18
02 2021
1145

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:

a) un loc de conducere, o subdiviziune, un oficiu, o fabrică, o uzină, un atelier, precum și o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole;

b) un șantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire și exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea șantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul RM și care aparţin nerezidentului sau sunt arendate de acesta;

d) prestarea altor servicii, desfășurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate la pct. 151) din art.5 al CF, precum și a muncii conform contractului (acordului) de muncă și activităţii profesionale independente, dacă CF nu prevede altfel.

Totodată, pct. 20) din art. 5 se abrogă din 1 ianuarie curent și se completează cu noul pct. 151) cu următorul cuprins:


Prin derogare de la prevederile pct. 15), reprezentanța permanentă nu presupune desfășurarea de către nerezident în RM a genurilor de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă enumerate la pct. 15).

La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau alt caracter, în particular, se atribuie:

a) utilizarea de instalaţii exclusiv în scopul depozitării sau expunerii de produse ori mărfuri ce aparţin nerezidentului;

b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în scopul depozitării sau expunerii;

c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în scopul prelucrării de către o altă persoană;

d) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident;

e) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul colectării și/sau distribuirii de informaţii, marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate de către nerezident, dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obișnuită) a nerezidentului;

f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană în numele nerezidentului a contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate scrise ale nerezidentului;

g) desfășurarea activităţii prevăzute la pct. 15 lit. b) care nu depășește 6 luni.

În contextul prevederilor legislației fiscale, începând cu 1 ianuarie 2021 noțiunea de reprezentanță a entității nerezidente este substituită prin nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF.

Referitor la organizarea, ținerea contabilității și prezentarea situațiilor financiare, menționăm că modificări în legislația din domeniul contabilității nu au fost efectuate și, respectiv, entitatea cu statut de reprezentanță a entității nerezidente înregistrată până la 31 decembrie 2020 (Reprezentanță), iar începând cu 1 ianuarie 2021 entitatea cu statut de nerezident care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF (nerezident) urmează să ţină contabilitatea, să întocmească și să prezinte situații financiare în conformitate cu principiile de bază și regulile stabilite de Legea nr.  287/2017), Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC), Planul general de conturi contabile și Indicațiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale/reprezentanțele entității nerezidente (Indicații metodice).

Prevederile Indicațiilor metodice au fost aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 135/2019 și au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020. Prevederile Indicațiilor metodice nu se extind asupra reprezentanțelor permanente, deoarece acestea țin contabilitatea, întocmesc și prezintă situații financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017, SNC sau Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Reprezentanța/nerezidentul organizează și aplică sistemul contabil în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele nr. 4 și nr. 5 la Indicaţiile metodice. Răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară revine administratorului.

Reprezentanța/nerezidentul are obligaţia să:

1) înregistreze elementele contabile conform contabilităţii de angajamente;

2) elaboreze și să aplice politici contabile proprii;

3) elaboreze planul de conturi de lucru;

4) efectueze toate etapele ciclului contabil care cuprind:

a) întocmirea documentelor primare și centralizatoare;

b) evaluarea și recunoașterea elementelor contabile;

c) reflectarea informaţiei contabile în conturi contabile;

d) întocmirea registrelor contabile;

e) inventarierea elementelor contabile.

Politicile contabile trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

1) genurile de activităţi prevăzute de regulamentul Reprezentanței/Nerezidentului

2) componenţa surselor de finanţare;

3) modul de întocmire și utilizare a documentelor primare și centralizatoare și a registrelor contabile;

4) procedeele de contabilizare a:

a) mijloacelor cu destinaţie specială precum și a celor din desfășurarea activităţii prevăzute la pct. 15) lit. b), care nu depășește 6 luni din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;

b) imobilizărilor necorporale și corporale, altor active imobilizate, activelor circulante, procurate/create din diverse surse de finanţare;

f) veniturilor și cheltuielilor;

5) procedeele elaborate de sine stătător, inclusiv modul de contabilizare a:

a) surselor de finanţare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, de întreţinere și a altor cheltuieli;

b) surselor utilizate pentru realizarea misiunilor speciale, a căror utilizare este condiționată de realizarea activității de bază prevăzută în regulament;

6) alte aspecte metodologice și de organizare ale contabilităţii.

