25
07 2016
10061

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele

Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016 , publicată în MO nr. 184-192 din 01 iulie 2016.
Tipul de încălcare fiscală:Mărimea sancţiunilor, amenzilorNote
Împiedicarea activităţii organului fiscal,
(art. 253 alin. (1) din CF
5000 lei-
Neprezentarea, prezentarea tardivă a 
informaţiei şi/sau prezentarea
informaţiei neautentice conform 
prevederilor art. 197 alin. (32) şi
art. 229 alin. (22),(art. 253 alin. (1¹) din CF
3000 lei-
Neexecutarea deciziei organului cu 
atribuţii de administrare fiscală de
suspendare a operaţiunilor la conturile 
bancare ale contribuabilului,
(art. 253 alin. (4) din CF
30% din suma trecută la scăderi 
în perioada de nesuspendare a
operaţiunilor
-
Neexecutarea sau executarea neconformă 
a prevederilor art. 197 alin. (32)
şi (33) şi ale art. 229 alin. (22),
(art. 253 alin. (4¹) din CF
30% din suma încasată sau 
ce urma a fi încasată de la 
contribuabil în
contul stingerii obligaţiei fiscale
pentru fiecare încălcare
Pentru neexecutarea
cerinţelor din citaţia organului fiscal,
(art. 253 alin. (5) din
CF
Persoanele
fizice - 500,lei;,Persoanele
juridice –5000 lei
Amenzile nu se aplică 
în cazul în care persoanele
prezintă documente
 justificative în partea 
ce ţine de imposibilitate a
prezentării acestora 
la organul fiscal,(art. 253 
alin. (5¹) din
CF
Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la
art. 22611 alin. (5) de către persoanele 
indicate la art. 22611
alin. (2).,(art. 253
alin. (6) din CF)
2% din suma
indicată în informaţia prezentată 
tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.
-
Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611
alin. (5) neautentice de către 
persoanele indicate la art. 22611 alin.
(2).,(art. 253
alin. (7) din CF)
10% din
diferenţa dintre suma care urma 
să fie indicată şi cea indicată 
în informaţie,
dar nu mai mult de 50 mii de lei
-
Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611
alin. (5) de către persoanele indicate 
la art. 22611 alin. (2).,(art. 253
alin. (8) din CF)
50% din suma care urma să fie 
indicată în informaţie, dar nu mai mult de
150 mii de lei
-
Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa
maşinii de casă şi de control, în 
cazul în care actele normative în vigoare
prevăd folosirea ei,(art. 254
alin. (1) din CF)
7000,lei-
Efectuarea încasărilor
băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de 
casă şi de control existente (art. 254
alin. (2) din CF)
5000 lei-
Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de 
control a bonului de casă de
valoarea sumei real încasate/primite,(art. 254
alin. (3) din CF)
5000 lei-
Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina 
de casă şi de control care
constă în formarea excedentului de numerar 
nejustificat documentar,(art. 254
alin. (4) din CF)
5000 leiSancţiunea nu se aplică
dacă suma excedentului 
nu depăşeşte 20 de lei
Utilizarea maşinii de casă şi de control 
defectate care constă în
neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea 
de identificare a softului
instalat,(art. 254
alin. (5) din CF)
7000 lei-
Utilizarea maşinii de casă şi de control 
care nu este sigilată de organul
fiscal în modul stabilit,(art. 254
alin. (6) din CF)
7000 lei-
Utilizarea maşinii de casă şi de control 
care nu este înregistrată la
organul fiscal în modul stabilit,(art. 254
alin. (7) din CF)
7000 lei-
Utilizarea terminalului de plată în numerar 
care nu este înregistrat la
organul fiscal în modul stabilit,(art. 254
alin. (8) din CF)
7000 lei-
Utilizarea terminalului de plată în numerar 
fără a emite documentul/ bonul
fiscal,(art. 254
alin. (9) din CF)
5000 lei-
Efectuarea transporturilor auto de călători prin
servicii ocazionale, inclusiv turistice sau
în regim taxi, fără a dispune de licenţă 
pentru acest gen de activitate
(copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, 
listă de control sau contract
de prestări servicii pentru traficul intern de 
călători şi documente de plată
care confirmă achitarea serviciilor de către 
beneficiar, în cazul în care
achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar
