29
08 2014
14285

Atenție! A fost publicat noul Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului

În Monitorul Oficial din 29 august, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, potrivit căreia a fost aprobat un nou Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

Obiectivul Regulamentului constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Subiecţi ai impunerii la sursa de plată, conform art. 88 din Codul fiscal, sunt angajaţii care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie în schimbul unui salariu, pe bază de contract individual de muncă, precum și persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări.

Obiect al impunerii este:
  • pentru angajaţi — venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptând scutirile şi deducerile la care au dreptul angajaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate la art. 18 din Codul fiscal;
  • pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări — venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptând deducerile la care au dreptul acestea.

Au fost excluse din componenţa noului regulament facilităţile acordate lucrătorului de către patron cu privire la vărsămintele în fondurile de pensii, cu excepţia celor efectuate în fondurile de pensii calificate în baza prevederilor alin.(1) art. 64 şi art. 69 din Cod, adică fondurile nestatale de pensii și fondurile nestatale calificate de pensii instituite în străinătate

Este dată definiția muncii prin cumul, care reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.

De asemenea, în regulament se specifică că dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului (soţiei), la prezentarea declaraţiei, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.

Totodată, în noul regulament sunt indicații cu privire la procedura de confirmare a drepturilor la scutiri, fiind enumerate actele confirmative ce trebuie prezentate de către angajați.

Au suferit modificări și anexele regulamentului, astfel potrivit noului Regulament, a fost modificată Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta, care își schimbă denumirea din IRV 09 în IRV14. În noua redacție, această dare de seamă a fost completată cu mai multe tipuri de venit precum:

  • plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (LIV);
  • plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art. 901 аlin. (З1) liniuţa a treia din Codul fiscal (PTL)
  • Alte venituri (ALT).

O altă modificare importantă a fost comasarea Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților și privind impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IAL 09) cu Nota de informare privind plățile achitate rezidenților din sursele de venit altele decât salariul și privind impozitul pe venit reținut din aceste plăți (IAS 09), în una singură IALS 14 „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”.

Acest regulament a suferit mai multe modificări de redacție, prin înlocuirea unor cuvinte învechite cu altele mai noi (ex. lucrător – angajat etc.). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2014, în același timp se abrogă vechiul regulament.

via www.contabilsef.md

2 comentariu

avatar
Ce sa intelegem prin PTL ce se include aici
avatar
În numărul următor al revistei MONITORUL.FISC.MD va fi publicată informația detalizată privind corespondența dintre articolele CF și pozițiile specificate în IRV14, fiind acordat răspuns inclusiv și la solicitarea înaintată

Pînă atunci, în calitate de reper, pot fi utilizate:
1. normele Codului fiscal:
Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului
(1) Persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de:
— 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
— 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
— 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;
— 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).

2. informația din Formularul IRV14, accesibil aici: http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.