07
11 2013
22625

Maria Gancearuc: Contabilitatea capitalului social şi suplimentar

Capital social reprezintă valoarea totală a cotelor în capitalul social (acţiuni, cote de participaţie etc., în funcţie de forma organizatorico-juridică a entităţii) ale proprietarilor entităţii, care acordă acestora drepturi stabilite de statutul acesteia şi de legislaţia în vigoare. Modul de formare a capitalului social este reglementat de actele legislative ale Republicii Moldova (de exemplu: Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97, Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220 din 19.10.2007) şi actele de constituire a întreprinderii (contract sau declaraţia de constituire, statut, elaborat în conformitate cu legislaţia). Aporturile proprietarilor întreprinderii (acţionari, asociaţi, participanţi) la patrimoniul depuse în contul achitării acţiunilor (cotelor) pot fi:
 • mijloace băneşti depuse în conturi băneşti;
 • mijloace fixe, terenuri;
 • active nemateriale;
 • investiţii;
 • materiale, producţie, mărfuri,
 • creanţe, etc.
Mărimea capitalului social se indică în actele de constituire ale entităţii şi/sau în alte documente prevăzute în legislaţie. În practica constituirii societăţilor depunerea aporturilor în capitalul social, sub formă de mijloace băneşti, se efectuează pînă la înregistrarea de stat, iar restul aporturilor pot fi depuse de proprietari astfel: la societăţile pe acţiuni în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat (vezi alin. (3) al art.37 al Legii respectiv numite), iar la societăţile cu răspundere limitată în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii (vezi art.22 al Legii respectiv numite ). Aşa dar, la depunerea în capitalul social ca aport al mijloacelor băneşti, fondatorul (ii) îşi deschid cont special în bănci privind depunerea aportului la capitalul social. Fondatorul unei societăţi cu răspundere limitată a adoptat la 05.09.201X statutul entităţii, conform căruia capitalul social în mărime de 5400 lei va fi format prin aportul în numerar în sumă de 5400 lei. Această operaţiune se înregistrează în evidenţa contabilă, în baza deciziei şi a ordinului de depunere în bănci a mijloacelor băneşti, astfel:
 • primirea aportului bănesc al fondatorului la capitalul social în sumă de 5400 lei se va înregistra ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat:
  • debit „Conturi speciale la bănci”- 5400 lei,
  • credit "Capital nevărsat"- 5400 lei.
 • constituirea capitalului social în mărime de 5400 lei se va înregistra la data înregistrării de stat a entităţii, în baza extrasului din registrul de stat, ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi a capitalului social:
  • debit " Capital nevărsat " - 5400 lei,
  • credit „Capitalul social (pînă la 01.01.2014 capital statutar)” - 5400 lei.
După ce fondatorii primesc certificatul de constituire, ştampila întreprinderii ei pot deschide conturi curente în bănci şi atunci sumele depuse la conturile speciale se trec la conturile curente, astfel în baza ordinelor de plată şi extraselor bancare se înregistrează următoarele formule contabile:
 • debit „Conturi curente la bănci în valuta naţională” - 5400 lei,sau „Conturi la bănci în valuta străină”,
 • credit „Conturi speciale la bănci” - 5400 lei.
Cît priveşte depunerea aporturilor nebăneşti la capitalul social, în cazul constituirii noii societăţi, aceste aporturi se evaluează în conformitate cu prevederile SNC “Stocuri de mărfuri şi materiale” (sau a SNC “Stocuri”, care întră în vigoare de la 01.01.2014), SNC “Contabilitatea activelor nemateriale”, SNC “Active materiale pe termen lung” (sau a SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, care întră în vigoare de la 01.01.2014). Valoarea aporturilor nebăneşti la capitalul social se aprobă de adunarea generală a fondatorilor, conform prevederilor alin.6 al art.114 din Codul civil.
Fondatorii unei societăţi pe acţiuni au adoptat la 25.04.201X statutul entităţii, conform căruia capitalul social în mărime de 520 000 lei se formează prin următoarele aporturi ale fondatorului: teren în valoare de 150 000 lei şi construcţie în curs de execuţie în valoare de 370 000 lei. În baza datelor din exemplu dat, societatea va înregistra în evidenţa contabilă următoarele formule contabile:
 • Constituirea capitalului social, în baza extrasului din registrul de stat:
  • debit " Capital nevărsat " – 520 000 lei
  • credit „Capital neînregistrat” - 520 000 lei.
 • Primirea aporturilor în natură ale fondatorilor la capitalul social în baza facturilor sau a actului de predare – primire a aporturilor în natură, care au fost înregistrate la organele cadastrale:
  • debit „Terenuri”- 150 000 lei
  • debit „Construcţii în curs de execuţie”- 370 000 lei,
  • credit "Capital nevărsat"- 520 000 lei.
 • După înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, valoarea nominală (fixată) a acestora se contabilizează, în baza certificatului eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
  • debit " Capital neînregistrat " – 520 000 lei
  • credit „Capital social” - 520 000 lei.
 • În cazul în care înfiinţarea societăţii pe acţiuni a fost recunoscută drept neefectuată, valoarea aporturilor spre restituire se contabilizează ca diminuare a capitalului neînregistrat şi majorare a datoriilor faţă de proprietari:
  • debit " Capital neînregistrat "
  • credit „Datorii faţă de (fondatori sau alţi participanţi) proprietari”.
 • Şi dacă valoarea efectivă a activelor, primite sau care urmează a fi primite ca aporturi în capitalul social, depăşeşte mărimea nominală a aporturilor proprietarilor, diferenţa se contabilizează în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii ca:
  1. capital suplimentar, dacă diferenţa respectivă nu urmează a fi restituită proprietarilor;
  2. datorii faţă de proprietari, cînd diferenţa respectivă urmează a fi restituităproprietarilor.
Accentuăm, că diferenţele favorabile sau nefavorabile, apărute în dependenţă de data depunerii mijloacelor băneşti în valută străină de către proprietari, şi data deciziilor de înregistrare se reflectă, conform standardelor naţionale de contabilitate în vigoare - ca capital suplimentar, iar de la 01.01.2014 se vor contabilizează conform noilor standarde naţionale de contabilitate - ca venituri şi/sau cheltuieli curente. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, capitalul social poate fi majorat sau diminuat în baza deciziei fondatorilor, aprobată la adunarea generală a asociaţilor (sau acţionarilor). Operaţiunile de majorare sau diminuare a capitalului social se reflectă în contabilitate în baza facturilor sau a actului de predare – primire, extraselor bancare şi extraselor privind înregistrare de stat a modificărilor introduse în actele de constituire. Subiectul în cauză va fi abordat mai detaliat la tema „Capitalul propriu”. Ţinem să menţionăm, că evidenţa analitică a capitalului social se ţine pe fiecare fondatorilor, conform datelor din Extrasul Camerei de înregistrare (la societăţile cu răspundere limitată) sau a Extraselor din Registrul acţionarilor (la societăţile pe acţiuni), iar evidenţa sintetică se ţine în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare, Planului de conturi contabile şi de la 01.01.2014 - Standardului naţional de contabilitate „Capitalul propriu şi datorii”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.