16
10 2013
1530

În atenția contribuabililor!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat întru combaterea activităţii frauduloase ale unor agenţi economici care activează în domeniul achiziţiei producţiei agricole (fitotehnie, horticultură, zootehnie, viticultură ş.a.) de la persoanele fizice, prelucrării şi comercializării acesteia, cât şi a produselor derivate, comunică următoarele. Conform art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni. Actul de achiziţie a mărfurilor este stabilit prin Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997. Prin urmare, agenții economici (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, întreprinderi individuale, etc.) care achiziționează de la populație diverse produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse, etc. sânt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabila actul de achiziție a mărfurilor. Conform pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”, Actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor sau bunurilor) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti. Conform pct. 4 din Instrucţiunea menţionată mai sus, Actul de achiziție a mărfurilor se întocmește în doua exemplare de către persoana care efectuează achiziționarea cu bunuri de la cetăţeni. În cazul în care în cadrul efectuării unui control fiscal se depistează:
  • procurarea producţiei agricole de la producătorii-întreprinzători, care doresc să evite fraudulos eventualele obligaţii fiscale aferente veniturilor şi livrărilor de bunuri, cât şi legalizarea tranzacţiilor din contrabandă;
  • majorarea sau diminuarea preţurilor achitate real pentru producţia procurată;
  • neprezentarea actului de achiziţii a mărfurilor sau prezentarea acestuia cu date neveridice;
  • manipularea cu numerarul disponibil, cât şi beneficierea nejustificată a restituirii sumelor TVA din buget etc., organul fiscal va reflecta acest fapt în actul de control fiscal, cu descrierea obiectivă, clară şi exactă a factorilor ce au influenţat la tranzacţiile menţionate, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicându-se actele normative încălcate.
Pe marginea rezultatelor constatate în actul de control, organul fiscal va emite Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei cu aplicarea amenzii, după caz:
  • conform art. 253 alin. (1) din Codul fiscal, amendă în mărime de 10 000 lei pentru neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului;
  • conform art. 257 alin.(2) din Codul fiscal, pentru folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decât cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale), amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente;
  • conform art. 257 alin.(5) din Codul fiscal, amendă de 50 000 de lei, cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art.189 alin.(2) din Codul fiscal, pentru ţinerea parţială a evidenţei contabile (lipsa actelor de achiziţie a mărfurilor, cât şi întocmirea neconformă a acestora, ş.a.), ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal.
Totodată, nu va fi considerat drept document confirmativ actul de achiziție completat cu date neveridice, respectiv suma înscrisă în acesta nu va fi recunoscută la deduceri în scopuri fiscale conform art. 24 din Codul fiscal şi prin urmare agentul economic nu va beneficia de restituirea sumelor TVA din buget aferente acestor livrări, indiferent la care etapă au avut loc tranzacţiile . Concomitent, atenţionăm că în cazul în care în timpul controlului au fost depistate cazuri de documentare fictivă a achiziţiilor de la persoane fizice neimplicate, organul fiscal va transmite documentele organelor de drept. Reieşind din cele relatate, se atenţionează şefii IFS teritoriale şi DGMC despre necesitatea respectării stricte a recomandărilor vizate, apelând în primul rând la conformarea benevolă a contribuabililor. Despre cele menţionate de adus la cunoştinţă angajaţilor SFS.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.