Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana juridică


Articolul 5. Noţiuni generale
orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

16
11 2021
916

Încălcările fiscale nesemnificative: avertizare în loc de sancțiune

Legislația fiscală în vigoare prevede că se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară această activitate şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei (art. 231 alin.(4) din Codul fiscal).


Detalii

08
11 2021
903

Инвентаризация и ее результаты. Налоговые аспекты

Важным этапом бухгалтерского цикла является инвентаризация. Субъекты, которые ведут бухгалтерский учет, обязаны проводить инвентаризацию.
Правила проведения инвентаризации элементов актива и обязательств, признание и отражение результатов инвентаризации и составление форм, используемых при проведении инвентаризации, установлены Положением о порядке проведения инвентаризации, утвержденным Приказом Министра финансов № 60/2012 (далее – Положение). Правила проведения инвентаризации по отраслям, сферам/секторам деятельности разрабатываются центральными отраслевыми органами и согласовываются с Министерством финансов.


Detalii

03
11 2021
291

Недвижимость резидента за рубежом: амортизация, ремонт, вычет затрат

Компания – резидент РМ намеревается приобрести недвижимость в Румынии в целях предпринимательской деятельности для сдачи ее в аренду. Будут ли признаны к вычету в налоговых целях расходы по ремонту и содержанию данного помещения? Амортизация данного помещения в налоговых целях будет ли признана к вычету?


Detalii

15
10 2021
330

Documentarea și regimul fiscal al închirierii apartamentelor pentru angajați

O întreprindere din mun. Bălți timp de o lună acordă servicii de instalare a unor echipamente companiei din mun. Chișinău. Pentru aceasta agentul economic din Bălți a închiriat de la două persoane fizice, pentru o perioadă de o lună două apartamente în mun. Chișinău în care vor locui angajații întreprinderii delegați. Are obligația sau nu întreprinderea în situaţia dată să declare ca subdiviziune apartamentele închiriate? Care este regimul fiscal al cheltuielilor suportate de întreprindere și, respectiv, veniturile obținute de persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor?


Detalii
04
10 2021
799

Evenimente ulterioare datei raportării în exemple

Obiectul acestui articol îl constituie evenimentele (operațiunile economice) care au loc după perioada de raportare (datei raportării), indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile. Evenimentele apărute în perioada între data raportării și data semnării situațiilor financiare ar putea furniza informații suplimentare referitoare la perioada de raportare față de cele cunoscute la data închiderii bilanțului contabil. Aceste evenimente trebuie să constituie obiectul unei analize contabile conforme Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), pe motiv că evenimentele ulterioare ar putea modifica situațiile financiare pentru perioada de raportare precedentă celei în care acestea efectiv au avut loc.


Detalii
01
10 2021
365

Încă două entități vor fi obligate să utilizeze e-Factura

Lista agenților economici ce sunt obligați să utilizeze e-factura, în care la momentul de față sunt incluse 50 de entități, din 11 octombrie 2021 va fi suplinită cu încă doi agenți economici.
 
Astăzi, 1 octombrie, Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO Ordinul nr.490 din 24 septembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), fiind vorba despre „Agrofarm-grup” SRL (cod fiscal 1011600039836) și „Alexmax Nord” SRL (cod fiscal 1009602006370).


Detalii

26
08 2021
486

Lichidarea companiei și salariul administratorului

În cazul lichidării companiei în decurs de 2 ani, se calculează în acest timp salariul administratorului?

Conform art. 177 alin. (6) Cod civil, raporturilor juridice dintre persoana juridică și administrator li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat, dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.


Detalii

26
08 2021
591

Aspecte privind înregistrarea și suspendarea activității persoanei juridice

Care este modalitatea de atribuire/confirmare a codului fiscal  persoanei fizice străine, care deține bunuri imobiliare pe teritoriul Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, se atribuie cod fiscal oricărei persoane fizice – cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid – care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţii fiscale.


Detalii

24
08 2021
2135

Aspecte fiscale ale contractului de prestări servicii încheiat între o persoană juridică și una fizică

Conform art. 1375 Cod civil, prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită.

Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură.

Plata pentru servicii se efectuează după prestarea serviciilor.

Dacă plata pentru servicii se calculează pe anumite perioade, sumele vor fi acordate după încheierea fiecărei perioade în parte.


Detalii
24
08 2021
546

Cota impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice care transmit în posesie şi/sau folosință persoanelor juridice proprietăți mobiliare şi imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, începând cu 1 ianuarie 2021, urmare a modificărilor operate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, a fost modificată cota impozitului pe venit care se aplică la determinarea impozitului din veniturile achitate în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, de la 10% la 12%.


Detalii