26
05 2015
1210

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici) a Notei Informative la proiect și a Analizei de reglementare a impactului

Prezentul proiect are drept scop eliminarea obligativității utilizării ștampilei și transformarea acesteia într-o condiție opțională. Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi. În contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, o ștampilă aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului, și în acest sens ștampila umedă devine un exercițiu rudimentar necesar de a fi înlocuit cu alte metode de identificare. Exemplele țărilor europene (Anglia, Franța, Olanda, Germania, Belgia, Cipru) și altor țări (SUA, Ucraina), arată că eliminarea ștampilei servește drept un instrument, care facilitează dezvoltarea antreprenoriatului și contribuie la evoluarea comerțului local și transfrontalier. Din punct de vedere legal, ștampila nu a fost niciodată un atribut obligatoriu al unei persoane juridice sau a unei instituții publice sau private din Republica Moldova. Totodată, utilizării ștampilei în activitatea agentului economic se reglementează în peste 100 de legi, care se pot clasifica în următoarele grupe/categorii, reieșind din rolul atribuit ștampilei în aceste legi:
  • legi care identifică ștampila ca un atribut al unei autorități sau instituții publice;
  • legi care impun obligativitatea aplicării ștampilei pe diverse acte permisive emise de autorități sau instituții publice;
  • legi care impun/obligă alte entități decât autoritățile sau instituțiile publice (antreprenori, persoane care practică activitate profesionistă, societăți necomerciale etc.), să aplice ștampila pe diferite acte, formulare sau documente.
Menționăm că și practica legislativă are un caracter controversat și ambiguu. Astfel:
  • pe de o parte în unele legi se stabilește că existența și utilizarea ștampilei este o opțiune a persoanei juridice, adică poate fi utilizată ca alternativă în activitate (de ex. legea nr. 1353-XIV din 03.11.2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni etc.);
  • pe de altă parte acest drept opțional nu poate fi exercitat, deoarece în alte legi se stabilește expres obligația aplicării ștampilei pe unele documente (de ex. Codul Fiscal).

Data limită pentru comentarii: 08.06.2015

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativă Sinteza contribuţie AIR preliminar stampila Autorul documentului Direcția Elaborare a Actelor Normative Persoane responsabile Cristian Elena consultant Direcţia elaborare a actelor normative tel. 20-14-27

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.