La politicile contabile se anexează:

1) formularele de documente primare și registre contabile elaborate de către reprezentanță/nerezident de sine stătător;

2) lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea și semnarea documentelor primare și registrelor contabile;

3) planul de conturi de lucru, care cuprinde conturile sintetice și subconturile necesare pentru evidenţa elementelor contabile și determinarea indicatorilor situaţiilor financiare;

4) alte informaţii necesare, care au impact asupra modului de contabilizare a faptelor economice (de exemplu, normele de consum ale carburanţilor, modul de contabilizare a valorii anvelopelor și acumulatoarelor procurate separate de mijloacele de transport transmise în exploatare etc.).

Politicile contabile se aprobă pentru fiecare perioadă de gestiune prin ordinul (dispoziția) administratorului. Reprezentanța/Nerezidentul nou-creată aprobă politicile contabile până la prezentarea situaţiilor financiare pentru prima perioadă de gestiune, dar nu mai târziu de 90 zile de la data înregistrării.

La elaborarea politicilor contabile reprezentanța/nerezidentul include procedee care sunt prevăzute în reglementările contabile și care rezultă din particularităţile activităţii și necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de informaţii financiare. Totodată, în politicile contabile poate fi prezentată caracteristica (conţinutul) elementelor contabile.

Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabilește metodele de ţinere a contabilităţii referitor la un aspect (problemă) concret(ă), reprezentanța/ nerezidentul este în drept să elaboreze metoda respectivă în baza prevederilor Legii nr. 287/2017, SNC și altor acte normative în care sunt reglementate aspecte similare. În continuare se prezintă ca anexă un model al politicilor contabile elaborate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017, SNC, ținând cont de prevederile Indicațiilor metodice.

Anexele la politicile contabile au un caracter de recomandare și pot fi aprobate prin ordinele (decizii) separate ale persoanei (organului) responsabile de ţinerea contabilităţii și raportarea financiară.

Reprezentanța/nerezidentul are obligaţia să efectueze inventarierea generală a activelor și datoriilor, cel puţin o dată pe an, pe parcursul desfășurării activităţii sale, în cazul reorganizării sau încetării activităţii, precum și în situaţiile prevăzute în Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.60/2012contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.

Particularitățile contabilității reprezentanței/nerezidentului se referă la:

1) mijloacele cu destinaţie specială;

2) alte venituri și cheltuieli;

3) venituri și cheltuieli aferente activităților prevăzute la art. 5 pct. 15) lit. b) din CF, care nu depășește 6 luni;

4) imobilizările necorporale și corporale;

5) stocurile și alte active circulante;

6) capitalul propriu.

 


Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială

 

Mijloace cu destinație specială reprezintă active și asistență financiară primite sau care urmează să fie primite de la entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în RM/entitatea nerezidentă în numele căruia nerezidentul desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF, a căror utilizare este condiționată de realizarea activității de bază prevăzute în Regulament.

Cheltuielile reprezentanței/nerezidentului constituie cheltuieli suportate în procesul realizării activității prevăzute în Regulamentul aprobat de către entitatea nerezidentă, care a înregistrat reprezentanța în RM sau în numele căruia nerezidentul desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF, iar mijloacele cu destinație specială îndreptate spre acoperirea cheltuielilor suportate reprezintă veniturile reprezentanței/nerezidentului. Veniturile și cheltuielile aferente acelorași operaţiuni economice se reflectă în contabilitate în aceeași perioadă și în aceeași mărime.

Reprezentanța/nerezidentul trebuie să asigure înregistrarea mijloacelor cu destinaţie specială a căror utilizare este prevăzută în Regulamentul și bugetul aprobat pentru fiecare perioadă de gestiune. Recunoașterea iniţială a mijloacelor cu destinaţie specială se efectuează în baza contabilităţii de angajamente, în cazul existenţei unei certitudini întemeiate că:

1) mijloacele vor fi primite;

2) condiţiile aferente utilizării acestor mijloace vor fi îndeplinite;

3) valoarea mijloacelor poate fi determinată în mod credibil.

Primirea mijloacelor cu destinaţie specială poate fi sub formă de active imobilizate (imobilizări necorporale și corporale etc.), stocuri sau sub formă de numerar destinate procurării/creării activelor, precum și acoperirii costurilor și/sau cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială.

Mijloacele cu destinaţie specială ce urmează să fie primite se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor și a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente, iar intrarea efectivă a mijloacelor cu destinaţie specială se înregistrează ca majorare a activelor și diminuare a creanţelor.

