23
05 2013
2846

Servicii fiscale electronice: proiecte implementate, proiecte în faza elaborării și proiecte-pilot

Dezvoltarea serviciului „Declaraţie electronică” În vederea executării prevederilor art. 187 alin. (21) lit. a) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 48 din 26.03.2011), au fost continuate lucrările de conectare gratuită a agenţilor economici la serviciul „Declaraţie electronică”. Astfel, pe parcursul semestrului I al anului 2012, prin intermediul SIA „Declaraţie electronică” au fost depuse 370 589 de declaraţii, ceea ce reprezintă 32% din numărul total declaraţii fiscale depuse. În scopul promovării şi extinderii sistemului de declarare fiscală la distanţă, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, şi avînd în vedere prevederile art. 187 alin. (21) lit. b) din Codul fiscal, în perioada de referinţă a fost aprobat Planul de acţiuni privind informarea şi conectarea contribuabililor la serviciul „Declaraţie electronică” şi Conceptul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrelor de conectare regionale. La moment, sunt întreprinse lucrări conform planului vizat. De asemenea, menţionăm acţiunile de şcolarizare a contribuabililor cu privire la utilizarea serviciului „Declaraţie electronică”, unde conform datelor - 475 de contribuabili au fost instruiţi în cadrul Centrelor de instruire pe mun.Chişinău, mun.Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe UTA Găgăuzia, şi 3 371 de contribuabili au fost instruiţi în cadrul IFS teritoriale. Implementarea proiectuluipilot „Crearea unităţii de imprimare a somaţiilor şi avizelor” pentru contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat în baza Î.S. „Fiscservinform” A fost elaborată şi coordonată documentaţia proiectului, şi anume: Concepţia şi Studiul de fezabilitate asupra creării Unităţii de imprimare a somaţiilor şi avizelor pentru contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi estimarea necesităţilor investiţionale. Ulterior, conceptul proiectului a fost prezentat în cadrul unei şedinţe de lucru, unde au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Serviciului Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, fapt consemnat printr-un procesnverbal. Avînd în vedere recomandările stipulate în procesul verbal şi capacitatea Unităţii de a satisface necesităţile altor instituţii publice, la data de 25 mai 2012, a fost organizată o prezentare a conceptului „Unitatea de imprimare a somaţiilor şi avizelor pentru instituţiile publice”. Propunerile şi avizele pozitive parvenite de la instituţiile participante, au fost sistematizate şi prezentate Ministerului Finanţelor. Ca urmare a aprobării în luna iunie curent de către Ministerul Finanţelor a Concepţiei, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Unitatea de imprimare a somaţiilor şi avizelor pentru contribuabili, care urmează a fi promovat la Guvern. Elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat Pe parcursul semestrului de gestiune, au continuat lucrările de revizuire şi completare a concepţiei sistemului, şi anume: a fost stabilit principiul CIP (Contribuabil, Tip de Impozit şi Perioada de Impozitare), revizuită destinaţia SIISFS şi formulate funcţiile de bază a sistemului informaţional conform principiului CIP, precum şi revizuite şi elaborate noi contururi funcţionale în conformitate cu principiul CIP şi funcţiilor de bază a sistemului. Concomitent, au fost efectuate unele modificări în concepţia sistemului, şi anume: modificarea fluxurilor informaţionale de intrare şi ieşire, arhitectura sistemului SIISFS, infrastructura aplicaţiilor SIISFS şi interacţiunea cu structura guvernării electronice. Instituirea ghişeului unic de recepţie a rapoartelor fiscale şi deservire a contribuabililor Pe parcursul semestrului I al anului 2012, au fost desfăşurate lucrări asupra elaborării conceptului de proiect. Totodată, a fost elaborată şi aprobată documentaţia de lansare a proiectului, şi anume: Cerere de examinare a proiectului; Componenţa echipei de proiect; Planul de lucru al proiectului şi Ordinul nr. 89 din 15.06.2012 „Cu privire la lansarea proiectului „Ghişeul Unic de recepţie a rapoartelor fiscale şi deservire a contribuabililor”. Implementarea SIA „Factura fiscală electronică” În baza deciziei Comisiei Naţionale pentru e-Transformare din 07.02.2012, serviciul electronic „Factura fiscală electronică” (faza pilot) a fost selectat pentru implementare în cadrul proiectului „e-transformarea Guvernării”, pe parcursul anilor 2012-2013. În acest sens, Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au semnat un Acord de colaborare privind implementarea serviciului electronic „Factura fiscală electronică”. În prezent, se coordonează termenii de referinţă a proiectului elaboraţi de Centrul de Guvernare Electronică. Elaborarea şi implementarea Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului.Pilotarea