Availables
services

For the command select the service you want from the category

monitorul fiscal FISC.md No.2(30)

April 2016

Tags:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

The contents of the magazine
icon Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor aferente asigurării facultative a angajaților, în scopuri fiscale, în cazul în care: - contractul de asigurare facultativă cuprinde două perioade fiscale; - contractul de asigurare facultativă cuprinde două perioade fiscale, dar angajatul s-a eliberat din serviciul în prima perioadă fiscală, beneficiind de asigurare și după încetarea raporturilor de serviciu?
icon О вычете износа автомобилей, используемых лицами из групп 112 и 121 Классификатора занятий Республики Молдова
icon Privind necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul angajatului în cazul achitării de către acesta a primelor stabilite in sumă fixă
icon О вычете расходов, связанных с реализацией заложенных предметов
icon În ce mărime urmează de a reflecta entitatea datele personale ale beneficiarilor veniturilor din cîștiguri obținute în anul 2015, în Nota de Informare (Forma IALS 14)?
icon О налоговых аспектах посредничества при предоставлении дарения в пользу физического лица
icon О вычете расходов физического лица, разработавшего мини-программу
icon Poate fi considerat obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională venitul obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație. În caz de impozitare, cum se impozitează venitul dat?
icon Se consideră oare pentru salariații delegați ai entității, ca o facilitate, cuantumul diurnei achitat în folosul salariaților la depășirea termenului de deplasare, stabilit prin pct. 24 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (HG nr. 10 din 05.01.2012), dacă acesta nu se reduce, dar se achită de către angajator în mărime deplină?
icon Compania-nerezident ”X”, care administrează site internațional specializat, efectuează rezervarea de camere în hotel prin intermediul site-ului. Nerezidentul nu practică activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, totodată rezidentul persoana juridică achită un comision companiilor care administrează site-urile. Urmează de a reține impozitul pe venit din comisionul achitat în folosul nerezidentului?
icon Organizația de microfinanțare-nerezident din Federația Rusă, a acordat un împrumut persoanei juridice resident. Este în drept entitatea să accepte la deduceri suma dobînzilor și dobînzile achitate în folosul nerezidentului urmează oare a fi impozitate la sursa de plată?
icon Una din direcțiile ale dezvoltării activității întreprinderii constă în acordarea serviciilor de consultanță în domeniul businessului de restaurante, astfel periodic pentru clienții întreprinderii, se efectuează consultații cu implicarea specialiștilor nerezidenți (persoane fizice și juridice din CSI), care se acordă în Republica Moldova. Pot fi constate serviciile prestate de către nerezidenți, ca venituri impozabile?
icon Întreprinderea a efectuat export de marfă către partenerul ”X”. Totodată, în drum, marfa dată a fost furată. Este în drept entitatea să deducă, în scopuri fiscale, cheltuielile ce țin de pierderile aferente furtului mărfii?
icon Despre reflectarea rezultatelor unor tranzacții în Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15)
icon Cu privire la reținerea impozitului pe venit, conform art. 901 alin. (3) din CF, din plățile efectuate de către un notar
icon Despre unele aspecte ale reținerii și virării la buget a impozitului pe venit reținut din salariul net al angajatului
icon О некоторых особенностях налогового режима для патентообладателей
icon О порядке применения ст. 42 Налогового кодекса при дарении имущества между физическими лицами
icon О налоговом режиме для займа, полученного физическим лицом
icon О налоговом режиме для контрактов, заключенных с патентообладателями
icon Privind deductibilitatea, în scopuri fiscale, a unor cheltuieli suportate de întreprindere
icon Об отражении хозяйcтвующим субъектом платежей, осуществленных в пользу физического лица за приобретенный сельскохозяйственный участок
icon Unele aspecte impozitării avansului primit în baza contractului încheiat pentru livrări de mărfuri
icon Despre impozitarea dobîndei aferente împrumuturilor acordate
icon О выборе режима налогообложения для доходов малых и средних предприятий
icon Unele întrebări frecvente care apar la completarea Declarației privind T.V.A.
icon О применении коэффициента в соответствии с ч. (3) ст. 102 НК
icon В соответствии с положениями Налогового кодекса, является ли посещение работниками предприятия выставки (конференции) за рубежом импортом услуг и, соответственно, является ли объектом обложения НДС?
