Catalogul tematic
Тематический каталог

Legislaţia fiscală

reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, IFPS, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A3

22
09 2017
917

Более 700 бездействующих компаний планируется ликвидировать

Агентство публичных услуг сообщило о возбуждении процедуры исключения 718 бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей.

Список компаний, по отношению к которым возбуждена данная процедура (на основании cт. 26 Закона № 220-XVI от 19.10.2007 г. о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), опубликован сегодня, 22 сентября, в «Monitorul oficial». Кредиторы этих предприятий могут в течение двух месяцев подать свои заявления и требования в департамент регистрации и лицензирования правовых единиц Агентства публичных услуг.
Detalii
22
09 2017
2380

Ordinul privind factura fiscală, publicat

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factură fiscală”.

Potrivit Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 22 septembrie, tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
22
09 2017
90

1. (29.3.2) Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetațean care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?

Începând cu 1 ianuarie 2017 persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit potrivit formei aprobate de Ministerul Finanțelor.
Detalii
21
09 2017
238

Особенности учёта тендерных операций у организатора

Слово «tend» с английского можно перевести как конкурс или обслуживать, предлагать, подавать заявку. Следует отметить, что понятие «тендер» не закреплено в действующих правовых актах Республики Молдова, равно как и некоторые его производные («тендерная заявка», «тендерная комиссия», «тендерная документация»).
Detalii
20
09 2017
1085

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederile art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.

Sesizarea a fost depusă de Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, ca rezultat a examinării demersului contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, în cadrul unei cauze civile depuse către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea avizului de plată a impozitului pe avere.
Detalii
20
09 2017
319

Neprezentarea actelor la efectuarea controlului fiscal

Care este mărimea sancțiunii aplicate contribuabilului în situația în care în cadrul controlului fiscal acesta nu prezintă documentele contabile?

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. f) din CF, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale, alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor.
Detalii
20
09 2017
115

Новая форма решения о принудительном взыскании таможенного обязательства

В «Monitorul Oficial» № 335-339 от 15 сентября 2017 года были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ Таможенной службы № 30-О от 28 января 2014 года «Об утверждении форм принудительного взыскания таможенного обязательства и типового договора об изменении срока погашения таможенного обязательства путем отсрочки или рассрочки платежей».

Изменения предприняты с целью обеспечения соблюдения действующего законодательства, а также регламентирования эффективного объединенного механизма применения законных положений в области принудительного взыскания таможенного обязательства, на основании положений статьи 1301-13014 Таможенного кодекса и в соответствии с п.8 Положения об организации и функционировании Таможенной службы, утвержденного Постановлением Правительства № 4 от 2 января 2017 года.
Detalii
19
09 2017
348

Об обложении взносами ОМС доходов, получаемых предпринимателями от некоторых заключенных ими сделок

На нашем предприятии по индивидуальному трудовому договору (ИТД) работают учредитель ИП и обладатель предпринимательского патента. Учредитель ИП заключил индивидуальный трудовой договор с нашим предприятием в начале апреля 2017 года. С этой даты заключения мы начисляли взносы ОГСС, но не начисляли взносы ОМС в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, поскольку до трудоустройства им самостоятельно был приобретен полис ОМС. Обладатель предпринимательского патента работает на нашем предприятии с прошлого года. Как по социальному, так и по медицинскому страхованию он был застрахован по месту работы и, по закону, не обязан был уплатить фиксированные суммы взносов страхования. Соответственно, в этом году им медицинский полис самостоятельно не приобретался.
Detalii