13
03 2015
1135

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferent anului 2014 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2014 pînă la 25 martie a anului curent.

Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi a persoanelor care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.

Suplimentar la Comunicatul ”25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător" Serviciul Fiscal de Stat informează despre cele mai importante modificări operate în Codul fiscal, care afectează determinarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor ce prezintă Declaraţia, ce au intrat în vigoare începînd cu anul 2014, se referă la:

 • includerea, în categoria veniturilor neimpozabile, a:
 • a) mijloacelor băneşti obţinute din mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora (art.20 lit. z2) din Codul fiscal);

Ajustările aferente acestor venituri se vor efectua în rîndul 02014 a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12).

b) veniturile persoanelor juridice obţinute din proiecte şi granturi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea durabilă a sferei învăţămîntului şi cercetării (art.20 lit. z12) din Codul fiscal);

Subiecții care au obținut astfel de venituri, pe parcursul anului de raportare urmează să le ajusteze în rîndul 02019 ”Altele” din Forma VEN12.

 • diferențele rezultate din tranziţia la Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014 nu se recunosc în scopuri fiscale (art.44 alin.(10) din Codul fiscal);
Corespunzător rezultatului obținut ca urmare a tranziției la Standardele Naționale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014, ajustările pe partea de venituri se vor face în rîndul ]n 02019, iar pe partea de cheltuieli – rîndul 03046 din Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12).

 • deducerea provizioanelor companiilor de leasing destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5%din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului (art.31 alin.(6) din Codul fiscal)
Modul de determinare cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing începînd cu 01.01.2014 este reflectat în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la întrebara cu codul 29.1.3.28.

 • deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţareşi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină.

Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia, la linkul: www.bnm.md. • deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor cînd valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului (art.27 alin.(12) din Codul fiscal);

Articolul menționat se referă la obligația de calculare a uzurii, iar legislația în vigoare nu prevede limite referitor la momentul obținerii mijloacelor fixe cu titlu gratuit. În acest context, conchidem asupra faptului că se permite deducerea uzurii și pentru mijloacele fixe primite de pînă la 2014.

Potrivit art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanțul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 lei.

Prin urmare, în contextul celor menționate, în Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale, mijloacele fixe primite cu titlu gratuit se vor indica la valoarea cu care acestea sunt reflectate în bilanțul întreprinderii la situația din 01.01.2014.

Explicații pentru deducerea uzurii aferente mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit sunt expuse în Baza generalizată a practicii fiscale la întrebarea cu codul 28.1.3.23.

 • deducerea cheltuielilor pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului;
modul de reglementare a acestor cheltuieli este stabilit de Regulamentul cu privire la mărimea și criteriile de determinarea a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studii profesionale ale angajatului este aprobat de Hotătîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014. Aspecte referitor la deducerea acestor cheltuieli sunt expuse și în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la compartimentul Deducerile aferente activității de întreprinzător.

Deducerea cheltuielilor pentru transportul, hrana și studii profesionale ale angajatuluiReferindu-ne la aspectul de deducere a acestor cheltuieli este necesar de a acorda atenție și modului de documentare, aspect reglementat de Regulament.

 • Lărgirea aplicării facilității privind creșterea numărului mediu scriptic al salariaților pentru toți angajații.

Fiecare agent economic are dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. (art.24 alin.(16) din Legea cu privire la punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997);

În baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/28 din 25.02.2015, facilitatea menționată în întrebare se va realiza conform următorului algoritm:

 • se identifică valoarea salariului mediu lunar pe ţară. Acesta se aprobă de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Pentru anul 2013, în baza Informației cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr.66-71/361 din 21.03.2014, salariul mediu lunar pe țară a constituit 3765,1 lei. Această valoare coincide cu valoarea salariului mediu anual pe țară, care poate fi identificată, urmînd legătura: www.statistica.md Statistici pe domenii/Statistica salarizării sau urmînd linkul;
 • se determină depășirea numărului scriptic mediu al salariaților ca diferență dintre numărul mediu scriptic al personalului în anul curent și numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent;
 • se calculează suma scutirii pasibilă diminuării, prin înmulțirea valorii salariului mediu lunar pe țară cu valoarea depășirii.

Totodată, la aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.

De asemenea, dreptul de aplicare a acestei facilități fiscale este doar pentru subiecții care aplică regimul general stabilit, prin determinarea venitului impozabil.

Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 din 10.10.2012

Referindu-ne la facilități este de remarcat că deosebim:

facilităţi ce se aplică la valoarea totală sau parţială a venitului impozabil (anexa 4D);
facilităţi ce se aplică asupra sumei impozitului pe venit format (anexa 6D);
Un regim special de impunere este impozitul pe venitul din activitatea operațională (IVAO) care este dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii, ce presupune o abordare mai simplistă a procesului de identificare a obligației cu privire la impozitul pe venit.

Activitatea operaţională este activitatea de bază a entităţii în vederea obţinerii venitului din vînzarea producţiei, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi din alte tipuri de activităţi, care nu constituie nici activitate de investiţii, nici activitate financiară.

Astfel, la veniturile din activitatea operaţională se vor include venituirle obţinute atît din Moldova, cît şi de peste hotarele Republicii Moldova din activitatrea de bază a întreprinderii.

Structura veniturilor ce compun activitatea operaţională include:

 • venitul din vînzarea mărfurilor, produselor;
 • venitul din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor;
 • venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente;
 • venituri din vînzări şi alte ieşiri de materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată şi alte active curente (cu excepţia produselor şi mărfurilor);
 • venituri aferente plusurilor de active curente constatate la inventariere;
 • venituri din recuperarea lipsurilor de bunuri constatate la inventariere;
 • venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri;
 • venituri din decontarea datoriilor ca urmare a expirării termenului de prescripţie;
 • venituri din depășirea valorii realizabile nete a stocurilor de mărfuri şi materiale conform evaluării precedente;
 • alte venituri operaționale.

Aspecte aferente determinării venitului din activitatea operațională pentru anumite tipuri de activități sunt reflectate în Baza generalizată a practicii fiscale la compartimentul Impozitarea unor categorii de contribuabili.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, adresa la oficiul fiscal la care se deservesc contribuabilii sau pot apela la numărul 0-8000-1525.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.