 sau prin alt instrument de
plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de 
casă şi de control a agenţilor
transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor,
 a agenţiilor turistice sau
copie a dispoziţiei de plată, constituie 
activitate ilicită,(art. 2541
alin. (1) din CF)
3000 lei aplicată persoanei fizice – 
conducător al mijlocului de
transport
-
Efectuarea de către agentul transportator 
a transporturilor auto de
călători prin servicii regulate în trafic urban,
 suburban, interurban, raional
sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea
 biletelor (bilet – bon de
casă emis de maşina de casă şi de control sau 
document de strictă evidenţă cu
preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau 
electronic, ce confirmă dreptul
la călătorie al persoanei, încheierea contractului 
de transport rutier între
operatorul de transport rutier/întreprindere şi 
persoane, precum şi faptul
asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor 
de bagaje (bilet de bagaje
– bon de casă emis de maşina de casă şi 
de control cu memorie fiscală sau
document de strictă evidenţă cu preţ fixat, 
confecţionat în mod tipografic sau
electronic, ce confirmă plata şi primirea 
bagajelor pentru transport, precum şi
faptul asigurării obligatorii a bagajelor),
(art. 2541
alin. (2) din CF)
3000 lei aplicată agentului transportator-
Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere 
sau prezentarea organului fiscal a
unor informaţii neveridice despre sediul 
sau despre schimbarea sediului
contribuabilului, al subdiviziunilor lui,(art. 255
din CF)
4000 lei-
Încălcarea de către instituţia financiară 
(sucursala sau filiala acesteia)
a obligaţiunilor acesteia în cazul deschiderii, 
modificării sau închiderii
conturilor bancare,(art. 256
alin. (4) din CF)
3000 lei-
Încălcarea regulilor stabilite de legislaţie 
sau neprezentarea ori
prezentarea tardivă organului fiscal a 
informaţiei despre modificarea sau
închiderea contului bancar al contribuabilului,
(art. 256
alin. (5) din CF)
6000 lei-
Efectuarea de către
instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) 
a unor operaţiuni pe
contul bancar al contribuabilului fără ca organul
 fiscal să confirme luarea la
evidenţă a contului bancar deschis,(art. 256
alin. (6) din CF)
30% din sumele înscrise în acest cont
Neînregistrarea sau
înregistrarea 
tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. 
sau de subiect al
impunerii cu accize 
(art. 256 alin. (7)
din CF)
10% din volumul de livrări impozabile, 
exceptînd cazurile de livrări
impozabile destinate numai exportului
În cazul aplicării amenzii 
în conformitate cu 
prezentul alineat, amenda
prevăzută la art. 261 alin. 
(5) nu se aplică.,(art. 256
alin. (7) din CF)
Neprezentarea sau prezentarea tardivă
 la organul fiscal de către
contribuabil a informaţiei despre contul
 bancar deschis în străinătate,(art. 256
alin. (8) din CF)
5.000 lei pentru fiecare cont
bancar
-
Folosirea blanchetelor de documente
 primare de un alt model decît cel
stabilit prin act normativ în vigoare, 
precum şi folosirea tipizatelor de
documente primare plastografiate sau 
străine (inclusiv facturile fiscale),(art. 257
alin. (2) din CF)
O amendă egală cu suma 
operaţiunilor economice înscrise 
în astfel de
documente
Prevederile respective nu
se aplică entităţilor care 
ţin contabilitatea şi 
întocmesc situaţiile
financiare în baza IFRS, 
pe o perioadă de pînă 
la 2 ani de la data
implementării standardelor 
menţionate. (art. 257 alin. 
(7) din CF)
Neasigurarea păstrării dărilor de seamă 
fiscale şi/sau a documentelor de
evidenţă şi/sau a benzilor de control 
(benzilor de control pe suport electronic
specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială 
a evidenţei contabile,(art. 257
alin. (5) din CF)
50000 de lei, cu calcularea 
impozitelor şi taxelor 
respective conform
art. 189 alin.(2)
Prevederile respective nu
se aplică entităţilor 
care ţin contabilitatea 
şi întocmesc situaţiile
financiare în baza IFRS, 
pe o perioadă de pînă la 
2 ani de la data
implementării standardelor
 menţionate. (art. 257 alin.
