05
06 2013
2961

Agentul economic „X” deține în proprietate un teren cu destinație agricolă, cu suprafața de 1.6 ha, pe care sunt amplasate construcții agricole. Terenul este situat în extravilanul localității „Z”.

La care categorie urmează a fi atribuit terenul respectiv în scopul impozitării:
  1. la pct. 1 lit a) din Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal „toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor şi păşunilor:
    • care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru un grad hectar;
    • care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 grad-hectar” sau
  2. la pct. 5 din Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal „terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcții, carierele şi pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru un hectar”
În conformitate cu prevederile art. 36 din Codul funciar, din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte:
  1. terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile și răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuștii fructiferi, fîneţele, pășunile, grădinile, loturile pomicole și altele asemenea – cele cu vegetaţie);
  2. terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie și de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, precum și fîșiile forestiere, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie.
Totodată, ţinem să menţionăm că prevederile acestui articol, în redacţia expusă, au fost introduse prin Legea nr. 108 din 11.05.2012 „Pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991”, în vigoare începînd cu 15.06.2012. Pînă la această dată Codul funciar nu atribuia terenurile utilizate în scopuri agricole, pe care sunt amplasate construcţii, la categoria celor cu destinaţie agricolă. Avînd în vedere acest fapt, temei de a aplica în asemenea cazuri cotele concrete ale impozitului funciar aferente terenurilor agricole, stabilite în limita cotelor maxime, prevăzute în pct. 1 al Anexei nr. 1 la Legea nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal”, pînă la data de 15.06.2012 (în continuare –Lege) nu a existat. În circumstanţele respective, calcularea și achitarea impozitului funciar pentru terenurile utilizate în scopuri agricole cu construcţii amplasate pe ele urmau a fi realizate pînă la data de 15.06.2012 (în condiţiile în care bunurile nu au fost evaluate de către organul cadastral teritorial conform valorii estimate), reieșind din cotele concrete ale impozitului funciar, stabilite de autoritatea administraţiei publice locale pentru anul respectiv în limita cotei maxime prevăzute la pct. 5 al Anexei nr. 1 la Lege – 350 lei pentru 1 hectar. Atenţionăm asupra faptului că, începînd cu 01.01.12012, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) al Legii, impozitarea terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele se realizează reieșind din valoarea estimată a acestora de către organul cadastral. În cazurile în care bunurile din această categorie nu au fost evaluate de către organul cadastral, conform prevederilor art. 4 alin. (31) al Legii, impozitarea acestora se realizează în baza Legii. Impozitarea acestor bunuri, conform valorii estimate, se va realiza începînd cu anul următor anului în care bunurile imobiliare au fost evaluate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.