icon Dacă în cadrul activității organizației necomerciale se obține venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al T.V.A.?
icon Persoana juridică rezident al Republicii Moldova, fiind înregistrată ca plătitor T.V.A., acordă servicii unui agent economic care activează în Transnistria, cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor impozita cu T.V.A. și ce documente primare sunt necesare de a fi întocmite în acest sens?
icon Agentul economic, care activează în Transnistria, acordă servicii unei persoane juridice rezident al Republicii Moldova, înregistrată ca plătitor T.V.A., cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor impozita cu T.V.A.?
icon Каков порядок документирования возврата товара, полученного от неплательщика НДС, и есть ли необходимость в корректировке зачета НДС?
icon Каков порядок документирования получения товаров на хранение и их последующее приобретение лицом, осуществлявшим хранение?
icon Este necesară eliberarea facturii fiscale de către asistentul în brokeraj- intermediar în asigurări persoanelor juridice ce contracarează contracte de asigurare?
icon Poate fi calificat un agentul economic, care nu desfășoară o activitatea financiară și nu activează pe piață financiară, dar prestează, conform contractului, servicii de garanție a împrumutului bancar cu bunuri imobile, ca subiect al prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF?
icon Cu privire la aplicarea facilității fiscale, conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF
icon О режиме по НДС для услуг по аренде коммерческих площадей
icon Întreprinderea noastră, ca gen principal de activitate, se ocupă cu fabricarea alcoolului etilic. Actualmente fabricăm produse care nu se supun accizării, dar la fabricarea acestora utilizăm alcoolul de fabricație proprie. Aceste produse sunt destinate exportului. Apare întrebarea, la scoaterea producției neaccizabile din încăperea de acciz avem obligația de a calcula și achita accizul de la alcoolul utilizat în procesul de fabricație?
icon В связи с внедрением Концепции оптимизации национальных трансфертов, утвержденой Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 138 от 24 июля 2014 года, начиная с 1 января 2016 года нацио- нальные трансферты в национальный публичный бюджет осуществляются с использованием кодов IBAN. Возникает вопрос, какой код надлежит указывать в информации о поставщике и покупателе: банковский или код IBAN?
icon Întreprinderea noastră efectuează servicii de transport internațional de mărfuri (inclusiv de expediție). Livrările în cauză întreprinderea noastră le documentează cu facturi fiscale, cu indicarea cotei zero a T.V.A. Apare întrebarea, urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă a livrării impozabile depășește suma de 100 000 lei, dar cota T.V.A. este zero?
icon Potrivit HG nr. 854 din 16.12.2015 și Legii nr. 193 din 19.11.2015, a fost permisă, cu titlul de excepție, aplicarea scutirii de T.V.A. pentru importul şi/sau livrarea mărfurilor şi serviciilor la construcţia grădiniţei de copii cu 160 de locuri în satul Cişmichioi, UTA Găgăuzia filialei din Republica Moldova (municipiul Comrat, UTA Găgăuzia) a firmei din Turkmenistan Î.I. „Bayly Gurluşyk”. Întreprinderea noastră prestează servicii de construcție filialei
icon Cu privire la impunerea cu T.V.A. și reflectarea de către un agent economic a carnetelor de muncă, transmise angajaților cu compensarea cheltuielilor aferente
icon Despre aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. pentru turoperator/ agenția de turism
icon О применении условного коэффициента при осуществлении поставок, не являющихся объектом обложения НДС
icon Despre obligația de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. pentru teatrele publice/private
icon Unele aspecte aferente achitării accizelor la articole giuvaiere din metale prețioase și pietre prețioase
icon О применении нулевой ставки НДС в отношении твердого биологического топлива
icon Cu privire la scutire de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 12) din CF pentru unele servicii
icon О документировании не облагаемых НДС поставок
icon О налоговом режиме для поставок непереработанного молока
icon Об особенностях зачета НДС при импорте материальных активов
icon Некоторые аспекты представления исправленной отчетности
icon Depunerea Declarației corectate cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) pînă la anunțarea unui control fiscal
icon Некоторые аспекты уплаты налогового обязательства без представления отчетности
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon