21
11 2016
1570

Activități de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului de practicare a muncii „la negru” şi de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor, aprobat prin ordinul comun IFPS nr.393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada 01.01-30.09.2016 a supus verificărilor 452 contribuabili, prin ieşiri la faţa locului şi/sau prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale, cu obținerea următoarelor rezultate: - au fost întocmite 262 acte de control, cu emiterea a 134 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor salariale, impozitelor și defalcărilor aferente lor. Ca rezultat au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 3 073 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 884,1mii lei, din suma totală au fost achitate 1 646,6 mii lei. Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, în baza deciziilor adoptate au fost calculate:
  • impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 157,2 mii lei, inclusiv calculat prin metode şi din surse indirecte 54,3 mii lei;
  • contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 1 017,4 mii lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 1 408,2 mii lei;
  • penalităţi, sancţiuni şi alte impozite în sumă de 490,2 mii lei.
În cadrul controalelor respective au fost identificate 118 persoane care practică munca „la negru” şi beneficiază de salarii „în plic”, suma estimată a lor fiind de 1 750 mii lei. SFS a întocmit 4 449 procese-verbale contravenţionale pentru desfășurarea activității ilicite, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 4 797,4 mii lei. 59 procese-verbale contravenţionale au fost întocmite cu consemnarea încălcărilor şi abaterilor de la prevederile actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul raporturilor de muncă, cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale în sumă de 56 mii lei. 2 125 de contribuabili au fost aduşi în cadrul legal prin:
  • eliberarea a 1 574 patente de întreprinzător,
  • angajarea a 458 persoane în calitate de salariaţi,
  • înregistrarea a 17 întreprinderi individuale, 32 societăţi cu răspundere limitată şi 44 gospodării ţărăneşti (de fermieri).
Tabelul nr. 1 – sumele calculate în urma controalelor, cu referire la încălcările prevederilor legislației în vigoare ce vizează raporturile de muncă (9 luni ale anului 2016 comparativ cu 9 luni ale anului 2015), mii lei Este de menţionat că scăderea indicatorilor se datorează în mare parte punerii în aplicare, începând cu 01.04.2016, a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, care s-a prelungit prin Hotărârea Guvernului nr.810 din 29 iunie 2016 pentru o perioadă de trei luni. Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, pentru informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii, de către SFS au fost realizate acţiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:
  • 533 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.);
  • 44 seminare pentru informarea tineretului studios referitor la pericolul antrenării în escrocheriile fiscale şi despre legislaţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă (cu prezența a 1 055 tineri din 38 instituţii de învățământ preuniversitar);
  • 152 publicaţii în presă şi emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica privind dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării muncii „la negru”.
În contextul realizării obiectivului 5.2 din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost întreprinse acțiuni de monitorizare a agenților economici din segmentul construcțiilor. Astfel, conform Indicației IFPS din 7 august 2015, a fost asigurată verificarea faptică a șantierelor de construcție în scopul identificării persoanelor care nemijlocit activează la acestea. Ca urmare a analizei rezultatelor obţinute, SFS a selectat contribuabili la care vor fi efectuate vizite fiscale. Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) pentru perioada ianuarie-septembrie 2016 a întreprins acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. Astfel, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 3326 vizite de control, preponderent în sectorul public. Au fost monitorizate 2740 unități cu un număr de 112,1 mii salariaţi, dintre care 70,4 mii femei (inclusiv 24751 din mediul rural) și 16 minori. În cadrul vizitelor de control la 42 unități şi 16 angajatori-persoane fizice au fost depistate 117 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 35 femei și 14 minori. De către inspectorii de muncă au fost întocmite 57 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse 19 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii. Au fost întreprinse vizite de lucru în comun cu reprezentanţii subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor fiind efectuate 49 vizite de control, cu examinarea a 7 petiţii. De comun cu colaboratorii SFS a fost efectuat 1 control. În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune au fost întreprinse vizite de control la 36 agenţi economici, care admit restanţe la plata salariilor (8,7 mil.lei – față de 1339 persoane, inclusiv 302 femei). De către inspectorii de muncă au fost stabilite termene de lichidare a restanţelor salariale. Au fost întocmite 16 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție. Ulterior a fost raportat despre lichidarea restanțelor salariale în sumă de 1,5 mil. lei. Odată cu încetarea acţiunii moratoriului asupra controlului de stat, începând cu 1 octombrie 2016, Serviciul Fiscal de Stat a reinițiat procedura de planificare a controalelor. În procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru perioadele ulterioare, Serviciul Fiscal de Stat preponderent va ţine cont de comportamentul fiscal şi nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei fiscale. Obiectul primordial al activităţilor de control stabilit este depistarea şi sancţionarea practicii muncii „la negru” şi achitării salariului „în plic” .

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.