31
10 2014
1231

Explicațiile metodologice referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe baza de vin

Privind realizarea unor măsuri ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin comunică următoarele.

Prin Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 185 din 28 septembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 310-312/622 din 10.10.2014), Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal a fost completată cu prevederi ce stabilesc scutirea de accize a distilatelor de vin produse în Republica Moldova la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, cu condiția că destinatarul dispune de autorizație de utilizator final al acestor distilate.

Modul și procedura de beneficiere de scutirea în cauză sunt stabilite de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.874 din 21.10.2014.

Reieșind din prevederile actelor menționate, scutirea de accize poate fi aplicată doar față de distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă). Astfel, în cazul alcoolurilor obținute prin distilarea altor produse decât cele menționate sau adăugarea acestora, scutirea de accize nu se aplică.

Prin Hotărârea Guvernului menționată au fost aprobate următoarele formulare:

  • Cererea de acordare a autorizației de utilizator final;
  • Autorizația de utilizator final;
  • Factura de însoțire;
  • Declarație privind utilizarea distilatelor obținute pe bază de vin.

Formularul Cererii de acordare a autorizației de utilizator final se va imprima de către solicitant de sine stătător.

Formularul Autorizației de utilizator final se imprimă de către organul fiscal teritorial.

Imprimarea formularelor Facturilor de însoțire se organizează de către IFPS, care ulterior va asigura organele fiscale teritoriale cu cantitatea necesară a acestora.

Declarația privind utilizarea distilatelor obținute pe bază de vin se prezintă de către utilizatorul final la organul fiscal pe suport de hârtie.

Întru monitorizarea evidenței distilatelor obținute pe bază de vin care se expediază utilizatorului final, se întreprind următoarele acțiuni.

La expedierea distilatelor obținute pe bază de vin, expeditorul urmează să solicite organului fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat desemnarea reprezentanților și să asigure toate condițiile pentru sigilarea recipientelor pentru transportarea distilatelor.

La completarea de către expeditor a Facturii de însoțire în rubrica „Data” se indică data întocmirii acesteia, iar în rubrica „data expedierii” se indică data efectivă la care are loc expedierea (începerea transportării) distilatelor.

Reprezentanții desemnați ai organului fiscal în maximum 48 de ore de la data solicitării efectuează verificarea şi certificarea datelor înscrise în factura de însoţire.

În cadrul verificării urmează a se analiza dacă cantitatea distilatelor destinate expedierii se încadrează în limita stabilită în autorizația de utilizator final. În cazul în care cantitatea distilatelor destinată expedierii depășește limita totală autorizată, certificarea prin semnătură a Facturii de însoțire nu se efectuează.

În cazul în care cantitatea distilatelor destinate expedierii se încadrează în limitele autorizate și datele din factura de însoțire sunt veridice reprezentantul desemnat al organului fiscal asigură sigilarea recipientelor în care se transportă distilatele.

În vederea stabilirii corecte a cantității distilatelor turnate în recipiente, reprezentantul desemnat al organului fiscal asistă la procedura de turnare.

Sigilarea urmează a se efectua cu sigiliile organului fiscal astfel, încât extragerea din recipient sau adăugarea în acesta a lichidelor să nu fie posibilă fără deteriorarea sigiliilor. În acest scop recipientul sau mijlocul de transport poate fi sigilat cu aplicarea a mai multor sigilii.

Sigilarea recipientelor urmează a se efectua în încăperea de acciz a expeditorului.

După sigilare reprezentantul desemnat al organului fiscal completează Factura de însoțire în compartimentul „Date privind sigiliul” și o certifică prin semnătură.

Destinatarul distilatelor – deținător al Autorizației de utilizator final, înainte de desigilare și descărcarea producției urmează să solicite de la organul fiscal în a cărui rază de deservire este înregistrat desemnarea reprezentanților acestuia.