Pe măsura înregistrării mijloacelor cu destinaţie specială primite și, după caz, utilizate în valută străină, precum și la data raportării (întocmirii situaţiilor financiare) apar diferenţe de curs valutar favorabile sau nefavorabile, care se contabilizează ca majorare sau diminuare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente (conturile contabile 425, 537). Aceste diferenţe se referă la soldurile numerarului în casierie și la conturile curente în valută străină, la conturile de depozit, la creanţele și datoriile înregistrate în valută străină aferente mijloacelor cu destinaţie specială și se înregistrează la data efectuării tranzacţiei și la data raportării.

Exemplul 1. Mijloacele cu destinație specială aferente activității reprezentanței entității nerezidente conform bugetului aprobat la 12 decembrie 202X-1de entitatea nerezidentă pentru anul 202X constituiau suma de 60 000 euro.

Conform Regulamentului și bugetului aprobat în sumă de 60 000 euro, entitatea nerezidentă a transferat, la 5 ianuarie 202X, suma de 15 000 euro pentru desfășurarea activităților.

Mijloacele cu destinaţie specială în mărime de 15 000 euro au fost încasate la contul curent în valută străină la 8 ianuarie 202X.

Cursul oficial al leului moldovenesc constituie la data:

• recunoașterii creanței pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 202X conform bugetului aprobat (12 decembrie 202X-1) – 19,28 lei/euro;

• raportării: (31 decembrie 202X-1) – 19,34 lei/euro;

• primirii mijloacelor pentru desfășurarea activității, conform bugetului aprobat (8 ianuarie 202X) – 19,42 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, tranzacţiile aferente mijloacelor cu destinaţie specială se contabilizează:

Decembrie 202X-1:

• recunoașterea mijloacelor cu destinaţie specială aferente desfășurării activității (întreținerii) în sumă de 1 156 800 lei (60 000 euro x 19,28 lei):

Debit contul 234 - 1 156 800 lei;

Credit contul 537 – 1 156 800 lei;

• recalcularea creanței în valută străină aferente mijloacelor cu destinaţie specială la data raportării - 31 decembrie și înregistrarea diferențelor de curs valutar favorabile în sumă de 3600 lei [(60 000 euro x 19,34 lei/euro) – (60 000 euro x 19,28 lei/euro)]: Debit contul 234 – 3600 lei;

Credit contul 537 – 3600 lei.

Ianuarie 202X:

• intrarea primei părți a mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 291 300 lei (15 000 euro x 19,42 lei):

Debit contul 243 – 291 300 lei;

Credit contul 234 – 291 300 lei

• înregistrarea diferențelor de curs valutar favorabile în sumă de 1200 lei (291 300 lei – (15 000 euro x 19,34 lei):

Debit contul 234 –1200 lei;

Credit contul 537–1200 lei.

Mijloacele cu destinaţie specială utilizate pentru acoperirea/compensarea cheltuielilor suportate conform bugetului aprobat de entitatea nerezidentă se înregistrează concomitent ca:

1) majorare concomitentă a cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială și a datoriilor, și

2) diminuare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială și majorare a veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială.

Exemplul 2. Nerezidentul care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF a calculat salariu angajaților pentru luna martie 202X în sumă de 28 000 lei, conform articolelor din bugetul aprobat de către entitatea nerezidentă.

Conform datelor din exemplu, nerezidentul contabilizează:

• înregistrarea cheltuielilor aferente plăților salariale pe seama finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială în sumă de 28 000 lei:

Debit contul 716 – 28 000 lei;

Credit contul 531 – 28 000 lei.

• decontarea finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială îndreptate la majorarea veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială în sumă de 28 000 lei:

Debit contul 537 – 28 000 lei;

Credit contul 616 – 28 000 lei.

În cazul în care mijloacele cu destinaţie specială neutilizate pe parcursul perioadei de gestiune de către reprezentanță/nerezident se redirecționează pentru suportarea cheltuielilor aferente perioadei de gestiune următoare.

La sistarea activității reprezentanței/nerezidentului, soldul existent al mijloacelor cu destinație specială se restituie entității nerezidente care a înregistrat reprezentanța în RM sau în numele căruia nerezidentul desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF.

