30
10 2017
16968

Legea cu privire la tichetele de masă. Perspectivele salariaţilor

Partea II. Partea III. Partea IV. În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, care reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică. Conform prevederilor legale, acordarea tichetelor de masă este un drept, nu o obligaţie pentru angajator. Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii - unități private se stabilesc de aceștea în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă. Condițiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii - unități bugetare se stabilesc de către Guvern. Astfel, pentru salariaţii unităţilor bugetare angajatorul va putea acorda tichete de masă doar după ce Guvernul va aproba, prin hotărâre, condiţiile de acordare a tichetelor. Prevederile Legii cu privire la tichetele de masă nu obligă angajatorul ca în cazul în care a decis acordarea tichetelor de masă unor salariaţi, în mod obligatoriu să le acorde tuturor salariaţilor. Conform art. 2 din Lege, angajator este orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, care angajează salariații în baza contractului individual de muncă și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile legii indicate. Astfel, luând în considerare definiţia noţiunii de angajator, tichete de masă nu vor fi oferite persoanelor care au statut de funcţionari publici , deoarece aceştia nu au încheiate cu angajatorul contracte individuale de muncă, dar sunt în relaţii de serviciu cu angajatorul. Astfel, din perspectiva salariatului, această lege generează următoarele consecinţe: - chiar dacă angajatorul va oferi salariatului tichete de masă, salariul nu va fi redus, deoarece Legea stabileşte expres faptul interzicerii angajatorilor să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă; - din valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator salariatului, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit din salariu; - în cazul în care salariatul activează în mai multe locuri de muncă, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorul de la locul de muncă de bază; - în cazul în care angajatorul asigură salariatul cu hrană, el nu va oferi salariatului tichete de masă. Angajatorul este cel care decide – să ofere salariatului fie tichete de masă, fie îi asigură nemijlocit hrana; - numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului pe parcursul lunii va fi egal cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente. Valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic transferată pe cardul de plată al salariatului va fi egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Nu se vor consideră zile lucrate efectiv cele în care: a) salariatul se află în concediul de odihnă anual sau în alte concedii plătite ori neplătite; b) salariatul se află în concediu medical; c) salariatul este trimis în deplasare de serviciu și primește diurnă; d) contractul individual de muncă este suspendat. Ce ţine de alariaţiii cu program parţial de muncă, angajatorul va fi în drept să le acorde tichete de masă, deoarece Legea nu prevede o interdicţie pentru această categorie de salariaţi (art. 5 din Lege). Salariaţii vor putea utiliza tichetele de masă la unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul licenţiat să emită tichete de masă. De asemenea trebuie să reţinem, că salariatul va putea utiliza doar personal tichetele de masă, deoarece acestea pot fi utilizate doar la prezentarea actului de identitate. Suplimentar, sunt categoric interzise: a) procurarea altor produse, decît cele alimentare; b) procurarea articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului și a berii; c) schimbul contra mijloacelor bănești în numerar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.