24
02 2021
489

(1.1.12) Care sunt criteriile atribuite reprezentanței permanente?

 Potrivit art. 5 pct.15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 

        a) un loc de conducere, o subdiviziune, un oficiu, o fabrică, o uzină, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole; 

       b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 

     c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta; 

      d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate la pct.151), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel; 

      e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit. а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului. 

       Totodată, în conformitate cu art. 5 pct. 151 din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile pct.15), reprezentanţă permanentă nu presupune desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă enumerate la pct.15). La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau alt caracter, în particular, se atribuie: 

        a) utilizarea de instalaţii exclusiv în scopul depozitării sau expunerii de produse ori mărfuri ce aparţin nerezidentului; 

     b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în scopul depozitării sau expunerii; 

     c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în scopul prelucrării de către o altă persoană; 

        d) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident; 

      e) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de informaţii, marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate de către nerezident, dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obișnuită) a nerezidentului; 

        f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană în numele nerezidentului a contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate scrise ale nerezidentului; 

        g) desfăşurarea activităţii prevăzute la pct.15 lit. b) care nu depăşeşte 6 luni. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021 ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.