05
06 2013
2882

În conformitate cu art. 7 alin. (2) al Legii RM nr. 267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile – „în cazul înstrăinării sau instituirii ipotecii asupra bunurilor imobile, datele cadastrale se actualizează obligatoriu……”

Apare întrebarea: agenții economici sunt obligați să actualizeze datele cadastrale în scopul impozitării, dacă de la ultima actualizare au trecut mai mult de:
  • 3 ani – pentru construcții, încăperi cu destinație comercială, încăperi de producție;
  • 5 ani – pentru alte bunuri imobile?
Potrivit art. 10, alin. (1) şi (2) din legea nominalizată, agenții economici pot alege modul de apreciere a bunurilor imobile (de la valoarea estimată sau de la valoarea de bilanț) ori nu? Reieşind din cele menționate mai sus, nu este clar, rămîne în vigoare prezentarea de către agentul economic a dării de seamă BIJ 1 (în cazul lipsei valorii estimate a bunurilor), sau toți agenți economici prezintă darea de seamă BIJ10 (cu calcularea impozitului pe bunurile imobiliare din valoarea estimată a bunurilor)?
Conform prevederilor Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal” (în continuare –Lege), pînă la 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează potrivit prevederilor art. 4 alin.(4)-(11) și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Lege. Prevederile Legii nu se extind asupra:
  • bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii și orașe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;
  • bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din satele (comunele) municipiilor Chișinău și Bălţi – începînd cu 1 ianuarie 2012;
  • garajelor și terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărășirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele; bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010;
  • terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele – începînd cu 1 ianuarie 2012.
Impozitarea acestor categorii de bunuri se efectuează în conformitate cu prevederile titlului VI al Codului fiscal – reieșind din valoarea estimată a acestora, apreciată de către organele cadastrale teritoriale. Totodată, în baza prevederilor art. 4 alin. (31) al Legii, bunurile imobiliare ce fac parte din categoria celor a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată, dar nu sunt evaluate de către organele cadastrale, se supun impunerii în conformitate cu prevederile Legii. Impozitarea acestor bunuri conform valorii estimate se va realiza începînd cu anul următor anului în care bunurile imobiliare au fost evaluate. De asemenea, menţionăm că, modul de creare și de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoașterea publică a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare și a pieţei imobiliare, este stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.98. În scopul executării prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile, a fost aprobată Legea nr. 267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile. Această Lege are drept scop de a asigura evidenţa schimbărilor și actualizarea datelor cadastrale ale bunurilor imobile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile, precum și colectarea datelor despre bunurile imobile noi neînregistrate, în vederea asigurării veridicităţii și plenitudinii datelor necesare pentru evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Reieșind din cele expuse, pînă la momentul evaluării tuturor bunurilor imobiliare în scopul impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, vor continua să fie aplicate trei modele diferite de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar și, respectiv, prezentate trei formulare diferite de dări de seamă:
  • pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale – Calculul Forma BIJ-10 (pentru perioada fiscală a anului 2013 acest calcul va fi modificat);
  • pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale - Calculul Forma FUNJ-10 (pentru perioada fiscală a anului 2013 acest calcul va fi modificat);
  • pentru clădirile, construcţiile, apartamentele și alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea prejudicii destinaţiei lor, neevaluate de către organele cadastrale – Calculul Forma BIJ-1.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.