26
09 2013
4592

CNAS: În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 250 din 08.11.2012, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat specificaţi în anexa nr.3 la pct.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct.1.5 cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) ale punctului 3 sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III anul 2013 pînă la data de 15 octombrie, curent. De asemenea, plătitorii de contribuţii la BASS menţionaţi sînt obligaţi să transfere lunar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pot depune declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hărtie sau prin metoda automatizată de raportare. Declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie se prezintă subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la care aceştia sînt înregistraţi. Metoda automatizată de raportare se efectuează prin sistemului informaţional „e-Reporting”, accesînd site-ul www.raportare.md şi selectînd zona CNAS. Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor forma 4-BASS potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (1) art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. La fel, conform alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012 „neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate”. Reieşind din cele relatate mai sus şi din principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale solicită plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să exercite obligaţia conform legii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.