 (7) din CF)
Efectuarea de către agentul economic, 
la care este instituit post fiscal şi
care a fost înştiinţat despre aceasta 
conform prevederilor legislaţiei în
vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii
 fără informarea despre
aceasta a inspectorului sau a inspectoratului 
fiscal de stat responsabil de
activitatea postului fiscal,(art. 257
alin. (8) din CF)
O amendă egală cu suma 
operaţiunilor economice respective
-
Neeliberarea facturii fiscale în cazul 
bunurilor gajate,(art. 257¹
din CF)
50% din valoarea tranzacţiei-
Încălcarea termenelor stabilite de 
legislaţie pentru înregistrarea
mijloacelor băneşti în conturile bancare 
ale agenţilor economici,(art. 259
alin. (1) din CF)
10% din suma neînregistrată în termen-
Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute 
din comercializarea de mărfuri,
executarea de lucrări şi prestarea de servicii, 
în conturile de depozit sau în
alte conturi bancare eludîndu-se conturile 
curente în monedă naţională sau în
valută străină,(art. 259
alin. (2) din CF)
5% din suma înregistrată-
Neexecutarea sau executarea tardivă a 
ordinului de plată şi/sau a ordinului
incaso privind stingerea obligaţiei fiscale
 în cazul în care contribuabilul sau
debitorul lui dispune de mijloace băneşti 
la contul bancar,(art. 259
alin. (3) din CF)
2% din suma care trebuie plătită 
pentru fiecare zi de întîrziere
-
Încălcarea termenelor de
înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat
 de către instituţiile financiare
(sucursalele sau filialele acestora) şi
alţi prestatori de servicii de plată a sumelor 
încasate de la contribuabil 
(art. 259 alin. (4) din CF)
5% din suma neînregistrată în 
termen, pentru fiecare zi de
întârziere
-
Neprezentarea sau prezentarea tardivă de 
către instituţia financiară
(sucursala sau filiala acesteia) la organul 
fiscal a informaţiei despre
înscrierea în contul bancar al contribuabilului 
a mijloacelor băneşti, în cazul
suspendării operaţiunilor la acest cont,(art. 259
alin. (5) din CF)
1% din suma înscrisă în cont 
pentru fiecare zi de neprezentare 
sau de
întîrziere
-
Neexecutarea sau executarea eronată 
de către instituţia financiară
(sucursala sau filiala acesteia) şi alţi
prestatori de servicii de plată a ordinelor 
de plată privind achitarea
obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public 
naţional în conformitate cu
rechizitele indicate de contribuabil,(art. 259
alin. (6) din CF)
200 de lei pentru fiecare caz 
de ordin de plată neexecutat 
sau executat
eronat
-
Neprezentarea dării de seamă fiscale,(art. 260
alin. (1) din CF)
1000 lei pentru fiecare dare de seamă
 fiscală neprezentată, dar nu mai mult 
de 10000 lei pentru toate 
dările de seamă fiscale neprezentate
-
Prezentarea tardivă a dării de seamă 
fiscale,(art. 260
alin. (2) din CF)
200 lei pentru fiecare dare de seamă 
fiscală prezentată tardiv, dar nu mai 
mult de 2000 lei pentru toate dările de
 seamă fiscale prezentate tardiv
-
Prezentarea dării de seamă fiscale care
 conţine informaţie neautentică,
(art. 260 alin. (3) din
CF)
1000 lei pentru fiecare dare de seamă 
fiscală prezentată care conţine
informaţie neautentică, dar nu
mai mult de 7000 lei pentru toate dările
de seamă fiscale prezentate care conţin 
informaţii neautentice
-
Neprezentarea facturii fiscale în termenele 
prevăzute la art. 117 şi 1171,(art. 260 alin. (4) din
CF)
3600 lei pentru fiecare factură fiscală 
neprezentată, dar nu mai mult de 
72000 lei pentru toate facturile fiscale 
neprezentate în termenele
stabilite
-
Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul 
general electronic al
facturilor fiscale,(art. 260
alin. (4¹) din CF)
3600 lei pentru fiecare factură 
fiscală neînregistrată, dar nu mai 
mult de 72000 lei pentru toate facturile 
fiscale neînregistrate în termenele
stabilite
-
Micşorarea (diminuarea) venitului 
impozabil declarat de către
contribuabilul care a aplicat cota zero 
