06
06 2022
434

28.22.29 Se permite oare restituirea TVA în conformitate cu art.101/1 CF, în cazul investițiilor capitale efectuate de către locatar în legătură cu reparația capitală a clădirii luate în locațiune?

Conform art.93 pct.18) CF, investiții (cheltuieli) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu reparația capitală, crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producție (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

 

Potrivit art.1011 alin.(11) CF, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenții economici care sînt înregistrați în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în clădiri de producție (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producție care se află în curs de execuție sau conservare, ci doar pentru clădirile de producție care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinației lor finale.

 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.261 alin.(3) CF, sînt considerate, de asemenea, mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin.(11) aceluiași articol.

 

În contextul celor expuse, în cazul în care costurile și cheltuielile suportate de locatar în legătura cu reparația capitală a bunului luat în locațiune se consideră creare de mijloc fix prin prisma noțiunii de investiții (cheltuieli) capitale stabilite la art.93 pct.18) CF, agentul economic este în drept să beneficieze de restituirea TVA aferentă sumei reparației capitale, în conformitate cu art.1011 alin.(11) CF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.