31
05 2013
3069

Întreprinderea activează în sfera comerțului, efectuînd livrări cu amănuntul, cumpărătorii acesteia fiind în special persoanele fizice. Achitarea pentru mărfurile livrate se face în numerar prin eliberarea bonului fiscal. Pentru a completa Registrul de livrări, este necesar de a întocmi zilnic factura fiscală în care se vor înscrie volumele livrate?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul menţionat. În același timp, în conformitate cu alineatul (3) al art. 117 din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate următoarele condiţii:
  1. subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite și achitate în numerar la fiecare punct comercial și de prestări servicii cu utilizarea mașinilor de casă și control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfârșitul fiecărei zile de lucru în Registrul mașinii de casă și control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a mașinii de casă și control;
  2. la sfârșitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar.
În partea ce ţine de aprecierea locului de unde se efectuează vânzările, drept calificîndu-se ca loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a vă conduce de Hotărîrea Guvernului „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntull” nr. 931 din 08.12.2011, în care se specifică nomenclatorul unităţilor comerciale care desfășoară comerţul cu amănuntul și revendicările înaintate acestora. Astfel, la corespunderea cerinţelor înaintate faţă de unitatea de comerţ cu amănuntul, în condiţiile stabilite de art. 117 alin. (3) al Codului fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Prin urmare, în vederea asigurării respectării cerinţelor menţionate în cazul cînd nu se solicită eliberarea facturii fiscale precum și a înregistrării faptelor economice, entitatea va elibera bonul mașinii de casă și control cu memorie fiscală, care potrivit art. 20 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, este recunoscut drept document primar ce confirmă procurarea activelor și prestarea serviciilor, cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la art. 19 alin.(6) din Legea menţionată. În această ordine de idei, la efectuarea livrărilor în loc special amenajat, cu asigurarea ţinerii evidenţei volumului de livrări prin utilizarea MCC nu urmează de a se întocmi factura fiscală, decît în cazul solicitării acesteia de cumpărător. Totodată, în temeiul art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate. În comerţul cu amănuntul, în sfera prestării serviciilor, subiecţii impozabili sînt obligaţi să ţină zilnic evidenţa tuturor mărfurilor livrate, serviciilor prestate achitate în numerar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.