21
10 2016
1182

AmCham: Proiectul Politicii fiscale și vamale pentru 2017 trebuie îmbunătățit

Mediul de afaceri din Republica Moldova susține proiectul de politică fiscală, vamală și bugetară pentru 2017, dar insistă pe îmbunătățirea acestuia, pentru a exclude carențele în procesul de implementare și executare. Într-o scrisoare înaintată Premierului Pavel Filip, ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, și ministrului Economiei, Octavian Calmâc, Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham) a venit cu mai multe comentarii pe marginea acestui proiect. Prevederi fiscale privind taxele locale Potrivit AmCham, formarea cuantumului taxelor locale trebuie să respecte cerinţele de accesibilitate, transparenţă şi previzibilitate, consacrate în articolul 23 din Constituţia Republicii Moldova. Deşi autorităţile publice locale se bucură, în condiţiile legii, de autonomie financiară, adoptă bugetul lor propriu, care este independent şi separat de bugetul de stat, există o interdependenţă directă între legea bugetului de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, părţi componente ale bugetului public național, iar formarea taxelor și impozitelor fie la nivel național, fie la nivel local trebuie să asigure un echilibru și o echitate între contribuabilii de la care acestea urmează a fi încasate, fiind aplicabile aceleași cerințe și criterii. Problema abordată vizează în mod direct două categorii de subiecți, autoritățile publice locale și contribuabilii. Iar argumentele invocate de reprezentanții autorităților publice locale se concentrează exclusiv pe aspectele aferente principiului autonomiei financiare, fără a ține cont de drepturile și libertățile constituționale ale contribuabililor, se argumentează în scrisoare. Astfel, se propune examinarea practicilor de aplicare a normelor juridice de reglementare a cotelor maxime pentru taxele locale în vigoare până la 04.04.2011 și a normelor juridice de reglementare în domeniu aplicate ulterior, precum și a experienței altor state europene în acest sens. Potrivit art.3 alin.(2) din Codul fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea acestui cod, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depășească limitele acestuia. Suplimentar, comunicăm că în baza art.3 alin.(1) din Legea concurenței nr.183, din 11.07.2012 statul asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale, menționează directorul executiv al AmCham, Mila Malairău. Art.12 alin.(1) din aceiași lege prevede că sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale care restrîng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor. Referitor la investiții, reprezentanții mediului de afaceri susțin că, potrivit art.6 din Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, investitorilor li se acordă condiţii echitabile şi egale de activitate, care exclud aplicarea de măsuri discriminatorii ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, achiziţionarea, extinderea sau dispunerea investiţiilor. Iar art.14 alin.(1) din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XV din 20.07.2006 stipulează că, normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi. Alin.(2) din același articol prevede că autorităţile administraţiei publice nu sunt în drept să adopte norme primare pentru reglementarea iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii. În acest sens, este necesar de menționat că, abilitarea autorităților publice locale cu dreptul de stabilire a taxelor locale, a avut un impact negativ asupra activității de întreprinzător. Adoptarea unor decizii prin care au fost stabilite taxe exagerate în raport cu veniturile din activitatea de întreprinzător a generat nemulțumiri din partea contribuabililor, fiind promovate decizii disproporționate și discriminatorii din partea autorităților publice locale. Din aceste considerente, susținem stabilirea criteriilor de formare a taxelor locale, precum și plafonarea acestor taxe prin lege adoptată de Parlament, pentru respectarea principiilor transparenței și previzibilității în dezvoltarea climatului investițional atât la nivel local, cât și la nivel național, se menționează în comentariile AmCham. Soluția Fiscală Individuală Anticipată Cu privire la soluţia fiscală individuală anticipată (SFIA), AmCham scrie că prin introducerea acestui concept legiuitorul trebuie să stabilească regimul juridic al acestui act în coroborare cu art. 42 şi 43 din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, precum şi art. 15 -17 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003. Pentru a înlătura confuzia, urmează în mod expres să fie stabilită derogarea SFIA de la aceste articole prin lege organică. Propunem excluderea sintagmei „ce desfăşoară activitate de întreprinzător”, pentru a permite şi contribuabililor care nu desfășoară activitate de întreprinzător, să solicite SFIA. De asemenea, proiectul nu stabileşte care va fi calea de contestare a SFIA emise, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu aceasta. Cu privire la taxa de emitere a SFIA, mediul de afaceri consideră că:
  • proiectul nu stabileşte care va fi statutul juridic al taxei de emitere;
  • proiectul stabileşte o taxa de emitere diferită în dependenţă de mărimea contribuabilului – solicitant, dar nu este justificată necesitatea unei asemenea taxe diferite. Taxa de emitere, dacă va exista, trebuie să fie una pentru toţi contribuabilii, indiferent de mărimea solicitantului, pentru a evita tratamentul discriminatoriu;
  • proiectul stabileşte mărimea taxei de emitere în euro. Nu este justificată o asemenea abordare, în special dacă ţinem cont de art. 6 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 27.07.2014, care prevede că toate operaţiunile de încasări şi plăţi bugetare se exprimă în monedă naţională.
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice din activitatea agricolă Majorarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată de la 2% la 3% va duce la majorarea costului, deoarece achitarea impozitului se efectuează la momentul achiziției, dar producția agricolă se realizează pe parcursul a 7–8 luni. De aici rezultă că crește nu numai costul pe baza impozitului achitat, dar și dobânda achitată pentru acest impozit. Pe de alta parte, impozitul pe venit la sursa de plată se reține de la persoana fizică. De aici rezultă că nici agricultorii persoane fizice, nu vor mai avea așa interes de a recolta și de a realiza producția agricolă. Companiile din Republica Moldova, vor avea costuri mari și nu vor mai fi competitive pe piețile din UE. Deci, odată cu majorarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, se va micșora volumul exportului, evident ca și intrarea valutei se va micșora, argumentează Mila Malairău în scrisoarea AmCham. Mai mult, reprezentanții businessului susțin că suntem categoric împotriva modificărilor propuse și recomandăm excluderea acestora din proiectul de lege. Suplimentar, propunem analiza oportunității implementării mecanismului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură, conform modelului din România. La final, AmCham a solicitat organizarea unei întrevederi cu reprezentanții ministerelor de resort, pentru a discuta și identifica soluții la comentariile expuse în scrisoare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.