12
11 2013
1083

Întâlnire profesională regională cu tema „Beneficiile utilizării Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) şi propunerile actuale privind reforma auditului” .

La 6 noiembrie 2013, la sediul central al Camerei Auditorilor Financiari din România, a avut loc o întâlnire regională profesională cu tema „Beneficiile utilizării Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) şi propunerile actuale privind reforma auditului”.

Scopul acestei întâlniri, organizată la inițiativa prof. univ. dr. Horia Neamțu, președintele CAFR şi a Consiliului, l-a reprezentat realizarea unui schimb de experienţă şi de bune practici, în contextul provocărilor actuale cu care se confruntă profesia contabilă şi de audit din regiunea de Sud-Est a Europei.

Dezbaterile profesionale au reunit preşedinţi şi reprezentanţi la nivel înalt ai organizațiilor de auditori şi profesionişti contabili din Azerbaijan (Camera Auditorilor din Republica Azerbaijan), Georgia (Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Georgia), Republica Moldova (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova), Rusia (Colegiul Auditorilor din Rusia şi Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari şi Economiştilor — Samara) și Ucraina (Uniunea Auditorilor din Ucraina, Camera Auditorilor din Ucraina), precum şi auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

La eveniment au participat ziarişti din televiziune, radio şi presa scrisă din România.

Lucrările întâlnirii au fost deschise de prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR, care a adresat urări de „Bun venit!” participanţilor, reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale străine cu care Camera are benefice relaţii de colaborare şi schimb de experienţă, precum şi auditorilor financiari prezenţi la eveniment, care s-au arătat interesaţi de tema supusă dezbaterii.

Un moment important în cadrul manifestării l-a constituit semnarea de către prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România şi Alexander Ruf, preşedintele Colegiului Auditorilor din Rusia, a unui Acord de colaborare între cele organizaţii profesionale, prin care se pun bazele unor acţiuni de interes comun pe linia comunicării pe teme profesionale şi a schimbului de experienţă, în contextul preocupărilor existente în cele două ţări pentru reforma profesiei contabile şi de audit şi convergenţa reglementărilor legale spre un limbaj profesional comun, modern, în conformitate cu tendinţele internaţionale în domeniu.

Cu ocazia semnării acordului prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR, a înmânat preşedintelui Colegiului Auditorilor din Rusia, Alexander Ruf, o plachetă în care este marcat acest eveniment.

Reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale străine au transmis mesaje de salut participanţilor, mulţumind pentru primirea care le-a fost rezervată şi pentru posibilitatea de a realiza un dialog direct pe teme de mare actualitate ale auditului financiar şi profesiei contabile în general. Cu acest prilej, Vahid Novruzov, președintele Camerei Auditorilor din Republica Azerbaijan, a anunţat conferirea de către organizaţia profesională pe care o reprezintă a titlului de „auditor emerit” preşedintelui CAFR, prof. univ. dr. Horia Neamţu, împreună cu o insignă simbolică drept o recunoaştere a rolului important al acestuia în stabilirea şi promovarea relaţiilor între CAFR şi Camera Auditorilor din Republica Azerbaijan.

La rândul său, Lilia Grigoroi, preşedintele Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova a înmânat prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR, o diplomă cuprinzând felicitări şi urări de progres organizaţiei profesionale din România cu care ACAP are puternice relaţii de colaborare.

În continuare, au fost prezentate următoarele teme: prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR: „Beneficii ale aplicării ISA-urilor şi propunerile de reformă a auditului”; Vahid Novruzov, președintele Camerei Auditorilor din Republica Azerbaijan: „Serviciile de audit și răspunderea în Azerbaijan”; Alexander Ruf, președintele Colegiului Auditorilor din Rusia: „Aspecte practice ale implementării ISA în practica de audit din Rusia”; prof. univ. dr. Ana Morariu, vicepreședinte, Camera Auditorilor Financiari din România: „Valențe și provocări privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit în Romania”; Viktoria Lisina, vicepreşedinte, Uniunea Auditorilor din Ucraina: „Utilizarea Standardelor Internaţionale de Audit în Ucraina”;

Revaz Dzadzamia, membru al Consiliului Federației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Georgia: „Reformele actuale pentru implementarea standardelor internaţionale în Georgia”; prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România: „Noi reglementări europene în raportarea financiară”; Lilia Grigoroi, preşedinte și Marina Şelaru, director executiv, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova: „Situaţia curentă în utilizarea SIA în Republica Moldova şi propuneri la reforma auditului”; Dimitry A. Yakovenko, preşedinte, Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari şi Economiştilor, Rusia — Samara: „Reforma controlului de stat şi municipal în Rusia în etapa actuală: asemănări şi deosebiri faţă de controlul financiar independent”; Oleksandr Boiko, vicepreședinte, Camera Auditorilor din Ucraina: „Privire de ansamblu asupra pieţei de audit din Ucraina”.

În finalul lucrărilor, prof. univ. dr. Horia Neamţu a apreciat înaltul nivel al prezentărilor şi al întâlnirii în general, care a creat cadrul unui util dialog între cei prezenţi, generator de idei şi soluţii pentru activităţile organizaţiilor profesionale participante.

via cafr.ro

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.