02
06 2014
22205

Maria Gancearuc: Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operaţională

După cum am menţionat în articolul precedent, agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii întocmesc dări de seamă, aferente impozitului pe venit, altele decît Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), forma şi instrucţiunile de completare a cărora sunt plasate pe pagina web a SFS (fisc.md / contribuabili / formulare / impozit pe venit pentru alte categorii de contribuabili). În prezentul articol me-am propus examinarea unui exemplu convenţional privind calcularea impozitului pe venit din activitatea operaţională (în continuare IVAO) şi modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO). Conform prevederilor capitolul 71 din CF agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei, utilizează regimul de impozitare prevăzut la capitolul numit. Totodată, agenţii economici menţionaţi care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat, în modul general stabilit, din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.. Înregistrarea benevolă în calitate de plătitori de T.V.A. se efectuează conform art. 112 alin.(2) din CF, care prevede, că subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100 000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului acictivităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Alegerea regimului fiscal se efectuează prin indicarea acestui fapt în politica de contabilitate a agentului economic. În cazul cînd agenţii economici devin plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale declarate, atunci ei vor aplica regimul de impozitare, în modul general stabilit, din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi vor prezenta pentru perioada fiscală 2 declaraţii, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor perioadei de gestiune:
 • prima: Darea de seamă privind IVAO (forma IVAO) pentru perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data înregistrării acestora ca plătitori de T.V.A.
 • şi a doua: Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) pentru perioada de la data înregistrării agentului economic ca plătitor de T.V.A. şi pînă la finele anului calendaristic.
La fel, în situaţia în care unui agent economic i se anulează înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A., acesta va aplica IVAO din data anulării înregistrării ca contribuabil al T.V.A. Menţionăm şi faptul că, potrivit Circularei IFPS nr.(26-08/2-02/1/1211)17/22 din 02.03.2012, întreprinderile care au venituri anuale din activitatea operaţională în sumă mai mare de 600000 lei, chiar dacă nu sunt înregistrate în calitate de plătitori, nu pot aplica regimul fiscal pentru întreprinderile mici şi mijlocii, din motiv că nu satisfac condiţiilor stabilite în capitolul 71 CF. Impozitul pe venit din activitatea operaţională se calculează în baza venitului înregistrat în contabilitatea financiară la contul 611 „Venituri din vînzări” şi la contul 612 „Alte venituri operaţionale”. Conform art. 544 alin. (1) din CF, IVAO se calculează prin aplicarea cotei impozitului (de 3%) asupra venitului din activitatea operaţională. Ţinem să menţionăm, că calcularea impozitului se efectuează trimestrial şi se achită la buget pîna în ultima zi a lunii următoare trimestrului corespunzător, iar Darea de seamă privind IVAO se completează conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 16 din 11.02.2013 şi se prezintă nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor perioadei fiscale de declarare. Exemplu convenţional privind modul de calculare a IVAO şi modul de completare a Dării de seamă (forma IVAO): Să admitem, că „MARANVIS” S.R.L. a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 01 martie 2013 şi ca plătitor de T.V.A. a fost înregistrată la 01 noiembrie 2013. Pe parcursul anului 2013 ea a obţinut venit:
 1. din vînzarea mărfurilor în sumă de 900 000 lei, inclusiv:
  • venit obţinut în perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2013 în sumă de 200 000 lei. în perioada 01 iulie – 30 septembrie 2013 în sumă de 350 000 lei şi în perioada 01-31 octombrie 2013 în sumă de 200 000 lei.
  • şi venitul obţinut în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2013 în sumă de 150 000 lei.
 2. aferente plusurilor de active curente constatate la inventarierea din data de 31 octombrie 2013 în sumă de 4 000 lei,
 3. aferente penalităţilor conform contractelor de vînzare-cumpărare obţinute în perioada 01 iulie – 30 septembrie 2013 în sumă de 6000 lei.
Reieşind din aceste date, suma IVAO pentru anul 2013 va constitui 22800 lei, inclusiv:
 • pentru trimestrul I – 0 lei,
 • pentru trimestrul II – 6000 lei (200 000 x 3%),
 • pentru trimestrul III – 10680 lei (350 000 + 6000 x 3%),
 • pentru trimestrul IV – 6120 lei (200 000 + 4000 x 3%),
Darea de seamă privind IVAO (forma IVAO) pentru anul 2013 se va completa astfel: Această Dare de seamă (forma IVAO) pentru anul 2013 urma să fie prezentată la SFS nu mai tîrziu de 31 martie 2014. Iar a doua Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) se va întocmi pentru perioada de la data înregistrării ca plătitor de T.V.A. (01 noiembrie 2013) şi pînă la finele anului calendaristic (31 decembrie) şi urma să fie prezentată la fel pînă la data de 31 martie 2014. Respectiv, la calcularea impozitului pe venit în baza normelor generale, se vor lua în consideraţie veniturile şi cheltuielile înregistrate, începînd cu momentul înregistrării în calitate de plătitor al T.V.A. De asemenea, suma uzurii, determinată conform prevederilor Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr. 289 din 14.03.2007, va fi permisă la deducere pentru perioadele (lunile) din momentul din care persoana respectivă a devenit subiect al impunerii cu T.V.A. Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi modificarea datoriilor cu bugetul privind impozitul pe venit, atît cel calculat cu cota de 3%, cît şi cel de 12% este destinat contul 534 „Datorii faţă de buget”, care este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea datoriilor faţă de buget, iar în debit se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor faţă de buget. La calcularea IVAO agentul economic înregistrează trimestrial formula contabilă.
 • Debit contul 731 „Cheltuielile privind impozitul pe venit”
 • Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”.
Iar la virarea la buget a impozitului aferent înregistrăm formula contabilă:
 • Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”,
 • Credit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”.
În cazul depistării de către contribuabil, după data de 31 martie, în declaraţia prezentată organului fiscal a greşelilor care au drept consecinţă necesitatea introducerii corectărilor în declaraţia fiscală, contribuabilul are dreptul să prezinte, în condiţiile art. 83, alin. 4 din CF, o dare de seamă corectată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.