25
01 2016
1477

Au întrat în vigoare modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 18.01.2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016, au fost aprobate modificările la HG nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. Astfel, la pct. 1 din HG nr. 101 din 05.02.2013 prin care se aprobă formularele tipizate, a fost introdus alineatul 7 – Formuarul-tip Forma CCR-15 ”Cerere de eliberare a certificatului de rezidență, conform anexei 5¹”. Menționăm, că anexa 5¹ a fost, de asemenea, introdusă prin HG nr. 4 din 18.01.2016. Anexa nr. 6 din HG nr. 101 din 05.02.2013 – Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, a fost completată cu pct. 5¹, care stipulează că cererea, potrivit Formei CCR-15, se utilizează de către persoanele fizice şi juridice rezidente ale Republicii Moldova, persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizii care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova pentru atestarea rezidenţei Republicii Moldova. După pct. 9 din Instrucțiune, care în redacția nouă prevede că la completarea certificatelor și cererilor nu se admit corecturi și ștersături, a fost introdus pct. 9¹ care stipulează că, în cazul pierderii sau deteriorării certificatelor eliberate anterior, organul fiscal, în baza unei cereri întocmite de contribuabil în formă liberă, va elibera certificatul solicitat pînă la expirarea termenului de prescripţie prevăzut de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, sub numărul iniţial, cu mențiunea „Duplicat” şi cu indicarea datei de eliberare a acestuia. Pct. 13 din Instrucțiune, prevede că certificatul de rezidenţă se eliberează o dată pe an, pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea și tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR-15, depuse de către solicitant. De asemenea, prin HG nr. 101 din 05.02.2013, din lista documentelor ce sunt necesare pentru obținerea certificatului de rezidență pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfăşoară activitate de întreprinzător sau activitate profesională a fost exclusă copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau extrasul din Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie pentru anul fiscal (calendaristic), pentru care se solicită atestarea rezidenţei, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. Persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova vor trebui să prezinte următoarele documente pentru obținerea certificatului de rezidență: a) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice; b) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă; Persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obținut statut de rezident al Republicii Moldova, vor prezenta următoarele documente: a) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate; b) documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile. La calcularea perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile: - toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi - zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv; c) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă. Instrucțiunea a fost completată cu pct. 15¹-15³, cu următorul cuprins: „151. În cazul achitării dividendelor se prezintă copia extrasului din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată – copia extrasului din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor. 152. Atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine, cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, pe care organul fiscal aplică semnătura şi ştampila. 153. În cazul procedurilor stabilite între Republica Moldova şi un alt stat contractant, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează în baza formularelor statului contractant completate de contribuabil, cu anexarea certificatului de rezidenţă al Republicii Moldova (Forma 1-DTA-13), autentificat prin aplicarea ştampilei de către organele fiscale ale Republicii Moldova. Pct. 37 din Instrucțiune a fost modificat și, astfel, pentru obţinerea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, persoana fizică cetăţean străin sau apatrid care a obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova va prezenta următoarele documente: 1) certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA-13); 2) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă”. Instrucțiunea a fost completată cu un compartiment nou:

„Cererea de eliberare a Certificatului de rezidenţă (Forma CCR-15)

51. Cererea, conform formularului-tip (Forma CCR-15), se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi juridice, persoane fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, pentru a obține certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA-13). 52. În cerere se înscrie informaţia referitoare la: 1) denumirea contribuabilului (întreprinderea sau numele şi prenumele persoanei fizice) şi codul fiscal al acestuia; 2) datele despre sediul/domiciliul solicitantului, conform actelor de identitate (se indică localitatea, strada şi numărul); 3) datele de contact (se indică telefonul şi e-mailul); 4) denumirea documentului care atestă rezidenţa şi, prin virgulă, denumirea statului respectiv cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri; 5) perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă. La cerere se anexează documentele (se indică denumirea, numărul şi data documentului şi numărul de file), enumerate la pct.13 subpct.2) din anexa nr.6. 53. Cererea se semnează de contribuabil sau de persoana responsabilă. 54. La depunerea cererii de eliberare a certificatului de rezidenţă la organul fiscal, contribuabilului i se înmînează o recipisă semnată de funcţionarul fiscal care a recepţionat cererea, cu indicarea datei şi a telefonului de contact.” Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 18.01.2016 a fost aprobată, în scopul executării prevederilor art. 793 alin.(5), (7), (9) şi art. 136 lit. i) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.