Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Lidia Foaleaeconomist
16
08 2022
215

Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă

Actele normative ce reglementează modul de acordare și contabilizare a subvențiilor

Reglementarea activității de subvenţionare în agricultură şi mediul rural se realizează potrivit Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural nr. 276/2016 (Legea nr. 276/2016), legii bugetului de stat pe anul respectiv, hotărârilor de Guvern, precum şi prin actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale, aprobate în limita competenţelor stabilite de prevederile Legii nr. 276/2016. Unele hotărâri de Guvern vor fi menționate în continuare.


Detalii
04
04 2022
666

Contabilizarea ajutoarelor umanitare de către entitățile la autonomie financiară

Statul și entitățile cu autonomie financiară primesc ajutoare umanitare, care sunt distribuite și totodată utilizate  de către acestea. În prezentul articol vom expune modul  de contabilizare a ajutoarelor umanitare primite, distribuite și utilizate de către entitățile cu autonomie financiară. 


Care acte normative reglementează recepționarea,  distribuirea și utilizarea ajutoarelor umanitare?


Recepționarea, distribuirea şi utilizarea ajutoarelor umanitare este reglementată de Legea nr. 1491/2002 cu privire la
Detalii

10
02 2022
1001

Veniturile și cheltuielile anticipate: modalitatea de contabilizare

Veniturile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu, cu excepția creșterilor legate de contribuțiile proprietarilor. Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obținute sau care urmează să fie obținute de entitate în conturile acesteia.


Veniturile anticipate reprezintă sumele primite (calculate) în perioada de gestiune, dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare.


Detalii

29
11 2021
731

Asociațiile de coproprietari în condominiu: particularitățile contabilității (continuare)

Prima parte

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprinde următoarele etape:
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a elementelor contabile, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate și datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanţ în componenţa activelor circulante și respectiv a datoriilor curente;
2) completarea formularelor situaţiilor financiare;
3) întocmirea notei explicative la situaţiile financiare;
4) aprobarea, semnarea și prezentarea situaţiilor financiare;
5) reformarea bilanţului.


Detalii

29
11 2021
1248

Asociațiile de coproprietari în condominiu: particularitățile contabilității

1. Actele normative aferente ținerii și organizării contabilității în asociațiile de coproprietari în condominiu


Deoarece în practică apar multe întrebări cu privire la modul de organizare și ținere a contabilității de către asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) în articolul respectiv vom examina atât prevederile actelor normative din domeniu, cât și exemple practice.


Detalii

08
10 2021
2101

Contabilizarea activelor primite cu titlu gratuit

În acest articol ne-am propus să dezvăluim metodele de contabilizare a activelor primite cu titlu gratuit (donație) prin prisma prevederilor actelor normative și, totodată, să înaintăm unele propuneri de soluționare a subiectului abordat, pe care poate să le aplice entitatea.

 

În partea ce ține de modul de contabilizare a tranzacțiilor economice aferente activelor primite cu titlu  gratuit de către entitățile din sectorul corporativ, ținem să menționăm că este necesar de dezvăluit următoarele aspecte:
• reglementarea normativă a tranzacțiilor aferente activelor primite cu titlul gratuit sub formă de: donații, ajutoare umanitare etc.;


Detalii

13
05 2022
2499

Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii

Aspecte generale

Legea contabilității și raportării financiare nr.  287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017) se aplică organizaţiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova (ONC). Criteriile de atribuire a categoriei prevăzute în art. 4 al Legii nr. 287/2017 nu se aplică ONC în scopul raportării financiare.

În conformitate cu art. 5 alin. (5) din Legea nr. 287/2017, ONC țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situații financiare conform Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare, operate prin ordinul nr. 135 din 15.10.2019, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 (Indicaţii metodice).


Detalii

11
06 2021
1348

Organizațiile necomerciale: particularitățile contabilității și raportarea financiară

Aspecte generale

 

Organizație necomercială (ONC) reprezintă o persoană juridică al cărei scop este altul decât obţinerea de venit şi care este înregistrată în modul prevăzut de legislaţie. ONC sunt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.

Venitul obţinut de ONC se utilizează doar în scopuri statutare concrete pentru organizarea şi realizarea obiectivelor acesteia şi nu poate fi distribuit fondatorilor, membrilor sau angajaților organizației.


Detalii

09
06 2021
1995

Elaborarea, prezentarea și publicarea politicilor contabile ale entităților din sectorul corporativ. Aspecte practice

În practică entitățile se confruntă cu multiple întrebări, precum:
• Care este structura obligatorie a politicilor contabile, ce pot sa conțină politicile contabile, dar nu este obligatoriu, precum și:
− trebuie să includem în politici contabile proceduri contabile interne, precum aspecte ale contabilității de gestiune, cu privire la organizare si administrarea documentelor primare în cadrul entității etc.;
− normele de pierderi stabilite și adoptate;


Detalii

18
02 2021
858

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

Prima parte

 

Situațiile financiare

 

Reprezentanța/nerezidentul întocmește situaţii financiare în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii și prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și Indicaţiilor metodice.

În cazul modificării datei de raportare și prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, reprezentanța/nerezidentul va dezvălui:


Detalii