În maxim 48 de ore de la data solicitării destinatarului – deținător al Autorizației de utilizator final, reprezentanții desemnați ai organului fiscal verifică integritatea sigiliilor aplicate la locul expedierii.

În cazul în care a fost asigurată integritatea sigiliilor, reprezentantul desemnat al organului fiscal asigură desigilarea recipientelor și aplică semnătura pe factura de însoțire.

În cazul în care sigiliile sunt deteriorate Factura de însoțire nu se semnează de către responsabilul desemnat. În acest caz se constată încălcarea procedurii de beneficiere a scutirii.

Faptul deteriorării sigiliilor urmează a fi consemnat în actul de control fiscal faptic care urmează a fi perfectat în acest caz pe blanchetă de strictă evidență.

Informația despre starea sigiliilor (integritatea sau deteriorarea acestora) se consemnează în Factura de însoțire în compartimentul „Date privind sigiliul”.

Factura de însoțire pe care nu este aplicată semnătura reprezentantului desemnat de la locul expedierii constituie încălcare a procedurii de beneficiere a scutirii de accize. În acest caz pe Factura de însoțire corespunzătoare semnătura reprezentantului organului fiscal desemnat de la locul de sosire nu se aplică. Acest fapt, de asemenea, urmează a fi consemnat în actul de control fiscal faptic care urmează a fi perfectat în acest caz pe blanchetă de strictă evidență.

Organele fiscale teritoriale vor întocmi registre de evidență a sigilării/ desigilării recipientelor pentru transportarea distilatelor obţinute pe bază de vin.

Registrele se duc separat pentru fiecare agent economic în parte, atât pentru expeditorii, cât și pentru utilizatorii finali a distilatelor obținute pe bază de vin.

În registrele respective, funcționarii fiscali responsabili de sigilare și desigilare vor înregistra datele din factura de însoțire a distilatelor obținute pe bază de vin. Reflectarea datelor în registrele corespunzătoare urmează a fi asigurată concomitent cu procedurile de sigilare, desigilare. Registrele urmează a fi numerotate, cusute, sigilate și semnate de către conducătorul organului fiscal.

Nerespectarea procedurii de beneficiere a scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, cât și ruperea sau deteriorarea sigiliilor se pedepsește conform legislației.

În scopul asigurării evidenței corespunzătoare a circulației distilatelor pe bază de vin în regim de scutire de accize, organele fiscale vor forma dosare ale deținătorilor Autorizațiilor de utilizatori finali pentru fiecare dintre aceștia. În dosarele respective se vor îndosaria documentele, copiile acestora și informațiile relevante ce țin de aspectele legate de beneficierea de scutire de accize a distilatelor pe bază de vin.

Anularea autorizaţiei de utilizator final are loc în următoarele situaţii:

  • neprezentarea informaţiei lunare de către utilizatorul final;
  • utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite în alte scopuri decât cel pentru care a fost solicitată autorizaţia;
  • prezentarea unor date inexacte şi/sau incomplete;
  • neprezentarea expeditorului a copiei facturii de însoţire certificate în termen de 24 de zile lucrătoare de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin.

Potrivit art. 4 alin. (65) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, în cazul nerespectării procedurii de beneficiere a scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, obligația de achitare la buget a accizelor aferente acestora îi revine deținătorului autorizației de utilizator final.

În cazul nerespectării procedurii de beneficiere a scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, funcționarul fiscal responsabil la sosirea distilatelor nu va semna factura de însoțire, și va întocmi un act de control cu menționarea motivelor stabilite.

În cazul nerespectării procedurii de beneficiere de scutire de accize a distilatelor obținute pe bază de vin, utilizatorului final are obligația de achitare la buget a accizelor aferente acestora.

Conform art. 2631 al Codului fiscal, ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat se sancţionează cu amendă în mărime de 40000 de lei.

DGAMC și IFS teritoriale monitorizează evidența circulației distilatelor obținute pe bază de vin, conform prevederilor Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) și modul de evidență a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri și prezentei circulare.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.