12
05 2016
2459

Intreprinderea noastră a procurat mai multe terenuri de la persoane fizice, fiind intocmite toate procedurile de rigoare la notar. Care va fi obligația fiscală a întreprinderii în acest caz și ce documente adiționale trebuie intocmite?

Conform prevederilor art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Totodată, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, persoana care a efectuat reţinerea impozitului la sursa de plată are obligatiunea să achite si să prezinte dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată de către plătitorii veniturilor pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile. Concomitent, art. 92 din Codul fiscal stabileste: (3) Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – în partea în care valoarea venitului achitat depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91 vor prezenta organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. (4) Persoanele indicate la alin. (3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art. 901) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii. În conformitate cu art.161 alin. (8) din Codul Fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii. Totodată, trebuie de menţionat că, conform art. 321 alin. (2) din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, dreptul de proprietate pe bunurile imobile se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege. La determinarea obligatiei fiscale pe impozitul pe bunurile imobiliare urmează să vă conduceți de prevederile Codului Fiscal Titlul VI ”Impozitul pe bunurile imobiliare”. Astfel, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (art. 278 alin. (1) din Codul fiscal). Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.