Pe lângă mijloace cu destinație specială, reprezentanța/ nerezidentul poate înregistra alte venituri și cheltuieli, care se înregistrează în conturile contabile 617 „Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) și 717 „Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)” care cuprind:

1) plusurile și lipsurile de active identificate în urma inventarierii desfășurate în fiecare perioadă de gestiune conform Regulamentului privind inventarierea nr. 60/2012;

2) datoriile și creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie prevăzute de legislație, la renunțarea creditorului la drepturile sale etc.;
3) veniturile și cheltuielile din vânzarea activelor neutilizate;

4) veniturile din recuperarea prejudiciului material;

5) venituri și cheltuieli aferente activităților pe un șantier de construcţie, un proiect de construcţie, de asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire și exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea șantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă care nu depășește 6 luni;

6) alte venituri și cheltuieli, care nu sunt legate nemijlocit de activitatea de bază prevăzută în Regulamentul entității nerezidente.

Veniturile sus-menționate se contabilizează ca majorare a activelor imobilizate și circulante și/sau diminuare a datoriilor curente și majorare a veniturilor curente, iar cheltuielile - ca majorare concomitentă a cheltuielilor și a datoriilor curente și/sau diminuare a activelor imobilizate și circulante.

Rezultatul–excedent net (deficit net), care reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, se determină la finele perioadei de gestiune și se decontează la majorarea sau diminuarea fondului de autofinanțare al reprezentanței/ nerezidentului.


Active imobilizate și circulante

Activele reprezentanței/nerezidentului cuprind activele imobilizate și circulante aflate în posesie și se contabilizează în baza documentelor primare, în modul prevăzut de SNC, ținând cont de prevederile Indicațiilor metodice. Mijloacele cu destinație specială primite sub formă de active imobilizate sau utilizate pentru procurarea unor astfel de active se înregistrează ca diminuare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială și majorare a fondului de active imobilizate.

Recunoașterea iniţială a activelor imobilizate (mijloace fixe) se efectuează pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator se stabilește de reprezentanță/nerezident de sine stătător, iar evaluarea iniţială a fiecărui obiect se efectuează la costul de intrare, conform SNC, ținând cont de prevederile Indicaţiilor metodice. Costul de intrare al obiectului procurat se formează din:

1) preţul de cumpărare, taxele vamale, impozitele și taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor și sconturilor comerciale la procurare;

2) orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce în locul amplasării și în starea necesară pentru folosire după destinaţie.

Transmiterea în exploatare a imobilizărilor necorporale și corporale primite/procurate din contul mijloacelor cu destinaţie specială se contabilizează ca diminuare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială și majorare a fondului de active imobilizate.

Odată cu utilizarea imobilizărilor necorporale și corporale, acestea se supun amortizării, iar calcularea amortizării se înregistrează ca diminuare a fondului de active imobilizate și majorare a amortizării.

Exemplul 3. Reprezentanța în ianuarie 202X, în baza bugetului aprobat de entitatea nerezidentă, a achiziţionat și a pus în funcțiune un calculator la costul de intrare 17 400 lei. Reprezentanța a achitat în avans suma aferentă procurării calculatorului.

Conform politicilor contabile, amortizarea calculatorului se calculează începând cu luna următoare, conform metodei liniare și pentru luna februarie 202X constituie 483 lei. Conform datelor din exemplu reprezentanța contabilizează:

Ianuarie 201X+1:

• achitarea avansului către furnizor pentru procurarea calculatorului:

Debit contul 224 – 17 400 lei;

Credit contul 242 – 17 400 lei.

• intrarea și punerea în funcţiune a calculatorului:

Debit contul 123 – 17 400 lei

Credit contul 521 – 17 400 lei.

• decontarea mijloacelor cu destinaţie specială curente utilizate pentru procurarea calculatorului:

Debit contul 537 – 17 400 lei;

Credit contul 341.2 –17 400 lei.

• achitarea datoriei pe seama avansului acordat:

Debit contul 521 – 17 400 lei;

Credit contul 224 – 17 400 lei.

Februarie 201X+1:

• calcularea amortizării calculatorului:

Debit contul 341.2 – 483 lei;

Credit contul 124 – 483 lei.

De către reprezentanță/nerezident costurile ulterioare aferente modernizării imobilizărilor necorporale și corporale pot fi acoperite pe seama mijloacelor cu destinație specială și a fondului de autofinanțare, după caz. În contabilitate se va înregistra următoarea formulă contabilă: Debit contul 537 și Credit contul 3412 sau Debit 3413 și Creditul contul 3412.

