20
05 2013
2416

Întreprinderea deţine un imobil, care pe parcursul ultimilor 5 ani, a fost conservată. La moment se analizează opţiunea de a vinde această clădire. Valoarea de bilanţ este de 325985 lei, valoarea estimată de Întreprinderea Cadastru este în sumă de 410258 lei. Valoarea convenită de părţi ca urmare a realizării este de 285985 lei

de la care valoare urmează de a se determina obligaţiile aferente T.V.A.? În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiectul impunerii cu T.V.A. îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Prin noţiunea de „livrare de mărfuri” se defineşte transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision (art. 93 pct. 3) din Codul fiscal). Prin urmare, livrarea imobilului care în altimii ani a fost conservat, în corespundere cu art. 95 alin. (1) lit. a) şi art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, constituie livrare impozabilă pentru care se aplică T.V.A. pe principii generale. Pentru aprecierea valorii de la care urmează a se determină obligaţiile aferente T.V.A., trebuie de remarcat că, art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, stabileşte că valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.). Totodată, alineatul (5) al articolullui menţionat, indică că, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă. Trebuie de menţionat că, potrivit art. 26 alin.(2) din Codul fiscal, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei. După cum remarcăm în cazul expus, entitatea dispune de trei valori pentru bunul imobil ce urmează a fi comercializat: valoarea de piaţă (contractuală), valoarea estimată de Întreprinderea Cadastru şi valoarea de bilanţ. În acest sens, remarcăm că, prin „preţ de piaţă” („valoare de piaţă”) se subînţelege preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata1 (art. 5 pct. 26) din Codul fiscal). Valoarea estimată de Întreprinderea Cadastru este apreciată în scopul determinării obligaţiilor aferente impozitului pe bunuri imobile. Valoarea de bilanţ, în corespundere cu Regulamentului privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 27 din 28.04.2004, o reprezintă suma cu care un activ sau pasiv este evaluat la data întocmirii bilanţului contabil. Prin urmare, în contextul art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării imobilului o reprezintă valoarea bilanţ (325985 lei ) fiind superioară valoarii de piaţă (285985 lei).
1 Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, servesc: a. informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia – b. informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia – c. informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat. Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor,iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.