sistemului Pe parcursul semestrului I al anului 2012, au avut loc mai multe sesiuni de testare a modulului de administrare a utilizatorilor şi a modulului de administrare a sistemului. Totodată, a avut loc testarea funcţionalităţii de integrare a sistemului cu portalul servicii.fisc.md. În rezultatul testării integrale a sistemului, a fost examinat şi prezentat avizul la Amendamentul 1 la Sarcina tehnică pentru etapa I, fiind asigurate măsurile de înlăturare a neconformităţilor şi implementare a propunerilor din amendament. De asemenea, au fost întreprinse activităţi de revizuire a planului privind lucrările ce urmează a fi desfăşurate în legătură cu implementarea prevederilor Amendamentului 1 la Sarcina tehnică pentru etapa I. A fost transmisă informaţia referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru testarea funcţionalităţii respective şi includerea în contul curent al datelor transmise de la Casa Naţională a Asigurărilor Sociale. Suplimentar, au fost testate contul curent - rapoartele CC01, CC02, CC03, în rezultatul căruia au fost stabilite unele erori, care urmează a fi ajustate pe parcursul trimestrului III al anului 2012, ulterior urmează a fi optimizate rapoartele CC01, CC02, CC03. Implementarea SIA „Management al Cazurilor (inspectare, contestaţii revizuire legală şi restituire T.V.A.) SIA „Managementul cazurilor” a fost testat de către Direcţiile IFPS şi IFS teritoriale . Totodată, a fost perfectat proiectul ordinului de lansare în exploatare a Sistemului şi proiectului instrucţiunii de utilizare a sistemului respectiv. Implementarea SIA „Crearea şi circulaţia documentelor electronice între SFS şi instituţiile financiare” A fost elaborat şi aprobat caietul de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a sistemului, şi, respectiv, achiziţionarea acestor servicii. Totodată, a fost definitivat şi coordonat proiectul de acord privind participarea la sistem a instituţiilor financiare şi a fost definitivată structura citaţiei bancare şi a documentelor de răspuns la aceasta. Concomitent, a fost organizată şedinţa de lucru referitor la circulaţia electronică a ordinului incaso, unde au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat, Băncii Naţionale a Moldovei şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Cît priveşte ajustarea cadrului normativ legal, pe parcursul semestrului I al anului 2012, a fost modificată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contribuabililor Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012 şi Ordinul IFPS nr. 65 din 22.04.2006 cu privire la executarea articolului 229 din Titlul V al Codului Fiscal prin Ordinul nr. 300 din 02.05.2012. La fel, a fost aprobat Ordinul IFPS nr. 302 din 03.05.2012 cu privire la circuitul electronic al documentelor, ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturilor bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional, Ordinul nr. 284 din 19.04.2012 cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare şi Ordinul nr. 385 din 01.06.2012 privind aprobarea formularului tip al citaţiei bancare electronice şi a documentelor de răspuns referitor la solicitarea de informaţie despre conturile bancare. Ulterior, a fost asigurată ajustarea sistemului în conformitate cu cadrul normativ legal în vigoare. Paralel, au fost organizate şedinţe de lucru cu 14 instituţii financiare, în scopul semnării acordului privind participarea la sistem a instituţiilor financiare, acestea fiind confirmate prin procese verbale. Avînd în vedere prevederile Indicaţiei nr.25 din 16.05.2012 referitor la certificarea cheilor publice pentru inspectorii fiscali, au fost colectate cererile individuale din IFS teritoriale şi perfectată cererea centralizată către centrul de certificare cu solicitarea de eliberare a semnăturilor digitale pentru inspectorii fiscali. Totodată, în perioada 24-31.05.2012 a fost organizat cursul de instruire „Iniţierea în utilizarea SIA CCDE” pentru Serviciul Fiscal de Stat (162 participanţi) şi instituţiile financiare (48 participanţi). În rezultatul şedinţei din data de 01.06.2012 şi, avînd în vedere scrisorile Asociaţiei Băncilor din Moldova (ABM) şi băncilor comerciale în parte, a fost luată decizia de creare a grupului de lucru pentru organizarea şi coordonarea lucrărilor de testare şi implementare a sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. În baza propunerilor grupului de lucru, a fost aprobat de către conducerea IFPS şi coordonat cu preşedintele ABM Planul de acţiuni privind coordonarea măsurilor de implementare a sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. În baza pct. 1 şi pct. 2 din planul vizat, a fost coordonat cu toate instituţiile financiare şi aprobat de către IFPS prin Ordinul 453 din 26.06.2012 Acordul-tip de conectare şi participare la SIA CCDE

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.