23
12 2021
203

5.7.1.15 Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în condițiile în care terenul care se află în proprietate privată, în baza contractului de superficie este transmis în posesia/folosință unei alte persoane?

 În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.


    Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piață, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinația construcției, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. Redevența se determină la data constituirii superficiei.


    Potrivit art. 277 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.


    Reieșind din cele expuse, în condițiile în care terenul care se află în proprietate privată, este transmis, în baza contractului de superficie, în posesia/folosinţa unei alte persoane, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este proprietarul acestui teren.


[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 15/2-13/327 din 13.10.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.