08
04 2015
1469

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova

Ratificând, în 2014, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea și menținerea unui cadru normativ ajustat la aquis-ul comunitar, ceea ce presupune inclusiv obligația transpunerii în legislația și practica națională a directivelor europene în domeniul raporturilor de muncă. Potrivit pct. 37 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014), precum și pct. 66 din Planul național de armonizare a legislației pentru anul 2015 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26 februarie 2015), pe parcursul anului curent Republica Moldova urmează să transpună Directivele nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă și nr. 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP. Prevederile Acordului de Asociere, precum și ale Planurilor nominalizate, au servit drept bază pentru elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova, pe care îl prezentăm spre examinare. În acest context, ținem să menționăm că în Codul muncii sunt deja prevăzute atît dreptul salariatului la informare asupra condițiilor de angajare, cît și regula generală privind încheierea contractelor individuale de muncă pe o durată nedeterminată atunci cînd nu există motive pentru a restrînge durata raporturilor de muncă. Totuși, prevederile Codului muncii nu sunt pe deplin conforme celor două directive, urmînd a fi ajustate și completate corespunzător.

Data limită pentru comentarii: 28.04.2015

Fişiere Proiect Nota Persoane responsabile Sergiu Morari tel: (022) 26-93-71 sergiu.morari@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.