Individuals

Constatarea amiabilă de accident rutier: procedură, avantaje și limitări

Constatarea amiabilă de accident reprezintă o procedură simplificată şi benevolă de soluţionare a daunelor provocate în cazul accidentelor minore, fără victime și fără a apela Poliția, doar cu implicarea companiei de asigurări. Constatarea amiabilă de accident reprezintă un proces convenabil pentru ambii șoferi implicați în accident, în contextul în care părţile implicate în accidentul rutier nu mai trebuie să apeleze autoritățile (Poliţia) pentru a stabili circumstanțele evenimentului.

 

Principiul de constatare amiabilă în Republica Moldova, dar și în practica europeană, este aplicat pe larg, în situaţia accidentelor rutiere unde au fost implicate doar două vehicule și care s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind necesară prezentarea șoferilor pentru documentarea accidentului la Poliție, în consecinţă eliminându-se și sancțiunea contravențională aferentă[1].

 

Procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul este aplicată din 8 septembrie 2019, fiind valabilă atât pentru polițele de asigurare de răspundere civilă auto internă, cât şi pentru deținătorii certificatului de asigurare „Carte Verde” (din ianuarie 2021).

 

Cadrul legal

Constatarea amiabilă a accidentului de vehicul este reglementată prin articolul 21 din Legea 106/2022[2] privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule. Totodată, forma și conținutul Formularului „Constatare amiabilă de accident” sunt stabilite şi aprobate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) conform Hotărârii nr. 37/14 din 19 august 2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident.

 

Ce este constatarea amiabilă auto?

Constatarea amiabilă în Republica Moldova este susţinută și asigurată prin completarea (de către ambele părţi implicate în accident) a unui document pe suport de hârtie care permite înregistrarea informațiilor asociate circumstanțele accidentului rutier.

În formularul standartizat „Constatare amiabilă de accident”, care reprezintă un cumul de elemente şi fapte care vor contribui la solutionarea dosarului de daună, se consemnează circumstanţele producerii evenimentului, datele de identificare a vehiculelor implicate, precum și datele din polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Documentul completat corespunzător va permite adresarea către asigurătorul părţii vinovate prin prezentarea informațiilor necesare pentru despăgubire.

Procedura asociată constatului amiabil rezidă în obţinerea de informatii privind imprejurările producerii accidentului, fiind esențial și obligatoriu ca una dintre părţile implicate în accidentul rutier să își recunoască vinovăţia. 

 

Se reţine că procedura este una opţională, nefiind obligatorie, reprezentând în esenţă o alternativă la varianta „clasică/tradițională” (solicitarea/apelul/deplasarea la Poliţie, întocmirea procesului-verbal de constatare, etc.).

 

Important: Dacă în cadrul accidentului rutier au existat şi alte daune decât cele asociate vehiculelor implicate (ex. stâlpi, ornamente stradale, bunuri etc), procedura de constatare amiabilă nu poate fi aplicată, incidentul urmând a fi declarat la Poliție.

 

Pentru daunele materiale revendicate în baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului de vehicul, cuantumul maxim de despăgubire constituie 15000 lei.

 

Avantajele constatului amiabil

Din perspectiva celor doi conducători auto implicați în accident, procedura constatării amiabile implică o simplificare esenţială a procedurii asociată accidentelor rutiere, or pentru situațiile generale de accident rutier aceasta este de cele mai multe ori îndelungată și anevoioasă.

În consecință, constatarea amiabilă diminuează esențial timpul de recuperare a prejudiciilor rezultate în accidentul rutier constituind o alternativă eficientă și importantă în soluționarea clasică a acestora.

 

Astfel constatarea amiabilă te scutește de:

 • prezentarea împreună cu celălalt șofer la secția de poliție în raza căreia s-a produs accidentul rutier;
 • Așteptarea îndelungată a echipajului de poliție pentru documentarea accidentului și încheirea procesul verbal;
 • Îndreptarea pentru examinarea medicală în vederea stabilirii stării de ebrietate şi naturii ei[3];
 • Sancţiunea contravenţională (atât amenda, cât şi suspendarea permisului de conducere).

 

Suplimentar, solicitarea serviciului specializat (al Poliţiei) abilitat cu atribuții de monitorizare și impunere a respectării legislației în traficul rutier implică resurse de timp, umane şi materiale pentru documentarea accidentelor rutiere ușoare, soldate doar cu pagube materiale, anual fiind înregistrate peste 10 mii asemenea accidente, constatarea amiabilă fiind în acest caz un instrument destul de eficient pentru a diminiua esenţial din resursele specificate .

 

Când se face o constatare amiabilă?

În cazul unui accident rutier procedura de constatare amiabilă se va aplica pentru circumstanţe specifice şi doar cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 

 1. accidentul rutier a avut loc pe teritoriul RM;
 2. în accident au fost implicate doar două vehicule (şi care posedă RCA valabil la momentul producerii accidentului);
 3. accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative - în limita de până la 15 mii lei;
 4. accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) altele decât vehiculele implicate în accident;
 5.  conducătorii(ambii) vehiculelor auto care sunt implicate în accident sunt de acord în a documenta accidentul prin procedura de constatare amiabilă precum şi agreează de comun acord asupra circumstanțelor producerii accidentului, iar unul dintre conducătorii auto își recunoaște culpa.

 

 • Dacă unul dintre șoferii implicaţi în accident nu dorește să aplice procedura de constat amiabil şi/sau să semneze formularul de  constatare amiabilă, se va aplica procedura standard prin  intermediul organului de Poliție.

 

Cum se face o constatare amiabilă?

Ambii șoferi implicaţi în accidentul rutier vor completa același formular standartizat de constatare amiabilă[4]- documentul având două pagini autocopiative, după, la final, fiecare dintre şoferi primindu-şi exemplarul său, ambele având valoare juridică.

 

Completarea și semnarea formularului reprezintă o procedură prin care se soluționează dosarele de daună între cele două autovehicule implicate în accident.

 

Pentru o mai bună documentare/formalizare a cazului este important a se face fotografii la locul accidentului (ex. panorama generală a accidentului, numerele de înmatriculare şi părțile avariate ale autovehiculelor, locul/punctul de impact dintre mijloacele de transport impicate în accident, marcaj rutier, rezultate ale impactului,- precum sticlă spartă, fragmente ale pieselor autoturismului, etc).

 

Constatarea amiabilă poate fi incheiată şi pentru situaţiile când accidentul nu a avut loc pe un drum public, ex. drum de ţară, curtea unei instituţii, alte incinte etc.

 

Formularul va fi completat obligatoriu cu datele despre locul, data și ora accidentului inclusiv informaţii asociate martorilor (nume, prenume, adresă, date de contact). Este esenţial a completa formularul cu date exacte ale autovehiculelor deteriorate (marcă, tip, numărul de înmatriculare, cod de identificare), datele conducătorilor auto  (nume, prenume, adresă, datele din permisul de conducere, alte date, după caz).

 

Totodată în formular se vor introduce date privind informațiile conexe asiguratorilor ambelor vehicule,   numărul poliţei de asigurare și perioada de valabilitate a acesteia.

 

Important: valabilitatea poliței de asigurare (ora şi data), urmează a fi nu mai puțin decât 24 de ore înainte de momentul producerii accidentului.

 

Informaţia din formular va fi neapărat completată cu schița accidentului, prin indicarea în aceasta a poziției drumurilor, numele străzilor, direcția de deplasare a autovehiculelor, poziția autovehiculelor la momentul impactului,  semne de circulație și alte obiecte relevante accidentului rutier. Formularul, rezultat al completării corecte, va fi semnat de către ambii şoferi.

 

Formularul de constatare amiabilă de accident este unic pentru toate societăţile de asigurare, este tipărit şi distribuit de către acestea, eliberându-se asiguratului gratuit - la încheierea contractului de asigurare, iar ulterior - la cererea asiguratului.

 

Limitări

Nu se acceptă însemnări în formular după completarea şi semnarea acestuia de către conducătorii auto.

 

Asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în cazul în care formularul „Constatare amiabilă de accident” va avea o formă de completare ilizibilă sau dacă datele incluse sunt incomplete şi/sau conţin date contradictorii/eronate.

 

Se reţine că, în situaţia completării necorespunzătoare a formularului de constatare amiabilă fără a fi întrunite condiţiile specificate mai sus,  formularul „Constatare amiabilă de accident” chiar şi completat, semnat de către conducătorii de autovehicule implicaţi în accident, devine nul, accidentul rutier urmând a fi documentat de către organul Poliţiei.

 

 

Paşi de urmat după completarea formularului

În termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, pentru a înștiinţa asiguratorul cu privire la implicarea în accident, persoana păgubită, va depune cererea de despăgubire la asigurătorul persoanei vinovate cu anexarea formularului „constatare amiabilă de accident”, completat corespunzător şi semnat de către ambele părţi.

 

În situația în care persoana vinovată de producerea accidentului deține certificatul de asigurare „Carte Verde” (pentru cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), pentru asistenţă și/sau recuperarea despăgubirilor, părțile se vor adresa la Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicole și/sau la corespondentul desemnat pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Depunerea Formularului „Constatare amiabilă de accident” de către părțile implicate în accident echivalează unei avizări de daună, obligînd asigurătorul (sau BNAA/corespondentul) să deschidă dosarul de daună, să efectueze constatarea şi să achite pagubele.

 

Reguli utile de urmat

Se atestă circumstanţe când societăţile de asigurare refuză/resping deschiderea dosarelor de daună (şi implicit achitarea despăgubirilor), situaţia fiind determinată în majoritatea cazurilor de completarea incorectă a formularelor de constatare amiabilă.   Întrucât aceste refuzuri sunt în detrimentul persoanei păgubite, se recomandă respectarea unor reguli de urmat atunci când se completează acesta, considerarea cărora ar putea fi decisivă pentru finalizarea cu succes a întregului proces:

 

 1. Fiţi precis(ă) în completarea formularului;
 2. După posibilitate, obțineți date/contacte al martorilor;
 3. Reprezentați schiţa accidentului cât mai exact posibil;
 4. Descrieţi cât mai detaliat deteriorarea vehiculului;
 5. Furnizați cât mai multe observații suplimentare (rubrica nr.12 din Formular).

 

 

[1] Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, Codul Contravenţional al Republicii Moldova, Art.26 -  Înlăturarea răspunderii contravenţionale.

[2] Legea transpune parţial Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 263 din 7 octombrie 2009.

[3] pct 5 lit c., pct. 24, Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 16-04-2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei

[4] Anexa nr.2 la Hotărârea CNPF nr.37/14 din 19 august 2019

Viorel Miron

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

5180 views

The date of publishing:

14 June /2023 08:00

Catalogul tematic

Persoana fizică

Tags:

persoana fizică | accident rutier

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon