Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Stela Guțu

şef al Direcției administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS
23
04 2019
1100

TL 13 при осуществлении деятельности предприятия в приднестровском регионе

Возникает ли необходимость исчислять сбор на благоустройство территорий и предоставлять Отчет по местным сборам (Forma TL 13), если местом деятельности предприятия является территория приднестровского региона и, соответственно, ставки сбора не установлены?

Detalii
23
04 2019
1015

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii
22
04 2019
982

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?
Detalii
05
07 2019
1467

Taxa pentru folosirea drumurilor achitată de către stațiile PECO

Agentul economic are amplasat pe traseul național o stație de alimentare cu combustibil. Dat fiind faptul că deține autorizație de funcționare a acestui obiect, eliberată de către AAPL în raza căreia este amplasat, valabilă până la 16.05.2019, acesta calculează și achită trimestrial taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii conform cotelor stabilite de către AAPL, inclusiv prezintă trimestrial Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13). De asemenea, întrucât intrarea și ieșirea la/de la stația de alimentare cu combustibil se află în zona drumului public, anual,
Detalii
10
06 2019
1128

Льготы по уплате земельного налога, предоставляемые администрации СЭЗ

В результате дополнения ст. 283 НК ч. (5) (Закон № 187 от 26.07.2018 г.), от налога на недвижимое имущество (земельные участки, сектора участков) освобождаются администрации зон свободного предпринимательства в период управления ими соответствующим недвижимым имуществом.

В связи с этим возникли вопросы:
— с какого периода применяется данное освобождение?
— применяется ли соответствующее освобождение для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения?

Detalii
20
04 2019
1044

Leasingul și taxa pentru folosirea drumurilor

În procesul de desfășurare a activității compania de leasing achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (atât pentru mijloacele de transport care se transmit ulterior în folosința persoanelor fizice, cât și în folosința persoanelor juridice) în momentul înmatriculării primare a autovehiculelor. Ca rezultat, aceste sume se înscriu în contul curent al contribuabilului (adică al companiei de leasing, la clasificația bugetară 114633 ”Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM”).
Detalii
19
04 2019
727

Правовые аспекты установления местных сборов для валютообменных касс

Решением муниципального Совета Кишинэу № /2 от 19.12.2019 г. установлена ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для валютных касс (прил. № 3 п. 67 решения). В связи с этим возник вопрос, вправе ли органы местного публичного управления устанавливать сбор для соответствующих объектов и возникают ли обязательства по его уплате?

Detalii
19
04 2019
980

Camionul în calitate de unitate mobilă de comerț

Agentul economic ”X” desfășoară pe întreg teritoriul republicii activitate de comerț cu amănuntul atât prin intermediul magazinelor, cât și prin intermediul unităților mobile. Apar în calitate de obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii autocamioanele, prin intermediul cărora se comercializează mărfurile? Dacă da, care este modul de calculare a taxei prin prisma prevederilor Codului fiscal, în cazul în care activitatea de comerț prin intermediul autocamioanelor se efectuează în localitățile rurale în baza unui orar fix (zi/săptămână, etc.)? În cazul în care, conform Notificării privind inițierea activității de comerț și a Înștiințării de recepționare a acesteia, agentul economic a început activitatea la data de 01.01.2019, iar APL a emis Decizia privind stabilirea taxelor locale și cotelor acestora mai târziu (la data de 11.02.2019), care este modalitatea de calculare a taxei?
Detalii
19
04 2019
1091

Notificarea de comerț la transmiterea imobilului în locațiune

Unitatea economică ”Y” dispune de un imobil, în care prestează diferitor agenți economici servicii de locațiune a spațiilor comerciale (codul activității conform CAEM red. 2 fiind 68.20 ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, care nu este inclus în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior). Concomitent, entitatea deține Notificarea privind inițierea activității de comerț, ce corespunde secțiunii G clasa 47.19 din CAEM red. 2, care este inclusă în anexa nr. 1 la Legea nr. 231. Are obligația unitatea respectivă de a calcula și de a achita taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii pentru acest obiect, inclusiv de a prezenta darea de seamă aferentă taxelor locale pentru acesta?
Detalii
03
06 2014
2975

Территориальным кадастровым органом 29 июля 2013 г. было зарегистрировано право собственности на строение, предназначенное для жилья (жилой дом), строительство которого не было завершено в течение пяти лет с начала строительных работ. В ноябре 2013 г. степень завершения данного строительства достигла 50%, а согласно письму, полученному от территориального кадастрового органа, строение не было оценено в целях налогообложения.

Также следует отметить, что по завершении строительных работ данного жилого дома будут сданы в эксплуатацию квартиры, которые в бухгалтерском учете зарегистрированы как товар, подлежащий продаже. С учетом вышеизложенного возникает вопрос: считается ли данное строение (жилой дом) объектом налогообложения, по которому следует исчислять налог на недвижимое имущество?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 277 НК, субъектами налогообложения являются юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Молдова:
Detalii