la impozitul pe venit în perioada 1
ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011,
(art. 260
alin. (5) din CF)
15% din suma nedeclarată 
(diminuată) a venitului impozabil
-
Neprezentarea sau prezentarea tardivă, 
neconformă, neautentică
beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate 
la art.92 alin.(4) şi (41)
de către persoanele care sînt obligate 
să reţină impozitul la sursa de plată,(art. 260¹
din CF)
200 lei pentru fiecare informaţie, 
dar nu mai mult de 5000 de lei
Diminuarea impozitelor, taxelor prin 
prezentarea către organul fiscal a
unei dări de seamă fiscale cu informaţii 
sau date neveridice,(art. 261
alin. (4) din CF)
30% din suma diminuăriiPrevederile
respective nu se aplică 
în cazul în care contribuabilul 
depune de sine stătător
darea de seamă corectată 
în conformitate cu art.188, 
cu condiţia ca aceasta să
nu conţină informaţii şi 
date neveridice,(art. 261
alin. (4¹) din CF)
Eschivarea de la calculul şi de la plata 
impozitelor, taxelor,(art. 261
alin. (5) din CF)
în mărimea impozitului, taxei nedeclarate-
Neplata sau plata incompletă a 
impozitului pe venit în rate,(art. 261
alin. (6) din CF)
în cuantum calculat, în modul 
stabilit la art. 228 alin. (3). Sancţiunea 
nu se aplică în cazul în care impozitul
pe venit ce urmează a fi plătit este mai 
mic de 1000 de lei.
Amenda nu se aplică
contribuabililor 
menţionaţi la art.228 
alin.(5) în ceea ce 
priveşte obligaţiile
fiscale şi perioadele 
fiscale pentru care 
nu se aplică (nu se calculează)
majorări de întîrziere (penalităţi)
Lipsa “Timbrelor de acciz” la mărfurile 
supuse accizelor pasibile de
marcare obligatorie sau utilizarea unor 
“Timbre de acciz” falsificate ori
nevalabile,(art. 262
din CF)
30000 de lei-
Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu 
se regăsesc în listele ce
cuprind preţurile maxime de vînzare cu 
amănuntul declarate de către agenţii
economici producători şi importatori,(art. 262¹
alin. (1) din CF)
50% din valoarea ţigaretelor cu 
filtru aflate în stoc
la momentul controlului, pornind 
de la preţul de comercializare, dar 
nu mai
puţin de 1000 de lei
-
Comercializarea ţigaretelor cu filtru la 
preţuri mai mari decît preţurile
maxime de vînzare cu amănuntul 
declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără
indicarea preţului maxim de vînzare cu 
amănuntul declarat şi a datei fabricării
imprimate pe ambalaj (pe pachetul de
 ţigarete cu filtru),(art. 262¹ alin. (2) din CF)
50% din valoarea
ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc 
la momentul controlului, pornind de la
preţul de vînzare cu amănuntul, 
dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu
 confiscarea ţigaretelor care nu au 
imprimate pe
ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu 
filtru) preţul şi data fabricării
-
Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal 
de a efectua executarea silită a
obligaţiei fiscale,(art. 263
alin. (1) din CF)
Persoane fizice,- 5000 lei;,
Agenţi economici –10000,lei
-
Neacceptarea spre păstrare de către 
contribuabil (reprezentantul acestuia)
sau persoana lui cu funcţie de răspundere
 a bunurilor sechestrate,(art. 263 alin. (2) din CF)
Persoane fizice - 5000 lei;,
Persoanei juridice – 10000,lei
-
Delapidarea, înstrăinarea, substituirea
 sau tăinuirea bunurilor sechestrate
de către persoana căreia i-au fost 
încredinţate spre păstrare sau de către
persoana obligată să le asigure 
integritatea, conform legii,,(art. 263
alin. (3) din CF)
valoarea bunurilor sechestrate, 
care au fost delapidate, înstrăinate,
substituite sau tăinuite
-
Efectuarea de operaţiuni cu valori 
mobiliare sechestrate, după sistarea
operaţiunilor,(art. 263
alin. (4) din CF)
20% din suma operaţiunii-
Ruperea sau deteriorarea, în mod
 intenţionat sau din neglijenţă, a unui
sigiliu legal aplicat,(art. 263¹
din CF)
40000 lei-

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.