exploatării se stabileşte în baza actului de punere în exploatare. Prin procesul de exploatare, se verifică primirea serviciilor de la produsul software, se evaluează interacţiunea dintre utilizatorii nemijlociţi şi sistemul software, precum şi se oferă consultaţii în vederea utilizării optime a acestuia
.

 • Procesul de mentenanţă. Scopul procesului de mentenanţă constă în menţinerea capacităţii sistemului software de a presta servicii, precum şi modificarea produsului software, păstrînd integritatea lui. Prin acest proces se controlează funcţionarea produsului software, se înregistrează problemele pentru analiză în jurnalul de evidenţă a adresărilor, se întreprind acţiuni de prevenire şi de corecţie, precum şi acţiuni de adaptare şi perfecţionare a produsului software. Procesul de mentenanţă constă în modificarea textului sau ajustărilor programului şi a documentelor corespunzătoare, ca urmare a problemelor detectate (necorespunderilor) sau a necesităţii de a perfecţiona sistemul software.


Procesele tehnice se utilizează pentru determinarea necesităţii aplicaţiei de program, transformarea acestei necesităţi într-un produs software eficient, asigurarea reproducerii stabile a produsului respectiv, atunci cînd este necesar, utilizarea lui cu scopul prestării serviciilor solicitate şi asigurarea suportului la prestarea respectivelor servicii.

Adiţional, procesele tehnice determină activităţile, care permit funcţiilor întreprinderii şi proiectului să optimizeze priorităţile sistemului software şi să micşoreze riscurile ce apar ca rezultat al soluţiilor şi acţiunilor tehnice. Aceste activităţi asigură atribuirea produselor şi serviciilor software a astfel de calităţi ca existenţa, oportunitatea, funcţionalitatea, fiabilitatea, facilitatea în repararea, etalonarea şi utilitatea. De asemenea, ele asigură corespunderea produselor şi serviciilor software cu cerinţele legislative ale societăţii, inclusiv ocrotirea sănătăţii, securitatea, protecţia personalului şi factorii mediului înconjurător.

Sursa: Ordinului Ministerului dezvoltării informaţionale nr.78, din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”.
Figura 2 – Procesele tehnice ale ciclului de viaţă al sistemului softwareProcesele tehnice şi activităţile de bază, care finisează cu crearea artefactelor, se distribuie conform etapelor ciclului de viaţă al sistemului software, precum se indică în figura 2.

Cu referinţă la importanţa proiectelor IT în administrarea fiscală, dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, a ţinut să menţioneze: „Domeniul fiscal este unul foarte complex. Astfel, serviciile informaţionale implementate în această sferă au drept scop asigurarea confortului contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale. Pentru a atinge obiectivul primordial al Sistemului naţional fiscal, şi anume stabilirea unor raporturi cu contribuabilii bazate pe transparenţă, încredere şi parteneriat – creăm şi implementăm mecanisme eficiente de interacţiune electronică între persoane fizice, mediul bussines şi SFS. Toate aceste instrumente IT au contribuit semnificativ la promovarea, reformarea şi modernizarea procesului de gestiune fiscală în Republica Moldova, înlesnind totodată instituirea unei dezvoltări durabile a societăţii în ansamblu”.

Pe parcursul anului 2013 Î.S. „Fiscservinform” a implementat un şir de proiecte importante, printre care se numără:

 • SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”
 • SIA „Verificarea facturilor fiscale în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale”
 • Modulul „Cererea de restituire a supraplăţii impozitului pe venit”
 • Serviciul web „Verificarea bonului de casă”
 • SIA „Colectarea informaţiilor din surse indirecte”
 • SIA „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie ”
 • SIA „Evidenţa formularelor tipizate de documente primare cu regim special”
 • Modulul „Comanda on-line Timbru de acciz”
 • SIA „Restituirea Taxei cu Valoare Adăugată”
 • Aplicaţia „Anularea automată dărilor de seamă corectate”, etc.

Valorificarea potenţialului existent, respectiv, identificarea noilor direcţii de dezvoltare reprezintă o prioritate pentru Î.S.”Fiscservinform”. Pornind de la conceptul de dezvoltare, obiectivele de viitor ale întreprinderii prevăd acţiuni în domeniul edificării Sistemului informaţional fiscal, extinderea gamei de servicii electronice pentru contribuabili, integrarea capacităţilor întreprinderii în proiectele dezvoltate de Centul de guvernare electronic în domeniul realizării prevederilor Strategiei Naţionale de Edificare a Societăţii Informaţionale din Republica Moldova. În acest sens, pe viitor se preconizează implementarea următoarelor proiecte, precum:

 • ”Unităţii de imprimare a avizelor şi somaţiilor” – un sistem de evidenţă, imprimare şi diseminare centralizată a avizelor, citaţiilor şi somaţiilor, ducerea arhivei lor şi a confirmărilor digitizate. Soluţia va contribui la îmbunătăţirea administrării fiscale prin organizarea unei gestiuni calitative şi operative a procesului de comunicare cu contribuabilii.
 • „Dosarul contribuabilului” – modulul de bază al SISFS şi va fi un instrument eficient în consolidarea şi analiza datelor pe fiecare contribuabil, industrii, impozite, perioade etc., prezentarea acestora într-un format comod şi util colaborator SFS, autorităţilor publice.
 • „Timbru de acciz digital”– va reprezenta o soluţie integră în domeniul marcării produselor accizate privind codificarea, evidenţa acestora, precum şi trasabilitatea lor electronică cu ajutorul mijloacelor tehnice specializate.
 • „Arhiva Electronică Fiscala” – soluţie necesară digitizării şi gestiunii arhivei fizice din cadrul SFS. Proiectul are drept scop reducerea costurilor de administrare şi întreţinere a arhivei specificte, accesul electronic la documente printr-o interfaţă unică şi posibilitatea de accesare on-line a documentelor fiscale de către autorităţile publice abilitate.

Crearea şi dezvoltarea Sistemului informaţional fiscal în Republica Moldova este un factor cheie la capitolul modernizarea administrării fiscale. Astfel încît astăzi o administrare fiscala eficientă nu poate fi asigurată fără o infrastructură de soluţii informatice şi servicii electronice pentru contribuabili.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.