Casarea imobilizărilor ca urmare a amortizării totale se înregistrează – ca diminuare concomitentă a amortizării și a imobilizărilor. Casarea imobilizărilor înainte de expirarea duratei de utilizare a acestora, precum și la înstrăinarea sau transmiterea cu titlul gratuit se înregistrează ca:

1) diminuare concomitentă a amortizării și a imobilizărilor – în mărimea amortizării calculate;

2) diminuare concomitentă a fondului de active imobilizate și a imobilizărilor – în mărimea valorii contabile a imobilizărilor, care reprezintă diferența dintre costul de intrare și amortizarea calculată.

Bunurile obţinute din casarea imobilizărilor se evaluează la valoarea realizabilă netă și se reflectă ca majorare concomitentă a stocurilor și a veniturilor aferente surselor de finanţare/intrare a acestor imobilizări. Valoarea de vânzare a imobilizărilor aferente fondului de active imobilizate se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor curente și a veniturilor aferente surselor de finanţare/intrare.

Exemplul 4. Nerezidentul care desfășoară activitate pe teritoriul RM conform art. 5 pct. 151) al CF a procurat din contul mijloacelor cu destinaţie specială un calculator în valoare de 16 700 lei, care a fost înregistrat ca obiect de mijloace fixe. Mijloacele cu destinaţie specială utilizate la procurarea computerului au fost decontate la fondul de active imobilizate al nerezidentului. După 2 ani calculatorul a fost comercializat la preţul de 5500 lei. Amortizarea acumulată până la data vânzării constituie 11 600 lei.

Conform datelor din exemplu Nerezidentul contabilizează:

• decontarea amortizării calculate a obiectului de mijloace fixe în sumă de 11 600 lei: Debit contul 124 – 11 600 lei;

Credit contul 123 – 11 600 lei;

• casarea valorii contabile a obiectului de mijloace fixe la suma de 5 100 lei:

Debit contul 341.2 – 5 100 lei;

Credit contul 123 – 5 100 lei;

• reflectarea valorii de vânzare a obiectului de mijloace fixe la veniturile aferente mijloacelor cu destinaţie specială:

Debit contul 234 – 5 500 lei;

Credit contul 616 – 5 500 lei.

 


Stocuri și alte active circulante

 

Stocurile și alte active circulante primite sau achiziţionate din contul mijloacelor cu destinaţie specială și utilizate pentru activități ale reprezentanței/nerezidentului se înregistrează în modul următor:

1) primirea stocurilor în contul finanțărilor și încasărilor cu destinație specială se înregistrează ca majorare a stocurilor și diminuare a creanţelor;

2) achiziţionarea stocurilor din contul mijloacelor cu destinaţie specială – ca majorare concomitentă a stocurilor și datoriilor curente;

3) utilizarea stocurilor – ca majorare a costurilor și/ sau cheltuielilor curente și diminuare a stocurilor;

4) decontarea mijloacelor cu destinaţie specială aferente stocurilor și avansurilor acordate – ca diminuare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială și majorare a: a) veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială – la valoarea stocurilor utilizate și a altor active circulante;

b) veniturilor anticipate – la valoarea stocurilor procurate și neutilizate și avansurilor acordate, care nu au fost decontate.

Exemplul 5. Nerezidentul întru desfășurarea activității în iunie 202X, conform bugetului a procurat și achitat din contul mijloacelor cu destinație specială rechizite de birou în sumă de 7300 lei și obiecte de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) în valoare de 8000 lei.

Pe parcursul lunii iunie au fost consumate rechizite în sumă de 3600 lei, iar OMVSD în sumă totală de 8000 lei. Rechizitele de birou în valoare de 3700 lei rămase în stoc, au fost consumate în luna septembrie 202X.

Conform datelor din exemplu, tranzacţiile aferente procurării și utilizării rechizitelor și OMVSD din contul finanțărilor și încasărilor cu destinație specială curente se contabilizează:

Iunie 202X:

• achitarea avansului către furnizor pentru procurarea rechizitelor de birou și a OMVSD: Debit contul 224 – 15 300 lei;

Credit contul 242 –15 300 lei.

• procurarea rechizitelor de birou și a OMVSD:

Debit contul 211 – 7300 lei;

Debit contul 213 – 8000 lei;

Credit contul 521 – 15 300 lei;

• achitarea datoriilor comerciale pe seama avansului acordat în sumă de 15 300 lei: Debit contul 521 –15 300 lei;

Credit contul 224 – 15 300 lei.

• utilizarea rechizitelor de birou în sumă de 3600 lei și a OMVSD în valoare de 8000 lei: Debit contul 716 –11 600 lei;

Credit contul 211 – 3600 lei;

Credit contul 214 – 8000 lei.

• transmiterea în exploatare a OMVSD:

Debit contul 213.2 – 8000 lei;

Credit contul 213.1 – 8000 lei.

• decontarea finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială aferente: 

rechizitelor de birou consumate în sumă de 3600 lei și a OMVSD – 8000 lei:

Debit contul 537 – 11 600 lei;

Credit contul 616 – 11 600 lei.

− rechizitelor de birou neutilizate în sumă de 3700 lei:

Debit contul 537 – 3700 lei;

Credit contul 535 – 3700 lei.

Septembrie 202X:

• utilizarea rechizitelor de birou în sumă de 3700 lei:

Debit contul 716 – 3700 lei;

Credit contul 211 – 3700 lei;

• decontarea veniturilor anticipate curente aferente rechizitelor de birou consumate în sumă de 3700 lei:

Debit contul 535 – 3700 lei;

Credit contul 616 – 3700 lei.

Exemplul 6. Reprezentanța „C” în luna decembrie 202X a acordat un avans în valoare de 7900 lei pentru procurarea unui obiect de mijloace fixe. Obiectul de mijloace fixe va fi primit in luna ianuarie 202X+1.

Conform datelor din exemplu, reprezentanța contabilizează:

Decembrie 202X

• acordarea avansului pentru procurarea obiectului de mijloc fix din contul finanțărilor și încasărilor cu destinație specială în sumă de 7900 lei.

Debit contul 224 – 7900 lei;

Credit contul 242 – 7900 lei;

• decontarea finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială aferente avansului acordat în valoare de 7900 lei în componența veniturilor anticipate curente:

Debit contul 537 – 7900 lei;

Credit contul 535 – 7900 lei.

Ianuarie 202X+1

• intrarea mijlocului fix primit de la furnizor:

Debit contul 123 –7900 lei;

Credit contul 521 – 7900 lei;

• achitarea datoriei pe seama avansului acordat în decembrie 202X în valoare de 7900 lei:

Debit contul 521– 7900 lei;

Credit contul 224 – 7900 lei.

• decontarea veniturilor anticipate curente aferente avansului acordat și majorarea fondului de active imobilizate:

Debit contul 535 – 7900 lei;

Credit contul 341.2 – 7900 lei.

 


Modul de contabilizare a capitalului propriu

 

Capitalul propriu al reprezentanței/nerezidentului cuprinde:

1) corecţiile rezultatelor anilor precedenţi - excedentul/profitul (deficitul/pierderea) rezultat din corectarea erorilor comise în anii precedenți care se determină în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”;

2) excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune reprezintă rezultatul financiar al perioadei de gestiune din activitatea reprezentanței/nerezidentului;

3) fondurile care includ: a) fondul de active imobilizate, cuprinde finanţările și încasările cu destinaţie specială aferente activelor imobilizate (imobilizărilor necorporale și corporale etc.) procurate/create, precum și costurile ulterioare capitalizate.

Constituirea (majorarea) fondului de active imobilizate se înregistrează în cazul decontării finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială, îndreptată spre procurarea imobilizărilor, primirii imobilizărilor sau utilizării ulterioare a acestor mijloace pentru procurarea/crearea imobilizărilor.

Diminuarea fondului de active imobilizate se reflectă pe măsura calculării amortizării și ieșirii imobilizărilor; b) fondul de autofinanțare include excedentul (deficitul) din:

• activitatea desfășurată conform regulamentului,

• realizarea activelor neutilizate;

• plusurile și lipsurile de active identificate în urma inventarierii;

• datoriile și creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie, la renunțarea creditorului la drepturile sale, precum și în alte cazuri prevăzute de legislație;

• activitățile prevăzute la art. 5 pct. 15) lit. b) din CF, inclusiv desfășurarea activităților pe un șantier de construcţie, un proiect de construcţie, de asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire și exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea șantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă care nu depășește 6 luni.

Acest fond poate fi utilizat pentru finanţarea activităților prevăzute în buget și în alte scopuri stabilite de administratorul reprezentanței/nerezidentului cu acordul entității nerezidente.

Utilizarea fondului de autofinanţare poate fi îndreptată pentru finanţarea unor activități speciale înregistrânduse ca diminuare a fondului de autofinanţare și majorare a finanţărilor și încasărilor cu destinaţie specială (Debit contul 341.3 și Credit contul 537).

Va urma.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.